Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Cofrestru Mangreoedd Bwyd

Pwy sy'n gorfod ymgofrestru eu bod yn fusnes bwyd?

Mae'r holl fangreoedd a ddefnyddir i gynnal busnes bwyd (gan gynnwys stondinau marchnad, cerbydau danfon ac adeileddau symudol eraill) yn Sir Benfro yn gorfod, yn ôl y gyfraith, cael eu cofrestru.  Mae cofrestru'n caniatáu inni nodi'r holl fangreoedd bwyd yn ein hardal a bydd yn ein cynorthwyo i drefnu rhaglenni arolygu mangreoedd bwyd.

Os ydych chi'n cynnal busnes bwyd yn Sir Benfro rhaid ichi gofrestru unrhyw fangreoedd a ddefnyddiwch i storio, gwerthu, dosbarthu neu baratoi bwyd.  Mae mangreoedd bwyd yn cynnwys bwytai, gwestai, caffis, siopau, archfarchnadoedd, cantins gweithwyr, ceginau mewn swyddfeydd, warysau, tai aros, cerbydau danfon, cerbydau bwffe ar drenau, stondinau marchnad ac eraill, faniau cwn poeth a hufen iâ, ac yn y blaen.

Os byddwch chi'n defnyddio cerbydau ar gyfer eich busnes bwyd, mewn cysylltiad â mangreoedd parhaol fel siop, neu warws, yr unig beth y mae'n rhaid ichi ddweud wrth yr awdurdod lleol yw faint o gerbydau sydd gyda chi.  Nid ydych yn gorfod cofrestru pob cerbyd ar wahân.

Os oes gyda chi un cerbyd bwyd teithiol neu ragor, fel fan hufen ia neu fan cwn poeth, sydd fel arfer yn cael ei chadw yn Sir Benfro, yna rydych chi'n gorfod ei chofrestru â ni, hyd yn oed os taw dim ond y tu fas i Sir Benfro yr ydych chi'n masnachu.

Mae pawb sy'n rhoi cychwyn ar fusnes newydd yn Sir Benfro yn gorfod cofrestru â'r Adran hon o leiaf 28 diwrnod cyn iddynt ddechrau masnachu.

Brig

Beth sy'n digwydd i'r wybodaeth sy'n cael ei rhoi ar y Ffurflen Cofrestru Bwyd?

Byddwn yn dodi'r manylion ar ein Cofrestr.  Bydd hyn yn cynnwys enw, cyfeiriad, manylion a pha fath o fusnes ydyw, ar gyfer yr holl fusnesau cofrestredig sy'n cael eu cynnal yn Sir Benfro.  Bydd y gofrestr hon ar gael i'r cyhoedd fwrw golwg arni. Bydd y ceisiadau am wybodaeth am sefydliadau busnes bwyd nad yw wedi cael ei chynnwys yn y Gofrestr, yn cael ei thrin a'i thrafod yn unol â gofynion deddfwriaeth rhyddid gwybodaeth a gwarchod data.

Brig

Beth am newidiadau ym mherchnogaeth y busnes?

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru yr unig beth yr ydych yn gorfod ei wneud yw rhoi gwybod inni fod y Gweithredwr Busnes Bwyd wedi newid, neu os bydd ffurf y busnes yn newid, neu os bydd newid yn y cyfeiriad lle mae'r mangreoedd symudadwy'n cael eu cadw.  Bydd y Gweithredwr Busnes Bwyd newydd yn gorfod llanw ffurflen gais.

Brig

A oes unrhyw fusnesau'n cael eu hesgusodi rhag cofrestru?

O dan y ddeddfwriaeth bresennol prin iawn yw'r mangreodd bwyd hynny sy'n cael eu hesgusodi rhag cofrestru. Mae rhai mangreoedd neilltuol yn cael peidio â chofrestru am eu bod yn gorfod cael eu cymeradwyo o dan ddeddfwriaeth Ewropeaidd benodol sy'n ymwneud â hylendid.  Dyma fangreoedd sy'n ymdrin â chynhyrchion sy'n cynnwys bwydydd sy'n deillio o anifeiliaid, fel cig, cynhyrchion llaeth a chynhyrchion pysgod/pysgodfeydd, lle mae'r busnesau'n darparu a throsglwyddo eu cynhyrchion, yn bennaf, i fanwerthwyr eraill, yn hytrach na'u trosglwyddo i'r defnyddiwr terfynol.

Fe fydd rhai eraill yn cael eu hesgusodi rhag cofrestru hefyd - cynhyrchwyr, ar raddfa fach iawn, sy'n gwneud cynhyrchion sylfaenol ac yna'n eu gwerthu i'r defnyddiwr terfynol neu i siopau lleol.
 
O ran yr holl fusnesau bwyd eraill lle mae rhywfaint o ddilyniant ynghylch y gweithgareddau busnes bwyd a lle mae peth trefniadaeth, yna mae gofyn iddynt gofrestru.  Bydd hyn yn cynnwys busnesau nad ydynt yn cael eu cynnal er mwyn gwneud elw.

Brig

Sut wyf i'n cofrestru fy musnes?

Drwy glicio ar y ddolen yma:

https://register.food.gov.uk/new/pembrokeshire 

Gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod ni'n casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut mae eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio a beth rydyn ni'n ei wneud a'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu.

Brig

ID: 1269, adolygwyd 11/11/2019