Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro.  Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.  

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.    

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro.   

Darperir cymorth wedi ei dargedu ar gyfer busnesau penodol er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau hyfyw a chreu swyddi.  

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 / 776166 am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor cyffredinol

Busnes Cymru

 

Cyngor ar gyfer Cychwyn Arni

Dechrau Busnes - Busnes Cymru

CThEM - Dechrau eich busnes eich hun - pecyn e-ddysgu (cyngor ynghylch materion trethi ac Yswiriant Gwladol)

HMRCELearningStartUp

 

Datblygu Bwyd

Mae'r Tîm Datblygu Bwyd yn darparu cymorth i'r sector bwyd-amaeth a gall hefyd roi cyngor ynghylch cyfleoedd marchnata a'r gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ym maes manwerthu, gwerthiant uniongyrchol a lletygarwch.

Mae'r tîm yn cydweithio â phartneriaid mewn diwydiant, ac mae e hefyd yn adnodd ar gyfer y cyhoedd a'r fasnach, fel ei gilydd, mewn perthynas â bwyd a diod.  Mae ei weithgareddau'n cynnwys:

  • Trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro
  • Trefnu digwyddiadau busnes i fusnes ac i ddefnyddwyr
  • Trefnu digwyddiad blynyddol Ei dyfu, Ei goginio, Ei fwyta gydag ysgolion
  • Cefnogi gwyliau bwyd lleol
  • Llunio cyfeiriadur bob dwy flynedd ynghylch y fasnach bwyd a diod
  • Rheoli'r canllaw blynyddol ynghylch bwyd twristiaeth (ar-lein a chopi caled)
  • Rheoli cynllun adnabod Nod Cynnyrch Sir Benfro
  • Rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bwyd a Diod

 

Arloesi

Canolfan Arloesedd y Bont  

 

Menter Ieuenctid

Camau Bach at Fenter

 

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 472, adolygwyd 10/06/2022