Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro.  Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.  

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.    

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro.   

Darperir cymorth wedi ei dargedu ar gyfer busnesau penodol er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau hyfyw a chreu swyddi.  

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 am ragor o wybodaeth.

Cyngor cyffredinol

Busnes Cymru

Cyngor ar gyfer Cychwyn Arni

Dechrau Busnes - Busnes Cymru

CThEM - Dechrau eich busnes eich hun - pecyn e-ddysgu (cyngor ynghylch materion trethi ac Yswiriant Gwladol)

HMRCELearningStartUp

Datblygu Bwyd

Mae'r Tîm Datblygu Bwyd yn darparu cymorth i'r sector bwyd-amaeth a gall hefyd roi cyngor ynghylch cyfleoedd marchnata a'r gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ym maes manwerthu, gwerthiant uniongyrchol a lletygarwch.

Mae'r tîm yn cydweithio â phartneriaid mewn diwydiant, ac mae e hefyd yn adnodd ar gyfer y cyhoedd a'r fasnach, fel ei gilydd, mewn perthynas â bwyd a diod.  Mae ei weithgareddau'n cynnwys:

  • Trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro
  • Trefnu digwyddiadau busnes i fusnes ac i ddefnyddwyr
  • Trefnu digwyddiad blynyddol Ei dyfu, Ei goginio, Ei fwyta gydag ysgolion
  • Cefnogi gwyliau bwyd lleol
  • Llunio cyfeiriadur bob dwy flynedd ynghylch y fasnach bwyd a diod
  • Rheoli'r canllaw blynyddol ynghylch bwyd twristiaeth (ar-lein a chopi caled)
  • Rheoli cynllun adnabod Nod Cynnyrch Sir Benfro
  • Rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bwyd a Diod

Arloesi

Canolfan Arloesedd y Bont  

Menter Ieuenctid

Camau Bach at Fenter

INSPIRE

Nodau'r prosiect INSPIRE yw creu amgylchedd i feithrin a datblygu arloeswyr, ymchwilwyr, mentrwyr a BBaCh i gynhyrchu syniadau.  Nod arall ganddo yw helpu'r bobl hyn i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen i sicrhau bod modd datblygu a chynnal syniadau arloesol.  

 Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01646 689303

 

ID: 472, adolygwyd 30/11/2017