Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro.  Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.  

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.    

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro.   

Darperir cymorth wedi ei dargedu ar gyfer busnesau penodol er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau hyfyw a chreu swyddi.  

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 / 776166 am ragor o wybodaeth.

BusinessSupport@pembrokeshire.gov.uk

Digwyddiad Galw Heibio i Fusnesau

Mae Cyngor Sir Penfro ar y cyd â Grŵp Rhyngweithio Busnes Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, Busnes Cymru ac amrywiaeth o weithwyr proffesiynol cymorth busnes yn falch o gyhoeddi bod y digwyddiadau galw heibio misol ar gyfer busnesau yn dychwelyd i Ganolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro ar y dyddiadau canlynol rhwng 8am a 12pm i ateb eich holl gwestiynau ac ymholiadau:

Does dim angen apwyntiad – galwch heibio!

Ymhlith y sefydliadau a wahoddwyd I fynychu mae:

 • Busnes Cymru
 • Tîm Arloesi Llywodraeth Cymru        
 • Cyngor Sir Penfro
 • Busnes mewn Ffocws
 • Landsker Business Solutions 
 • CEMET
 • Loteri Sir Benfro
 • Cyflymu Cymru i Fusnesau    
 • CWMPAS
 • Gwaith yn yr Arfaeth 
 • Gweithffyrdd
 • Banc Datblygu Cymru
 • FSB     
 • Canolfan Byd Gwaith 
 • Croeso Sir Benfro

Gall y sefydliadau sy'n mynychu amrywio o fis i fis. Os hoffech siarad â rhywun yn benodol, rhowch wybod i ni ymlaen llaw drwy anfon e-bost i BusinessSupport@Pembrokeshire.gov.uk

Cyngor cyffredinol

Busnes Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Cyngor ar gyfer Cychwyn Arni

Dechrau Busnes - Busnes Cymru (yn agor mewn tab newydd)

CThEM - Dechrau eich busnes eich hun - pecyn e-ddysgu (cyngor ynghylch materion trethi ac Yswiriant Gwladol)

HMRC ELearning StartUp (yn agor mewn tab newydd)

Datblygu Bwyd

Mae'r Tîm Datblygu Bwyd yn darparu cymorth i'r sector bwyd-amaeth a gall hefyd roi cyngor ynghylch cyfleoedd marchnata a'r gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ym maes manwerthu, gwerthiant uniongyrchol a lletygarwch.

Mae'r tîm yn cydweithio â phartneriaid mewn diwydiant, ac mae e hefyd yn adnodd ar gyfer y cyhoedd a'r fasnach, fel ei gilydd, mewn perthynas â bwyd a diod. Mae ei weithgareddau'n cynnwys:

 • Trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro
 • Trefnu digwyddiadau busnes i fusnes ac i ddefnyddwyr
 • Trefnu digwyddiad blynyddol Ei dyfu, Ei goginio, Ei fwyta gydag ysgolion
 • Cefnogi gwyliau bwyd lleol
 • Llunio cyfeiriadur bob dwy flynedd ynghylch y fasnach bwyd a diod
 • Rheoli'r canllaw blynyddol ynghylch bwyd twristiaeth (ar-lein a chopi caled)
 • Rheoli cynllun adnabod Nod Cynnyrch Sir Benfro
 • Rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bwyd a Diod

Arloesi

Canolfan Arloesedd y Bont  

Menter Ieuenctid

Camau Bach at Fenter (yn agor mewn tab newydd)

 

SPF Grantiau llai na 100k - Datblygu Busnes

Mae cyllid busnes Cyfalaf a Refeniw ar gael i fusnesau yn Sir Benfro o dan bedwar categori, Grant Twf Busnes, Grant Cychwyn Busnes, Grant Menter Ieuenctid a'r Grant Lleihau Carbon.

Bydd pob grant yn gyfraniad i'ch cynllun cyffredinol arfaethedig gyda'r ymgeisydd yn gorfod dod o hyd i isafswm o 50% fel arian cyfatebol o rywle arall.

Gweinyddir y broses ymgeisio am Grant Busnes gan y tîm Datblygu Busnes yn adran Datblygu Economaidd Awdurdodau Lleol.

Cliciwch ar y dolenni perthnasol i weld disgrifiad ac yn eligibly ar gyfer pob grant a gweld sut i wneud cais


Grant Twf Busnes [£500-£50,000]

Grant Cychwyn Busnes [£500-£10,000]

Grant Menter Ieuenctid £250-£1,000]

Grant Lleihau Carbon [£1000-£25,000]

 

 

ID: 472, adolygwyd 22/11/2023