Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Cynrychiolydd Cynllun Kickstart

Mae Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i gyflogwyr i greu lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed. I gefnogi busnesau a sefydliadau yn Sir Benfro i gael mynediad at gynllun Kickstart, bydd Cyngor Sir Penfro yn dod yn gynrychiolydd ar gyfer y cynllun. Fel cynrychiolydd, byddwn yn cydweithio gyda chi i sicrhau’r gofyniad lleiaf o 30 cyfle gwaith ar gyfer pob cais i'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Bydd Cyngor Sir Penfro, fel cynrychiolydd ar gyfer Cynllun Kickstart, yn:

 • eich cefnogi chi i greu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc sy'n cwrdd â gofynion Cynllun Kickstart
 • sicrhau bod eich cyfle am swydd yn gymwys ar gyfer y cynllun a chyflwyno cais i DWP
 • gweithio gyda chi i'ch helpu chi i ddarparu'r wybodaeth sy'n ofynnol gan DWP i hawlio taliadau o'r cynllun yn llwyddiannus
 • hawlio cyllid y cynllun gan DWP a'i drosglwyddo i chi fel y cyflogwr am gyfle gwaith Kickstart.

Yn ogystal, gall Cyngor Sir Penfro gynnig gwasanaethau i'ch helpu chi i fodloni gofynion cymorth gwaith a hyfforddiant y cynllun.

Os ydych chi'n creu cyfleoedd i berson ifanc ag anabledd neu gyflwr iechyd, gallwn eich cyfeirio at gyngor ar sut y gall y cynllun Mynediad i'r Gwaith eich cefnogi chi hefyd.

Beth yw cynllun Kickstart?

Gyda chynllun Kickstart, gallwch greu lleoliadau gwaith chwe mis ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.

Dylai'r lleoliadau gwaith rydych chi'n eu creu annog gweithwyr i ddatblygu sgiliau a phrofiad a fydd yn ddefnyddiol iddyn nhw yn y swyddi maen nhw'n eu cyflawni ar ôl y lleoliad gwaith.

Sut mae Cynllun Kickstart yn gweithio?

Bydd cyllid yn talu cant y cant o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos ynghyd â chyfraniadau Yswiriant Gwladol cysylltiedig ag isafswm cyfraniadau cofrestru awtomatig y cyflogwr. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o'r gwariant hwn i'w hawlio yn ôl o'r cynllun.

Mae swm o £1,500 y swydd hefyd ar gael ar gyfer costau sefydlu, cefnogaeth a hyfforddiant (bydd 7 taliad fesul cam, £1,500 ar ôl cadarnhau dechrau'r swydd, ad-daliad cyflog / costau cysylltiedig yn mis).

Fe gewch y cyllid os bydd eich cais yn llwyddiannus

Er nad yw'r cynllun ei hun yn brentisiaeth, gall pobl ifanc symud ymlaen i brentisiaeth ar unrhyw adeg yn ystod neu ar ôl eu lleoliad.

A ydw i'n gymwys?

Gall unrhyw fusnes neu sefydliad wneud cais am y cyllid, waeth beth a fo'i faint, cyhyd â bod y swyddi sy'n cael eu creu yn newydd.

Ni allant ddisodli swyddi gwag presennol neu rai sydd wedi'u cynllunio, ac ni allant beri i weithwyr neu gontractwyr presennol golli neu leihau eu cyflogaeth.

Rhaid i'r rolau rydych chi'n eu creu fod yn:

 • leiafswm o 25 awr yr wythnos, am chwe mis
 • talu'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf ar gyfer eu grŵp oedran. Ers 1 Ebrill 2020 y gyfradd yw

Cyfradd 21-24 oed

 

£8.20

 

Cyfradd 18-20 oed

 

£6.45

 

Cyfradd 16-17 oed

 

£4.55

 

 Isafswm Cyflog Cenedlaethol 2020                                       

 • ni ddylai fynnu bod pobl yn ymgymryd â hyfforddiant helaeth cyn iddynt ddechrau'r lleoliad gwaith
 • yn fwy na hynny, dylai pob cais amlinellu sut y bydd y lleoliad yn datblygu sgiliau a phrofiad y person ifanc, gan gynnwys:
 • cefnogaeth i chwilio am waith tymor hir, gan gynnwys cyngor gyrfa a gosod nodau
 • cefnogaeth gyda CV a pharatoadau cyfweliad
 • cefnogaeth i'r person ifanc sydd â sgiliau sylfaenol, fel presenoldeb, cadw amser a gwaith tîm
 • unwaith y bydd y lleoliad wedi'i greu, gall rhywun arall ei gymryd unwaith y bydd yr ymgeisydd cyntaf wedi cwblhau ei dymor chwe mis cyntaf.

Sut i wneud cais

Os ydych chi am roi cyfle trwy gynllun cynrychiolwyr Kickstart Cyngor Sir Penfro, gallwch gofrestru'ch diddordeb ar-lein: PCC Kickstart

Os oes angen help arnoch gyda'r broses, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni trwy employability@pembrokeshire.gov.uk a bydd un o'n Swyddogion Cyswllt Busnes mewn cysylltiad i ddarparu cefnogaeth.

Pan fyddwch wedi cyflwyno'ch diddordeb ar gyfer y cynllun, byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau'r camau nesaf.

Yr hyn sydd angen i chi ei ddarparu ar gyfer y mynegiant o ddiddordeb

Bydd angen:

 • Cyfeirnod Tŷ'r Cwmnïau neu rif y Comisiwn Elusennau (os yw'n berthnasol)
 • cyfeiriad a manylion cyswllt eich sefydliad
 • manylion y lleoliadau gwaith a'u lleoliad
 • gwybodaeth ategol i ddangos bod y lleoliadau swyddi yn swyddi newydd ac yn cwrdd â meini prawf Cynllun Kickstart
 • gwybodaeth am y gefnogaeth y gall y sefydliad ei rhoi i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc

Os oes angen cymorth arnoch i ddeall neu fodloni gofynion y cynllun, cysylltwch â'n Swyddogion Cyswllt Busnes trwy e-bostio employability@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

 

ID: 6964, adolygwyd 29/09/2021

Defnyddio'r Gymraeg yn Eich Busnes

Y Cynnig Cymraeg: Dathlwch eich defnydd o’r Gymraeg

Cynllun newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yw’r Cynnig Cymraeg. Mae’n rhoi cydnabyddiaeth i gwmnïau ac elusennau sy’n gweithio’n ddwyieithog. Trwy weithio gyda Thîm Hybu’r Comisiynydd i greu Cynllun Datblygu’r Gymraeg, gall eich busnes chi fod yn gymwys i geisio am gydnabyddiaeth am eich Cynnig Cymraeg. Pwrpas y Cynnig Cymraeg yw ei gwneud hi’n glir i’r cyhoedd pa wasanaethau gallwch chi gynnig yn Gymraeg. Mae’n gyfle i chi ddangos i gleientiaid eu bod yn ymfalchïo yn yr iaith Gymraeg ac yn barod i’w ddefnyddio. Mae’r Cynnig Cymraeg yn eich helpu i hyrwyddo’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael, ac i gynyddu’r defnydd ohonynt.

Sut mae’n gweithio?

1.       Y cam cyntaf yw cysylltu gyda Thîm Hybu’r Gymraeg am sgwrs ac i gwblhau hunan asesiad am eich defnydd o’r Gymraeg ar hyn o bryd.

2.       Wedyn, byddwn yn gweithio gyda chi i roi Cynllun Datblygu’r Gymraeg at ei gilydd; gosod targedau os oes angen cynyddu eich darpariaeth, a sicrhau bod pawb yn y cwmni yn ymwybodol o’r hyn chi’n ei gynnig.

3.       Unwaith bydd eich Cynllun yn barod, byddwn yn gweithio gyda chi i adnabod eich Cynnig Cymraeg: beth yw penawdau eich gwasanaethau Cymraeg?

4.       Cyflwyno i’r Comisiynydd am gymeradwyaeth swyddogol

5.       Dathlu a hyrwyddo’r ffaith eich bod wedi derbyn y Cynnig Cymraeg

Un sefydliad sydd wedi derbyn y Cynnig Cymraeg yw Planed. Dywedodd Abi Marriott, "Mae’r Cynnig Cymraeg wedi cael effaith bositif ar ein gwaith ac ar ddatblygiad proffesiynol aelodau o’r tîm yn barod. Mae’n fuddiol iawn cael cynllun strwythuredig a thargedau cyraeddadwy i anelu tuag atynt."

Cysylltwch â’r Tîm Hybu am sgwrs: hybu@cyg-wlc.cymru

ID: 6930, adolygwyd 17/06/2022

Cyfleoedd Consesiynau Masnachu

Trosolwg

Mae Sir Benfro’n ardal o harddwch eithriadol sy’n cynnwys traethau gwobrwyol, cestyll, safleoedd hynafol a pharc cenedlaethol arfordirol. Mae’r gefnlen drawiadol hon yn cynnig cyfleoedd cyffrous i fentrwyr a busnesau lleol ddatblygu cyfleoedd masnachu.

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd consesiynau masnachu ledled y Sir ac mae’n croesawu ceisiadau amdanynt. Rydym hefyd yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb mewn datblygu cyfleoedd consesiynau newydd.

Consesiynau sy’n cael eu cynnig

Math o gontract yw consesiynau masnachu rhwng awdurdodau / endidau contractio a chyflenwyr.

Enghreifftiau o gonsesiynau masnachu cyfredol yw:

 • consesiwn hufen iâ ar safle traeth: yn gwerthu hufen iâ o fan / uned
 • consesiwn caffi: caffi’n cael ei redeg o adeilad y Cyngor fel llyfrgell neu ganolfan hamdden

Ble caiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu?

Caiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru. Sefydlwyd y wefan hon gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o helpu busnesau gael hyd i gontractau sy’n cael eu cynnig gan y sector cyhoeddus ledled Cymru.

Mae tudalen 'chwilio am gontractau' yn rhoi ffordd syml i’ch busnes gael hyd i gyfleoedd i ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r sector cyhoeddus. Gallwch chwilio trwy ddefnyddio geiriau allweddol, yn ôl lleoliad, neu drwy rybuddion (cyfleoedd cyfredol, cyfleoedd yn y dyfodol neu ganlyniadau contractau). Gallech chwilio, er enghraifft, trwy ddefnyddio dim ond y gair allweddol 'Consesiwn'. Fel arall, gallech chwilio yn ôl y gair allweddol 'Consesiwn' a dewis ymhle i chwilio, fel 'De-orllewin Cymru', i weld pa fathau o gyfleoedd consesiynau sydd yn y fan honno.

Os oes gennych ddiddordeb mewn contract consesiwn arbennig sy’n cael ei hysbysu, yna bydd angen i chi gyflwyno’r wybodaeth y gofynnir amdani erbyn y dyddiad cau.

Pryd gaiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o gyfle consesiwn. Mae rhai contractau consesiynau’n dymhorol ac yn gweithredu yn ystod cyfnodau prysurach y flwyddyn, mae rhai’n flynyddol ac fe all rhai gael eu dyfarnu am nifer o flynyddoedd. Yn nodweddiadol, caiff contractau eu hysbysu o leiaf fis cyn iddynt ddechrau. Mae cyfleuster ar Gwerthwchigymru i gael hysbysiad o gyfleoedd cynnig newydd sy’n cyfateb i’r categorïau busnes sydd o ddiddordeb i chi.

Oes gennych chi syniad am gonsesiwn masnachu?

Os hoffech fynegi eich diddordeb mewn dilyn consesiwn masnachu newydd mewn safle arbennig yn Sir Benfro bydd angen i chi lenwi’r Ffurflen Gais Consesiwen

Cysylltiadau allweddol

I gael rhagor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol gydag un o’n swyddogion, ffoniwch 01437 764551 a gofynnwch am gael siarad â swyddog ynghylch cyfleoedd consesiynau masnachu neu e-bostiwch procurement@pembrokeshire.gov.uk gan roi manylion beth fyddech yn hoffi’i drafod ynghyd â’ch manylion cysylltu.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Contractau Consesiwn

ID: 5098, adolygwyd 18/05/2021

Cyngor i Fusnesau Bwyd

Mae'r dolenni canlynol yn cynnig cyngor sylfaenol ynglŷn â chydymffurfio â safonau a diogelwch bwyd a dylid eu defnyddio yn fan cychwyn ar gyfer eich busnes.

Taflen Dolen
Hylendid Bwyd a'ch Busnes Chi Hylendid Bwyd - Canllaw I Fusnesau
Dechrau: eich camau cyntaf i redeg busnes arlwyo Dechrau
Hyfforddwyr Hylendid Bwyd

Hyfforddiant-Hylendid-Bwyd

Graddfa Hylendid Bwyd : Mae hylendid da yn dda i'ch busnes

Graddfeydd-Hylendid-Bwyd

Cofrestru busnesau bwyd Cofrestru-Mangreoedd-Bwyd   

Systemau rheoli diogelwch bwyd, yn cynnwys Bwyd Diogelach Busnes Gwell

Systemau-Rheoli-Diogelwch-Bwyd   
Darparu gwybodaeth am alergenau ar fwyd heb ei becynnu ymlaen llaw Adnoddau ar gyfer rhoi gwybodaeth am alergenau
Stop Cyn Creu Bloc - poster

Cyngor Ychwanegol ar gyfer Mathau Pendool o Fusnesau

BRIG

ID: 481, adolygwyd 19/03/2021

Menter Gymdeithasol a'r Trydydd Sector

 

Mentrau Cymdeithasol a’r Trydydd Sector

 

Help i Fusnesau Cymdeithasol, Elusennau a Grwpiau Cymunedol

 

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

 Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol bellach ar agor. Dyma ddolen i'r wefan: https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund-prospectus/community-ownership-fund-prospectus

 Bydd y gronfa yn darparu cymorth ariannol i gymunedau ledled y DU iddynt gymryd perchnogaeth o asedau, amwynderau a chyfleusterau sydd mewn perygl o gael eu colli ond sydd o werth i bobl a'r ardal leol.

Bydd modd i gymunedau ceisio am hyd at £250,000 o arian cyfatebol i'w helpu i brynu, meddiannu neu adnewyddu asedau cymunedol ffisegol sydd mewn perygl, i'w rhedeg fel busnesau sydd dan berchnogaeth gymunedol.

 Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar ffurf gweminarau ar gyfer partïon sydd â diddordeb, lle bydd hefyd cyfle i bobl ofyn cwestiynau. Isod, ceir y dolenni ar gyfer y gweminarau hyn.

•            Sesiwn Gweminar 1 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf, 3pm – 4pm, cliciwch yma i gofrestru 

•            Sesiwn Gweminar 2 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf, 10am – 11am cliciwch yma i gofrestru 

 

Cronfa Gwydnwch Cymunedol y Coronafeirws

A hithau’n cael ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru, fe sefydlwyd y gronfa hon i gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ac yn rhoi cymorth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, yr effeithiwyd arnynt gan bandemig y Coronafeirws. 
 

Banc Datblygu Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru sy’n werth £100m i gefnogi busnesau yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o Covid-19. 
 

Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon

Bydd y gronfa hon yn cael ei defnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a rhwydweithiau partner sydd â rôl i sicrhau bod y genedl yn gallu parhau i fod yn egnïol a mwynhau’r manteision i iechyd a llesiant a ddaw yn sgîl chwaraeon. 
 

Benthyciadau Carlam CGGC

Bydd benthyciadau’n cael eu teilwra i anghenion unigol pob ymgeisydd o ran swm, telerau a’r proffil ad-dalu. Maent yn dechrau â darn o bapur gwag – beth y mae ei angen arnoch? Beth sy’n gweddu orau i chi o ran telerau neu ad-daliadau? Mae’r broses ymgeisio’n finimol a bydd y mwyafrif o’r sefydliadau a gymeradwyir yn gweld arian yn eu cyfrifon banc o fewn 7 niwrnod i gyflwyno cais wedi’i gwblhau (yn amodol ar lofnodi’r ddogfennaeth yn brydlon).  
 

Entrepreneuriaid Ifainc

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest wedi lansio cronfa grantiau £5 miliwn ar gyfer entrepreneuriaid ifainc yr effeithiwyd ar eu busnesau gan yr achos o’r coronafeirws. Nod y Gronfa Cymorth Menter yw helpu pobl 18-30 oed i gynnal eu busnesau yn ystod argyfwng COVID-19. I fod yn gymwys, rhaid bod busnesau wedi dechrau yn y pedair blynedd ddiwethaf a bod yn cael eu rhedeg gan rywun rhwng 18 a 30 oed. Mae pobl ifanc sydd yn y broses o ddechrau busnes ac sydd heb unrhyw ffynhonnell incwm arall yn ystod yr argyfwng yn gymwys i ymgeisio am grant hefyd.  
 

Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Mae’r gronfa hon wedi’i bwriadu i gefnogi’r sefydliadau hynny yn y sector gwirfoddol y mae angen cymorth ariannol arnynt i oroesi’r argyfwng cyfredol yn bennaf oherwydd y cwymp digynsail yn eu hincwm codi arian ac incwm o roddion. Cronfa gymorth ledled Cymru gyfan yw hon ar gyfer y rhai yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19 ac mae wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer y sector gwirfoddol, i ategu’r amryw gynlluniau eraill a gyhoeddwyd eisoes yma a ledled y DU. 
 

Cyllid Brys ar gyfer Gwasanaethau Gwirfoddol

Diben y gronfa hon yw galluogi’r rhai sy’n rhoi cymorth hollbwysig i grwpiau megis: pobl sydd wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy’n ei chael yn anodd cael bwyd ac ati er mwyn iddynt allu cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. Bydd grantiau’n cefnogi sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio ar unrhyw lefel o raddfa gymunedol i lefel genedlaethol yng Nghymru a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000. 
 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Gwydnwch Covid-19

Mae’r Ffederasiwn wedi sicrhau £325,000 mewn cyllid i greu cynllun grantiau Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth Cymru.  

 

Cronfa Cymorth i Bobl Ddigartref COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo rhoi £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth i Bobl Ddigartref. Mae’r gronfa wedi’i bwriadu i gefnogi elusennau sy’n gofalu am bobl ddigartref yn ystod yr achos o’r coronafeirws a sicrhau bod help yn cyrraedd y rhai y mae ei angen arnynt fwyaf.

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn newydd o gyllid gwerth £100m, i ddechrau er mwyn darparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 ar gyfer elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achoswyd gan yr argyfwng.

 

Yn Hon Gyda’n Gilydd – Cronfa Materion Cymunedol

Mae’r gronfa hon sy’n werth £500k wedi’i bwriadu i gefnogi cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o’r coronafeirws yn rhanbarth weithredu Western Power Distribution, trwy helpu sefydliadau lleol i roi cymorth a gwasanaethau hollbwysig yn uniongyrchol i bobl mewn sefyllfaoedd bregus. Anogir awdurdodau lleol, cynghorau plwyf, elusennau a grwpiau cymunedol i ymgeisio am gymorth ariannol ychwanegol. Gall awdurdodau lleol, cynghorau plwyf/tref ac elusennau ymgeisio am uchafswm o £10,000. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio am hyd at £1,000.  

 

Cronfa Cymunedau COVID-19 Tesco Bags of Help

Bydd y gronfa’n rhoi un taliad o £500 a ddyfernir i sefydliadau sy’n cefnogi grwpiau agored i niwed. Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol y Coronafeirws (COVID-19) trwy sefydlu cronfa fyrdymor newydd i gefnogi cymunedau lleol. Yn sgîl yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio a phroses dalu wedi’u symleiddio i’w gwneud yn haws dosbarthu arian yn gyflym. Bydd ceisiadau’n cael eu croesawu gan ystod eang o sefydliadau.

 

Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – Rhaglen Grantiau mewn Argyfwng Ymateb Gwledig

Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn gwahodd ceisiadau am gyllid mewn argyfwng gan grwpiau cymorth cymunedau ffermio a gwledig, sy’n rhoi cynhorthwy i wrthwneud effeithiau arwahanrwydd yn ystod pandemig y Coronafeirws. Gall grwpiau ymgeisio am gyllid grant hyd at £2,500, ac mae cyfanswm o £100,000 ar gael yn y cylch ariannu cyntaf hwn. Bydd y gronfa’n cynorthwyo prosiectau sy’n cefnogi busnesau fferm neu fusnesau gwledig eraill a chymunedau gwledig.

 

Cronfa Gymorth Covid-19 Moondance

Mae Sefydliad Moondance wedi trefnu bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo sefydliadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

 

Cymorth ariannu i glybiau yn ystod COVID-19

Cyhoeddwyd cyllid mewn argyfwng o £400,000 ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru.

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bychain yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bychain sy’n brwydro yn erbyn effaith Covid-19 ymgeisio am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

  

Cymorth mewn Argyfwng gan Wooden Spoon

Mae Wooden Spoon, yr elusen rygbi i blant, wedi addo cyfrannu £200,000 i gefnogi elusennau bychain sy’n helpu plant agored i niwed yn ystod argyfwng COVID-19.

Bydd yr elusen genedlaethol sydd ag ôl troed lleol cryf yn darparu arian i elusennau plant mewn cymunedau ledled y DU ac Iwerddon sy’n brwydro i redeg gwasanaethau hanfodol oherwydd gostyngiad yn y cyllid a achoswyd gan bandemig COVID-19.

Bydd pob un o’r grwpiau gwirfoddoli rhanbarthol Wooden Spoon yn cael £5,000 mewn arian a godwyd trwy Apêl Nadolig The Telegraph 2019 ac arian a godwyd gan gefnogwr corfforaethol hirsefydlog Wooden Spoon, Rugbytots. Bydd elusennau sy’n gymwys i gael y cyllid yn darparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed mewn cymunedau lleol ledled y DU ac Iwerddon ac ni fyddant yn cael eu cefnogi gan gyllid y Llywodraeth.

 

Cymorth gan y sector cyhoeddus i elusennau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd elusennau bychain yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes o £10,000. Bydd hyn yn berthnasol i eiddo â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, ac mae’n cynnwys siopau, safleoedd chwaraeon a chanolfannau cymunedol elusennol.

  

Cronfa Gymorth COVID-19 Sefydliad Swimathon

Wrth i’r DU ymdrin â’r coronafeirws, mae Sefydliad Swimathon yn ymwybodol bod y gymuned nofio a champau dŵr yn wynebu amser anodd iawn o ganlyniad i gau cyfleusterau nofio ledled y DU. Sefydlwyd Cronfa Gymorth COVID-19 Sefydliad Swimathon (y “Gronfa”) i gynnig cyllid grant i sefydliadau bychain sy’n gweithio yn y gymuned nofio a champau dŵr yn y DU. Trwy grantiau a roddir o’r Gronfa, mae’n dymuno cefnogi sefydliadau nofio a champau dŵr bychain presennol fel eu bod yn gallu parhau i weithredu yn y cyfnod arbennig o anodd hwn.

 

Cronfa Grantiau Independent Age

Cyrraedd pobl hŷn sydd fwyaf tebygol o fod ar eu colled – yn awr a’r tu hwnt i bandemig y coronafeirws. Mae’r coronafeirws wedi newid bywydau pawb yn y DU, ond mae hyn yn arbennig o wir am ein cenhedlaeth hŷn sy’n dal i fod ymhlith y rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf. Cyn i’r coronafeirws daro’r genedl, roedd Independent Age wrthi’n archwilio sut i gryfhau’r cydweithio gyda phobl hŷn a sefydliadau lleol gan amcanu at lunio rôl fwy gweithredol o ran cefnogi cymunedau. Mae’r ymddiriedolwyr wedi rhyddhau £2 filiwn  o arian Independent Age i helpu sefydliadau llai ledled y DU sy’n gweithio gyda’r bobl hŷn sydd wedi cael eu taro galetaf gan y feirws.

Bydd y Gronfa Grantiau’n cynnwys pedwar cylch ariannu ar wahân. Ym mhob cylch byddwn yn trefnu bod £500,000 ar gael lle gall sefydliadau ymgeisio i gael hyd at £15,000 yr un.

 

Treth ar Damponau

Mae’r gronfa £15 miliwn wedi’i bwriadu ar gyfer sefydliadau elusennol, buddiannol a dyngarol ledled y DU i ariannu prosiectau sy’n dwyn budd uniongyrchol i fenywod a merched difreintiedig, sy’n mynd i’r afael â thrais ac sy’n cefnogi eu hiechyd meddwl a’u llesiant.

 

Cyllid ar gyfer gwasanaethau Cam-drin Domestig cenedlaethol:

Mae’r Swyddfa Gartref bellach wedi cyhoeddi’r canllawiau mewn perthynas â chronfa £2 filiwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig. Bydd y gronfa wedi’i bwriadu ar gyfer:

•         Sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth cenedlaethol (h.y. sy’n gwasanaethu Cymru a/neu Loegr i gyd).
•         Sefydliadau lle mae’r dioddefwyr a gynorthwyir wedi’u gwasgaru i raddau helaeth yn ddaearyddol dros ardal sawl Comisiynydd Heddlu a Throseddu, a/neu lle nad oes ardal un Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n fan sefydlog amlwg ar gyfer y mwyafrif o ddioddefwyr.
•         Sefydliadau ymbarél neu ail haen.
•         Sefydliadau sy’n gwneud gwaith meithrin capasiti, neu sy’n cynorthwyo sefydliadau eraill i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi’r heddlu gyda’u hymateb i gam-drin domestig. Mae hefyd yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi awdurdodau lleol neu gyrff statudol eraill

 

Gwasanaethau Cam-drin Domestig lleol:

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio rhan bellach o’r cyllid cam-drin domestig hefyd, sy’n cynnwys:

•         £10 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig sydd eisoes wedi’u comisiynu gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu; a
•         £5 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig nad ydynt wedi’u comisiynu ar hyn o bryd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu

 

Gwasanaethau Cam-drin Rhywiol lleol:

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio’r canlynol bellach hefyd:

•         £5 miliwn o gyllid ar gyfer gwasanaethau trais rhywiol, sy’n cynnwys sefydliadau sydd eisoes wedi’u comisiynu gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu a rhai nad ydynt wedi’u comisiynu ar hyn o bryd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu; a
•         Chronfa £5 miliwn ar wahân ar gyfer sefydliadau sydd eisoes yn cael eu hariannu trwy’r Gronfa Cymorth Trais a Cham-drin Rhywiol genedlaethol

 

Cronfa’r Loteri Genedlaethol

Mae’r gronfa hon yn blaenoriaethu cyllid ar gyfer prosiectau a sefydliadau sy’n cefnogi cymunedau trwy bandemig COVID-19.
Gronfa Cymru ar gyfer prosiectau rhwng £300 a £10,000
Gronfa Cymru ar gyfer prosiectau dros £10,000

 

Diwrnod Amgylchedd y Byd

I nodi Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru wedi agor ceisiadau i ddwy gronfa newydd a fydd yn helpu pobl ledled Cymru i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau eu hunain, unwaith y bydd y genedl yn troi ei golygon at fywyd ar ôl y pandemig cyfredol. Y cronfeydd hyn yw:
•            Cronfa Grantiau Coetiroedd Cymunedol y Goedwig Genedlaethol  
•            Cronfa Gyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, i helpu cymunedau a sefydliadau i gyflawni eu rôl o ran ymateb i argyfwng yr hinsawdd.
 

Cronfa Ymateb i Covid-19 Rosa (Grantiau Bychain)

Mae Cronfa Ymateb i Covid-19 Rosa (Grantiau Bychain) bellach ar agor a bydd yn darparu grantiau hyd at £10,000 ar gyfer sefydliadau arbenigol sy’n cefnogi menywod ledled y DU. Mae Rosa yn croesawu’n arbennig gynigion gan sefydliadau menywod sy’n mynd i’r afael ag anghenion hollbwysig menywod a merched sydd fwyaf ar eu colled, ac yn gweithredu mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig llai economaidd gydnerth yn y DU.

 

Y Gronfa Gelf

Mae’r Gronfa Gelf yn darparu grantiau Ymateb ac Ail-ddychmygu i helpu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol i ymateb i heriau uniongyrchol sy’n gysylltiedig ag argyfwng y coronafeirws (COVID-19), ac yn cynnig cymorth i addasu ac ail-ddychmygu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol mwy hirdymor.
Mae grantiau o £10,000 i £50,000

 

Cronfa Datblygu’r Dyfodol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Ffenestr Ymgeisio Fer

Mae’r gronfa newydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn amcanu at sicrhau bod cymunedau a sefydliadau’r gymdeithas sifil ledled y DU yn cael ‘y lle, yr adnoddau a’r arbenigedd ychwanegol i gamu yn ôl [o COVID-19] a gofyn cwestiynau, dychmygu dewisiadau eraill a dod ynghyd i ddatblygu’r dyfodol’.
Mae cyfanswm o £1 filiwn ar gael trwy’r gronfa hon dros dri i chwe mis. Mae grantiau rhwng £20,000 a £50,000 ar gael i sefydliadau’r sector gwirfoddol, y sector cymunedol a’r sector mentrau cymdeithasol sydd wedi’u lleoli ac sy’n gweithio yn y DU. Mae’r cyllid ar gyfer tri gwahanol fath o waith:
•        Archwilio naratifau, safbwyntiau a dulliau adrodd straeon cymunedol newydd
•        Rhagwelediad cymunedol a dychymyg cyhoeddus
•        Buddsoddi mewn arwyddion cryf o drawsnewid.  

 

Cynllun Cyllid Diogelwch ar gyfer Mannau Addoli – Ffenestr ymgeisio bellach ar agor  

Mae Cynllun Cyllid Diogelwch Amddiffynnol y Swyddfa Gartref ar gyfer Mannau Addoli bellach ar agor i fannau addoli a chanolfannau cysylltiedig gan gymunedau ffydd ledled Cymru a Lloegr. 

 

Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws/COVID-19, mae Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol wedi lansio Cronfa Ymateb i’r Coronafeirws sy’n werth £1 filiwn i roi peth cymorth i fentrau cymdeithasol, elusennau a sefydliadau nid-er-elw eraill ledled y DU sy’n cyflogi pobl o grwpiau agored i niwed neu ddifreintiedig.

Nod y cynllun yw pontio’r bwlch incwm fel bod sefydliadau’n goroesi’r argyfwng ac yn parhau i gael effaith gadarnhaol yn eu cymunedau. Gellir defnyddio grantiau i ariannu gweithgareddau busnes arferol neu helpu i addasu eu model darparu yn unol â chyfyngiadau’r coronafeirws. Nid oes cyfyngiadau ar y grantiau hyn a gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben, gan gynnwys costau craidd. Trefnir bod cyfanswm o £1 filiwn ar gael gyda grantiau digyfyngiad untro rhwng £5,000 a £50,000. Rhaid i’r grant beidio â bod yn fwy na 25% o drosiant blynyddol y sefydliad neu £50,000. Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan sefydliadau â’r strwythurau cyfreithiol canlynol: Cwmni Buddiannau Cymunedol (CBC), Cwmni Cyfyngedig drwy Warant, Cymdeithas Budd Cymunedol, Cymdeithas Gydweithredol, Cymdeithas Anghorfforedig, Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE), Ymddiriedolaethau Elusennol, Elusen Gofrestredig.

 

Sefydliad Screwfix

Mae Sefydliad Screwfix ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau gan elusennau cofrestredig a sefydliadau nid-er-elw ledled y DU. I fod yn gymwys, rhaid i ymgeiswyr:
•        Fod yn helpu’r rhai sydd mewn angen oherwydd caledi ariannol, salwch, trallod neu anfanteision eraill yn y DU.
•        Bod yn chwilio am gyllid i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill.
Mae grantiau hyd at £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill mewn ardaloedd amddifadus neu ar gyfer y rhai sydd mewn angen. Gall hyn gynnwys atgyweirio adeiladau sydd wedi mynd â’u pen iddynt ac addurno cartrefi pobl sy’n byw ag afiechyd ac anabledd. Dylai prosiectau fod yn eco-gyfeillgar.

 

Y Sefydliad Pêl-droed

Gall clybiau a sefydliadau pêl-droed sy’n rheoli eu hadeilad eu hunain ac sydd â sicrwydd deiliadaeth am o leiaf 12 mis wneud cais am grantiau o gronfa ariannu £2.19 miliwn newydd, gan eu galluogi i wneud newidiadau ac addasiadau angenrheidiol i’w safleoedd cyn ail-agor. Bydd dau fath o gyllid ar gael:
•        Diogelu – Mae grantiau rhwng £300 a £5,000 ar gael i ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sydd mewn perygl ariannol uniongyrchol ac y mae angen cymorth arnynt i dalu costau o’r fath.
•        Paratoi – Mae grantiau rhwng £300 a £50,000 ar gael i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau neu grwpiau cymunedol i ailddechrau, ymateb i, neu dyfu cyfranogiad, mewn ymateb yn uniongyrchol i COVID-19.

 

Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing

Mae’r Gronfa Goroesiad Elusennau £10 miliwn wedi cael ei sefydlu gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing mewn ymateb i’w pryder parhaus ynghylch effaith economaidd y coronafeirws/COVID-19 ar elusennau’r genedl. Nod y cyllid grant yw helpu elusennau cofrestredig bach a chanolig yn y DU sy’n profi anawsterau o ganlyniad i golli incwm yn y flwyddyn ariannol gyfredol oherwydd pandemig y coronafeirws/COVID-19. Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn gan elusennau cofrestredig yn y DU ag ardal lesiannol yn y DU ac incwm o lai na £5 miliwn. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i elusennau sy’n darparu gwasanaethau rheng-flaen a gweithgareddau yn y meysydd a flaenoriaethir gan yr Ymddiriedolaeth: iechyd a llesiant, lles ac addysg, y celfyddydau a diwylliant.

Mae’r cyllid wedi’i fwriadu i gefnogi costau craidd yr elusen yn ei gwaith arferol (er y gall hyn gynnwys ffyrdd diwygiedig o weithio oherwydd y coronafeirws/COVID-19 a gwersi a ddysgwyd yn ystod y cyfyngiadau symud), ac ni ddylai fod ar gyfer gwaith ehangol na phrosiectau newydd. Gall hyn gynnwys costau cyflogau staff craidd sy’n dod yn ôl oddi ar ffyrlo (nid costau sy’n gysylltiedig â phrosiectau).

Mae grantiau rhwng £1,000 a £250,000 ar gael.

 

Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000

Nod y Cynllun Rheoli Cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000 yw cefnogi buddsoddiad cyfalaf ar raddfa’r dirwedd, gan gyflawni camau gweithredu i wella cyflwr safleoedd Natura 2000 ledled Cymru erbyn mis Mawrth 2021. Rhwydwaith o safleoedd bridio a gorffwys craidd ar gyfer rhywogaethau prin ac o dan fygythiad, a rhai mathau prin o gynefinoedd naturiol a warchodir drwy eu hawl eu hunain, yw Natura 2000. Sefydlwyd y cynllun yn sgîl pandemig y coronafeirws (COVID-19) sydd, ym marn Llywodraeth Cymru, wedi taflu goleuni ar werth natur a phwysigrwydd mynediad at yr amgylchedd naturiol i iechyd a llesiant.

Bydd isafswm y grant yn £10,000 a bydd yr uchafswm yn £4 miliwn. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i fwyafrif y cynigion fod yn yr ystod £50,000 - £500,000; fodd bynnag, nid yw hyn yn rhagwahardd ceisiadau ar gyfer prosiectau llai ag isafswm gwerth o £10,000 neu brosiectau lluosog cydweithredol mawr y tu hwnt i £500,000.

Mentrau Cymdeithasol – Dolenni defnyddiol

ID: 493, adolygwyd 11/08/2021

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro.  Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.  

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.    

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro.   

Darperir cymorth wedi ei dargedu ar gyfer busnesau penodol er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau hyfyw a chreu swyddi.  

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 / 776166 am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor cyffredinol

Busnes Cymru

 

Cyngor ar gyfer Cychwyn Arni

Dechrau Busnes - Busnes Cymru

CThEM - Dechrau eich busnes eich hun - pecyn e-ddysgu (cyngor ynghylch materion trethi ac Yswiriant Gwladol)

HMRCELearningStartUp

 

Datblygu Bwyd

Mae'r Tîm Datblygu Bwyd yn darparu cymorth i'r sector bwyd-amaeth a gall hefyd roi cyngor ynghylch cyfleoedd marchnata a'r gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ym maes manwerthu, gwerthiant uniongyrchol a lletygarwch.

Mae'r tîm yn cydweithio â phartneriaid mewn diwydiant, ac mae e hefyd yn adnodd ar gyfer y cyhoedd a'r fasnach, fel ei gilydd, mewn perthynas â bwyd a diod.  Mae ei weithgareddau'n cynnwys:

 • Trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro
 • Trefnu digwyddiadau busnes i fusnes ac i ddefnyddwyr
 • Trefnu digwyddiad blynyddol Ei dyfu, Ei goginio, Ei fwyta gydag ysgolion
 • Cefnogi gwyliau bwyd lleol
 • Llunio cyfeiriadur bob dwy flynedd ynghylch y fasnach bwyd a diod
 • Rheoli'r canllaw blynyddol ynghylch bwyd twristiaeth (ar-lein a chopi caled)
 • Rheoli cynllun adnabod Nod Cynnyrch Sir Benfro
 • Rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bwyd a Diod

 

Arloesi

Canolfan Arloesedd y Bont  

 

Menter Ieuenctid

Camau Bach at Fenter

 

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 472, adolygwyd 10/06/2022

Sir Benfro mewn Busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro. Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro. 

Ynni Morol Sir Benfro

Sefydlwyd Ynni Morol Sir Benfro i roi gwybodaeth a hybu Sir Benfro fel Canolbwynt Ynni Adnewyddadwy o’r Môr. Bydd y wefan hon yn dod yn “siop un alwad” i ddatblygwyr, buddsoddwyr a’r cyhoedd sydd eisiau gwybod mwy am y prosiectau, yr adnodd, cydsynio, cyllido, ymchwil a seilwaith.  

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe’n cwmpasu tiriogaeth pedwar awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr a Sir Benfro. 

Cynllun Talebau Cysylltiad Band Llydan  

Ardal Menter Dyfrffordd y Daugleddau

Ardaloedd daearyddol sy'n cefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n ehangu drwy ddarparu seilwaith a chymhellion o'r radd flaenaf i fusnesau yw Ardaloedd Menter.

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngor.

ID: 471, adolygwyd 04/12/2020

Cymorth ariannol i'ch busnes

Mae dod o hyd i gymorth ariannol i ddechrau a thyfu eich busnes yn anodd bob amser.  Mae llawer o wahanol fathau o gyllid addas i'ch busnes a'ch prosiect.  Yn wir, gallai cyfuniadau o ddewisiadau fod yn well nag unrhyw ffynhonnell ar ei phen ei hun.   

Mae nifer o gwestiynau y bydd rhaid i chi eu hystyried cyn y byddwch yn gallu ystyried pa ffynhonnell o arian sy'n iawn i'ch busnes chi.  Faint sydd ei angen arnoch, i ba bwrpas ac am ba hyd, yn ogystal â'r sicrwydd sydd gennych i'w gynnig a phrofiad y busnes a'r rheolwyr - bydd hyn oll yn berthnasol i bwy sy'n fodlon buddsoddi ynddoch chi.  

Cyn i chi ystyried mynd at arianwyr, mae adolygu a diweddaru eich cynllun busnes yn syniad da. 

Yn Sir Benfro, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd gyda nifer o sefydliadau i ddarparu dewisiadau cymorth ariannol.  

Cyngor Cyffredinol

HafanBusnesCymru

Loteri Sir Benfro

LoteriSirBenfro

Camau Bach i Fenter - Cymorth ariannol i bobl o dan 25 oed

Camau Bach at Fenter

 

Mae cyllid busnes hyblyg o £1,000 hyd at £5,000,000 ar gael gan Fanc Datblygu Cymru, AC mae busnesau sydd wedi’u lleoli o fewn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn gymwys i dderbyn cyfradd llog ostyngol.

Banc Datblygu Cymru

ID: 473, adolygwyd 17/11/2021

Recriwtio a chyflogi

Yr hyn sydd fwyaf pwysig ym mhob busnes yw'r bobl.  Bydd dod o hyd i'r bobl iawn i weithio yn eich busnes, eu hyfforddi a'u cadw i ddatblygu cymaint ag y bo modd yn hybu llwyddiant eich sefydliad.    

Mae Cyngor Sir Penfro yn gallu eich helpu chi i ysgrifennu manyleb swydd, hysbysebu'r swyddogaeth ac yna llunio rhestr fer o'r ymgeiswyr. Unwaith y bydd ymgeisydd llwyddiannus gyda chi rydym yn gallu helpu i gasglu tystlythyrau a gwneud yr archwiliadau cefndirol i sicrhau eu bod yn cyflawni eich safonau. Gallwn roi cymorth i'ch gweithiwr newydd gyda hyfforddiant cyn cyflogi a'ch helpu i gychwyn yn gywir gyda chontractau cyflogaeth ac ymsefydlu ar gyfer gweithwyr newydd.   

Mae nifer o fentrau arbennig ar gael i gefnogi pobl sydd wedi colli eu gwaith a'r rhai o dan 25 oed.   

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Cyngor cyffredinol ynglŷn â recriwtio

Cyngor Recriwtio

Gwaith yn yr Arfaeth yng Nghyngor Sir Penfro

futureworks@pembrokeshire.gov.uk

01437 776437

Ceiswyr Gwaith

Diweithdra - ReAct - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun sydd wedi ei wneud yn ddi-waith

Twf Swyddi Cymru - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun 16-24 oed

Cyflogadwyedd Sir Benfro - Cyngor Sir Benfro

ID: 474, adolygwyd 25/07/2022

Hyfforddi a datblygu ar gyfer eich busnes

Mae llwyddiant eich busnes yn dibynnu ar ddatblygu eich tîm. Pa un a yw'n sgiliau gwasanaeth cwsmer neu weldio, byddwch yn cadw llygad bob amser ar ddyfodol eich busnes a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn cyflawni.   

Trwy fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu daw eich gweithlu yn fwy hyblyg.  Byddant yn dod yn fwy cynhyrchiol a thrwy gynnig i bobl y cyfle i ennill sgiliau newydd, byddwch yn cadw eich gweithwyr yn well hefyd.  

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad sgiliau ac mae'n gweithio gyda phartneriaid eraill i gyflenwi nifer o brosiectau i roi cymorth i sectorau a sgiliau penodol. 

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth.

HafanBusnesCymru

Sir Benfro yn Dysgu

Gweithffrydd workwaysplus@pembrokeshire.gov.uk  01437 776609

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP)

 Hyfforddiant Hylendid Bwyd

Llawn Bywyd yn 50 Plws 

SectorYnniSirBenfro

Cyflogadwyedd Sir Benfro

ID: 475, adolygwyd 22/09/2022

Trwyddedu

Mae'r Tîm Trwyddedu yn dosbarthu trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni ar gyfer llawer o wahanol weithgareddau gyda'r nod o sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Unwaith y bydd trwydded wedi ei dosbarthu, rydym yn ymweld ag adeiladau trwyddedig i'w harchwilio ac yn archwilio cerbydau trwyddedig. Rydym yn gweithio law yn llaw â Dyfed-Powys ac mawwfire i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â thelerau ac amodau trwyddedau yn ogystal â deddfwriaeth berthnasol arall. Mae gennym hefyd systemau monitro i ddarganfod ac atal gweithgareddau didrwydded. 


Yn ogystal â’r gwaith gorfodi hwn, rydym yn cymryd rhan hefyd mewn mentrau addysg a gwybodaeth ar gyfer trwyddedigion a'u gweithwyr i hybu eu hymwybyddiaeth o faterion diogelwch cyhoeddus.

I gael gwybodaeth a ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau a hawlenni penodol, dewiswch y dolen priodol os gwelwch yn dda.

I gael rhagor o wybodaeth/cyngor ar unrhyw beth uchod mae croeso i chi alw:

 • Trwyddedu 01437 764551

Dylid cyfeirio pob ffurflen gais / gohebiaeth i'r:

Adran Diogelwch Cyhoeddus
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP 

 

ID: 477, adolygwyd 23/08/2017

Cynllunio

Mae angen rheoli'r amgylchedd o'n cwmpas yn ofalus i sicrhau bod datblygiad yn gynaliadwy. Mae gan y Cyngor gyfrifoldebau dros baratoi'r cynllun datblygu, rheoli datblygiad, rheoli adeiladu, gorfodi, hawliau tramwy cyhoeddus, tir comin a bioamrywiaeth.

Yn yr adran hon fe welwch ragor o fanylion y gwasanaethau cynllunio hyn, ynghyd â chwestiynau cyffredin, cyfarwyddyd cynllunio i'w lawrlwytho, a rhestri sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd o geisiadau a dderbyniwyd a phenderfyniadau a wnaed.

Gallwch chwilio a dilyn hynt cais cynllunio (yn agor ffenestr newydd)

Sylwch mai'r Cyngor yw'r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer pob rhan o Sir Benfro oddi allan i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dylid cyfeirio ymholiadau cynllunio perthnasol i dir yn y Parc Cenedlaethol at Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Sir Penfro yn gweithio mewn partneriaeth â’r Porth Cynllunio er mwyn darparu gwasanaethau a gwybodaeth am y system gynllunio.

Cliciwch ar y dolen er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Planning Portal a dolenni, uniongyrchol penodol i Sir Benfro, â gwasanaethau a enwyd.

ID: 478, adolygwyd 29/09/2017

Twristiaeth

Gall ein Hadran Twristiaeth darparu gwybodaeth ar ystod eang o bynciau yn cynnwys cyngor ar gyfer Busnesau Twristiaeth; Pwy ’dy Pwy yn nhwristiaeth; Strategaeth Twristiaeth yn Sir Benfro; papurau ymchwil; ystadegau; arolygon deiliadaeth ac arolygon busnes twristiaeth.

ID: 480, adolygwyd 16/07/2020