COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Help i Fusnesau – COVID 19

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes


Y Grant i weithwyr Llawrydd

Diben y grant yw cynorthwyo gweithwyr llawrydd sy’n parhau i wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Medi 2021 o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Pwy gaiff wneud cais?

Mae cymorth ar gael i gynorthwyo gweithwyr proffesiynol llawrydd sy’n gwneud gwaith â chanlyniadau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, ac sy'n gweithio yn y pum is-sector allweddol:

 

  • Y Celfyddydau;
  • Y Diwydiannau Creadigol;
  • Y Celfyddydau a Threftadaeth;
  • Digwyddiadau;
  • Diwylliant a Threftadaeth.

 Ein blaenoriaeth ar gyfer y cylch cyllido hwn yw helpu’r bobl hynny y mae’r pandemig Covid-19 yn dal i effeithio arnynt (cerddorion / pobl sy’n gweithio ym maes digwyddiadau, y theatr etc).

Caiff gweithwyr llawrydd yn y diwydiant priodasau a’r diwydiant digwyddiadau wneud cais yn ystod y cylch hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth, ewch i’r Gwiriwr Cymhwysedd

CANLLAWIAU: {coms_link_object}{/coms_link_object}

FAQs {coms_link_object}9820{/coms_link_object}

 

Y Gronfa Cadernid Economaidd 

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pecyn pellach o gymorth busnes ar gael drwy'r Gronfa Cadernid Economaidd (ERF). Bydd y Gronfa'n darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac elusennau a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig sydd wedi gweld effeithiau negyddol sylweddol oherwydd cyfyngiadau parhaus COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu (ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021.

Yn benodol, bydd y Gronfa'n cefnogi busnesau sydd naill ai:

a) Wedi gorfod aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau parhaus rhwng 1 Mai 2021 a 30 Mehefin 2021

b) Wedi methu agor dan do rhwng 1 Mai 2021 a 17 Mai 2021

c) Lleoliad sy'n darparu ar gyfer priodasau a digwyddiadau yn unig sydd â chyfyngiad rheoleiddiol o 30 o westeion

d) Busnes cadwyn gyflenwi sy'n cynhyrchu 60% neu fwy o'i refeniw gwerthu gan fusnesau sy'n perthyn i gategorïau a), b) a/neu c)

AC (yn berthnasol i bawb):

Wedi profi effaith negyddol sylweddol drwy leihad o 60% neu fwy mewn trosiant ym mis Mai a Mehefin 2021 o'i gymharu â mis Mai a mis Mehefin 2019 a achoswyd yn uniongyrchol gan gyfyngiadau parhaus COVID-19.

 {coms_link_object}9863{/coms_link_object}

Bydd y broses ymgeisio yn dechrau yn yr wythnos sy’n cychwyn ar 31 Mai 2021 ac yn cau ar 30 Mehefin 2021 am 5pm.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os:

  • Yw’r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm os ydych chi'n unig fasnachwr neu’n bartneriaeth. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.
  • Nad yw eich trosiant wedi gostwng o leiaf 60% o'i gymharu â'r cyfnod Mai / Mehefin yn 2019 neu gyfnod masnachu cyfatebol os sefydlwyd y busnes ar ôl y dyddiad hwnnw
  • Ydych chi'n gymwys am gymorth gan y Gronfa Adferiad Diwylliannol - Cymorth i Weithwyr Llawrydd (a lansiwyd ar 17 Mai 2021).
  • Ydych chi wedi derbyn cyllid tuag at gostau ar gyfer yr un cyfnod o gronfeydd fel 'Cronfa Cymru Egnïol' neu'r 'Gronfa Cadernid Cymunedau'.
  • Yw cyfanswm y grantiau cymorth Covid-19 a gawsoch (gan gynnwys unrhyw ddyfarniad pellach drwy'r gronfa ddewisol hon) yn fwy nag 80% o'ch trosiant ar gyfer blwyddyn fasnachu nodweddiadol (cyn Covid-19 neu yr amcangyfrifwyd heb effaith Covid-19 os sefydlwyd eich busnes ar ôl Mawrth 2019).

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y ddogfen Canllawiau'r Gronfa Cadernid Economaidd 

Gweinyddir y Gronfa mewn dwy ran; bydd cymorth i fusnesau â throsiant uwch na £85,000 yn cael ei ddarparu'n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru; bydd cymorth i fusnesau sydd â throsiant o lai na £85,000 yn cael ei weinyddu gan awdurdodau lleol. Dylai lefelau trosiant fod ar gyfer blwyddyn fasnachu arferol neu amcangyfrif os sefydlwyd y busnes ar ôl mis Mawrth 2020. Dylai busnesau â throsiant o dros £85,000 fynd i Business Wales   

 Gwneud Cais ar-lein

 


Cymorth Ariannol a Grantiau Llywodraeth Cymru

Gweler mwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru


Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn y sectorau Lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes 100% ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/2022.


Cymorth i Weithwyr

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws Tachwedd 2020 - Ebrill 2021

O dan y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun PAYE yn gallu cael cymorth i barhau i dalu cyflog eu gweithwyr i'r rhai a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo oherwydd COVID-19


Y Cynllun Cefnogi Swyddi

Nod y Cynllun Cefnogi Swyddi yw diogelu swyddi hyfyw mewn busnesau sy'n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf oherwydd Covid-19, er mwyn helpu i gadw eu gweithwyr yn gysylltiedig â'r gweithlu. Bydd y cynllun yn agor ar 1 Tachwedd 2020 ac yn rhedeg am 6 mis. Cynllun Cefnogi Swyddi 


Cymorth Tâl Salwch Statudol

Am ragor o wybodaeth: Canllawiau i weithwyr, cyflogwyr a busnesau


Cymorth i’r Hunangyflogedig

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (hawlio ar 19 Hydref 2020 neu cyn hynny)

Am ragor o wybodaeth: Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Estyniad grant Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Mae'r estyniad grant ar gyfer unigolion hunangyflogedig sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig ac sy’n parhau i fasnachu, ond yn wynebu llai o alw oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Am ragor o wybodaeth: Cymorth i'r Hunangyflogedig 


Cymorth Ariannol Pellach

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru

Mae manylion y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio i'w gweld ar: Development Bank of Wales

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y niferoedd digynsail o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru bellach wedi'i danysgrifio'n llawn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru.


Cymorth i'r Sector Pysgota

I gael rhagor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i helpu'r Sector Pysgota


Safonau Diogelwch Bwyd

Gwybodaeth ar gyfer Busnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws


BT: Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach  


Grant Kickstart

Os ydych yn gyflogwr sy'n awyddus i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc, gwnewch gais am gyllid fel rhan o'r Cynllun Kickstart.


Cymorth Arloesi Covid 19

Gall sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio yn ystod COVID-19 tra'n parhau'n gynhyrchiol ac yn broffidiol deimlo fel her enfawr. Ond mae cymorth ar gael, heb gost i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, drwy raglen Arloesedd SMART, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

O helpu eich busnes i weithredu'n ddiogel a bodloni'r canllawiau angenrheidiol, i weithio gyda chi i nodi cyfleoedd eraill i wneud eich cwmni'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol, mae Arloesedd SMART yma i helpu. Gwnewch eich busnes yn ddiogel, yn effeithlon ac yn gynhyrchiol heddiw.

Mae cannoedd o fusnesau eisoes wedi elwa o raglen Arloesedd SMART.

Darganfyddwch fwy nawr: Cymorth Arloesi 

*Mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu cyllid ar gyfer prosiectau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop hyd nes y bydd y rhaglen yn cau.

 

Canolfan Lawrlwytho

 

Hoffem glywed hefyd gan fusnesau er mwyn inni allu deall faint o gefnogaeth sydd ei angen..

 

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael {coms_link_object}8085{/coms_link_object}

ID: 6161, adolygwyd 09/08/2021