COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Grantiau sy'n gysylltiedig ag Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau – Mawrth 2021

*Mae'r grant hwn bellach wedi cau*

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn enwedig yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu nad ydynt yn hanfodol) gyda chymorth llif arian a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 a gawsant eu hestyn gan y Prif Weinidog yn ei gyhoeddiad ar 12 Mawrth 2021.  Mae'r grant hwn yn daladwy ar ben y grantiau cyfyngiadau blaenorol.

Telir am y grant hwn yn awtomatig, ond os nad ydych wedi derbyn taliad erbyn 22 Mawrth 2021, bydd angen i chi wneud cais gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Os na wnaethoch gais am y grant a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr ac rydych yn dymuno gwneud cais am un o'r grantiau newydd, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen hon.

BYDD CEISIADAU AR GYFER Y GRANT HWN YN CAU AM 5PM DDYDD MERCHER 31 MAWRTH 2021

 

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

Grant A:

Taliad grant arian parod o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a chadwyni cyflenwi cysylltiedig gan gynnwys rhai busnesau manwerthu bach gyda hereditamentau sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR) ac sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Grant B:

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a chadwyni cyflenwi cysylltiedig sy'n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £500,000.

 

Nodiadau sy'n berthnasol i'r ddau grant

Bydd angen i fusnesau, sydd angen gwneud cais, fod yn atebol fel y talwr ardrethi i'r awdurdod lleol ac yn meddiannu'r hereditament cymwys ar 1 Mawrth 2021.

Bydd angen i fusnesau twristiaeth, hamdden, manwerthu a chadwyn gyflenwi sydd â gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant lenwi ffurflen gofrestru fer, p'un a wnaethant brofi gostyngiad o 40% yn eu trosiant ar gyfer mis Ionawr a mis Chwefror 2021 o'i gymharu â mis Ionawr a mis Chwefror 2020 (neu gyfnod tebyg o ddau fis os nad oedd y busnes yn masnachu eto ym mis Ionawr/Chwefror 2020)

 

Busnesau hunanarlwyo

O ran llety hunanarlwyo, byddwch yn gymwys os byddwch yn bodloni POB UN o’r meini prawf canlynol yn unig:

 • Gall y llety hunanarlwyo gyflwyno dwy flynedd o gyfrifon masnachu yn uniongyrchol cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
 • Rhaid i’r llety hunanarlwyo fod wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20
 • Rhaid i’r llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (h.y. rhaid i’r incwm fod yn fwy nag unrhyw incwm arall sydd gan y perchennog).

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch y ddogfen canllawiau ar gyfer Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.

 

*Mae'r grant hwn bellach wedi cau*

 

ID: 7485, adolygwyd 31/03/2021

Mewnforio ac Allforio Nwyddau: Model Gweithredu’r Ffin

Ar 1 Ionawr 2021 bydd y cyfnod pontio gyda’r Undeb Ewropeaidd yn dod i ben, a’r Deyrnas Unedig yn gweithredu ffin allanol, lawn fel cenedl sofran. Mae hyn yn golygu y bydd rheolaethau’n cael eu gosod ar symud nwyddau rhwng Prydain a’r UE.

Er mwyn rhoi mwy o amser i’r diwydiant wneud trefniadau angenrheidiol, mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu cyflwyno’r rheolaethau ffin newydd mewn tri cham hyd at 1 Gorffennaf 2021.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllaw ar sut y bydd y ffin â’r Undeb Ewropeaidd yn gweithio ar ôl y cyfnod pontio.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

ID: 7022, adolygwyd 12/10/2020

Help i Fusnesau – COVID 19

Adnodd Canfod Cymorth Busnes

Bydd adnodd 'canfod cymorth' Llywodraeth y DU yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig y coronafeirws

Defnyddio’r Adnodd Canfod Cymorth Busnes


Cymorth Ariannol a Grantiau Llywodraeth Cymru

Gweler mwy o fanylion a sut i wneud cais: Cymorth Ariannol a Grantiau Busnes Cymru


Ardrethi Busnes

Mae busnesau yn y sectorau Lletygarwch, hamdden a manwerthu sydd â Gwerth Ardrethol o dan £500,000 yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnes 100% ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/2022.


Cymorth Tâl Salwch Statudol

Am ragor o wybodaeth: Canllawiau i weithwyr, cyflogwyr a busnesau


Cymorth i’r Hunangyflogedig

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Am ragor o wybodaeth: Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Estyniad grant Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Mae'r estyniad grant ar gyfer unigolion hunangyflogedig sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig ac sy’n parhau i fasnachu, ond yn wynebu llai o alw oherwydd y coronafeirws (COVID-19).

Am ragor o wybodaeth: Cymorth i'r Hunangyflogedig 


Cymorth Ariannol Pellach

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru

Mae manylion y gronfa, cymhwysedd a’r broses ymgeisio i'w gweld ar: Development Bank of Wales

*Diweddariad pwysig* Oherwydd y niferoedd digynsail o geisiadau, mae Banc Datblygu Cymru bellach wedi'i danysgrifio'n llawn ar gyfer Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru.


Cymorth i'r Sector Pysgota

I gael rhagor o wybodaeth: Llywodraeth Cymru: Grant i helpu'r Sector Pysgota

Fish on Friday - Covid Rapid Response Grant Programme

Fishermens Mission - Covid-19


Safonau Diogelwch Bwyd

Gwybodaeth ar gyfer Busnesau sydd ar agor yn ystod y Coronafeirws


BT: Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth i Fusnesau Bach  


Grant Kickstart

Os ydych yn gyflogwr sy'n awyddus i greu lleoliadau gwaith i bobl ifanc, gwnewch gais am gyllid fel rhan o'r Cynllun Kickstart.


Cymorth Arloesi Covid 19

Gall sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio yn ystod COVID-19 tra'n parhau'n gynhyrchiol ac yn broffidiol deimlo fel her enfawr. Ond mae cymorth ar gael, heb gost i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, drwy raglen Arloesedd SMART, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

O helpu eich busnes i weithredu'n ddiogel a bodloni'r canllawiau angenrheidiol, i weithio gyda chi i nodi cyfleoedd eraill i wneud eich cwmni'n fwy cynhyrchiol a phroffidiol, mae Arloesedd SMART yma i helpu. Gwnewch eich busnes yn ddiogel, yn effeithlon ac yn gynhyrchiol heddiw.

Mae cannoedd o fusnesau eisoes wedi elwa o raglen Arloesedd SMART.

Darganfyddwch fwy nawr: Cymorth Arloesi 

*Mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu cyllid ar gyfer prosiectau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop hyd nes y bydd y rhaglen yn cau.

Canolfan Lawrlwytho

 

Hoffem glywed hefyd gan fusnesau er mwyn inni allu deall faint o gefnogaeth sydd ei angen..

 

Cysylltwch â ni drwy e-bost drwy covid19businesssupport@pembrokeshire.gov.uk

 

Dolenni defnyddiol a chymorth arall sydd ar gael

GOV.UK

Busnes Cymru

Department for Work and Pensions

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Llinell HMRC: 0800 0159 559

 

ID: 6161, adolygwyd 23/09/2021

Sir Benfro yn paratoi ar gyfer Brexit

Mae Cyngor Sir Penfro yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a sefydliadau eraill i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

Ein nod yw atal Brexit rhag effeithio ar wasanaethau'r Cyngor ac ar fusnesau a thrigolion Sir Benfro yn negyddol.

Rydym wrthi'n gwneud y canlynol:

 • Rydym wedi penodi swyddog a fydd yn cydlynu ymateb y Cyngor i Brexit;
 • Rydym wedi nodi Brexit fel risg gorfforaethol allweddol, ac rydym yn gweithio i feithrin y ddealltwriaeth orau bosibl o'r goblygiadau i'r Cyngor a Sir Benfro; 
 • Rydym yn monitro digwyddiadau cenedlaethol i ddeall amgylchiadau sy'n debygol o godi yn sgil Brexit, a defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu a diweddaru Strategaeth Brexit Gorfforaethol a dogfennau strategol allweddol eraill megis y Cynllun Ariannol Tymor Canolig;
 • Rydym yn cydweithio â'n holl wasanaethau i ddeall goblygiadau Brexit ac i roi mesurau wrth gefn ar waith;
 • Rydym yn bartner yn Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys sy'n paratoi atebion amlasiantaeth i'r heriau y gall Brexit eu hachosi;
 • Rydym yn cydweithio â grwpiau cenedlaethol sy'n cynllunio ar gyfer Brexit, er enghraifft ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Yr hyn rydym yn bwriadu ei wneud:

 • Rhannu gwybodaeth gywir a dibynadwy am Brexit â busnesau, cymunedau a phobl yn Sir Benfro, neu eu cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth;
 • Darparu gwybodaeth a chymorth i'n cyflogeion o aelod-wladwriaethau eraill yn yr UE y gall fod angen iddynt ddefnyddio'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE;
 • Sicrhau y caiff holl brosiectau'r Cyngor a ariennir gan yr UE eu cwblhau a'u dirwyn i ben yn unol â'r holl reoliadau cymwys;
 • Ystyried sut y gellir helpu meysydd o economi, cymdeithas neu amgylchedd Sir Benfro y gall Brexit effeithio arnynt yn anghymesur;
 • Cydweithio â phartïon eraill sydd â diddordeb er mwyn sicrhau bod cronfeydd rhanbarthol newydd ar gael a bod y rhaglenni i'w cyflawni yn addas ar gyfer anghenion a chyfleoedd Sir Benfro.
 Cysylltu â ni

Brexit@pembrokeshire.gov.uk

 

Ken Skates Brexit

Dolenni Defnyddiol

Noder: Nid yw Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

“Un Siop un Stop” Brexit – Llywodraeth Cymru

 Llywodraeth y DU

 

Sefydliadau Eraill yn Ne-orllewin Cymru

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Ceredigion

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Statws Preswylydd Sefydlog yr UE

Dolenni nad ydynt yn ymwneud â'r llywodraeth (gweler y rhestr uchod o ddolenni Llywodraeth Cymru)

Citizens Advice

The 3 Million

 

Ymgynghoriadau sy'n ymwneud â Brexit

 Noder: Nid yw Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Ar Gau

Llywodraeth Cymru: Diwygiadau i ddeddfwriaeth bwyd Cymru

 Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS): Dyfodol prisio carbon yn y DU

Polisïau'r môr a physgodfeydd yng Nghymru yn dilyn Brexit

Agored

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

Arolwg ar gyfer dinasyddion yr UE/AEE/Swistir. Y Cynllun Preswylio: Ydy o’n gweithio yng Nghymru?

Cau: 10 Medi 2019

Llywodraeth Cymru: Cynigion diwygiedig ar gyfer cefnogi ffermwyr Cymru ar ôl Brexit

Cau: 30 Hydref 2019

Home Office: Papur Gwyn System Mewnfudo Seiliedig ar Sgiliau’r Dyfodol

Cau: Rhagfyr 2019

 

ID: 5510, adolygwyd 18/03/2021

Cyfleoedd Consesiynau Masnachu

Trosolwg

Mae Sir Benfro’n ardal o harddwch eithriadol sy’n cynnwys traethau gwobrwyol, cestyll, safleoedd hynafol a pharc cenedlaethol arfordirol. Mae’r gefnlen drawiadol hon yn cynnig cyfleoedd cyffrous i fentrwyr a busnesau lleol ddatblygu cyfleoedd masnachu.

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd consesiynau masnachu ledled y Sir ac mae’n croesawu ceisiadau amdanynt. Rydym hefyd yn croesawu mynegiadau o ddiddordeb mewn datblygu cyfleoedd consesiynau newydd.

Consesiynau sy’n cael eu cynnig

Math o gontract yw consesiynau masnachu rhwng awdurdodau / endidau contractio a chyflenwyr.

Enghreifftiau o gonsesiynau masnachu cyfredol yw:

 • consesiwn hufen iâ ar safle traeth: yn gwerthu hufen iâ o fan / uned
 • consesiwn caffi: caffi’n cael ei redeg o adeilad y Cyngor fel llyfrgell neu ganolfan hamdden

Ble caiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu?

Caiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu ar GwerthwchiGymru. Sefydlwyd y wefan hon gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o helpu busnesau gael hyd i gontractau sy’n cael eu cynnig gan y sector cyhoeddus ledled Cymru.

Mae tudalen 'chwilio am gontractau' yn rhoi ffordd syml i’ch busnes gael hyd i gyfleoedd i ddarparu nwyddau, gwaith neu wasanaethau i’r sector cyhoeddus. Gallwch chwilio trwy ddefnyddio geiriau allweddol, yn ôl lleoliad, neu drwy rybuddion (cyfleoedd cyfredol, cyfleoedd yn y dyfodol neu ganlyniadau contractau). Gallech chwilio, er enghraifft, trwy ddefnyddio dim ond y gair allweddol 'Consesiwn'. Fel arall, gallech chwilio yn ôl y gair allweddol 'Consesiwn' a dewis ymhle i chwilio, fel 'De-orllewin Cymru', i weld pa fathau o gyfleoedd consesiynau sydd yn y fan honno.

Os oes gennych ddiddordeb mewn contract consesiwn arbennig sy’n cael ei hysbysu, yna bydd angen i chi gyflwyno’r wybodaeth y gofynnir amdani erbyn y dyddiad cau.

Pryd gaiff cyfleoedd consesiynau eu hysbysebu?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o gyfle consesiwn. Mae rhai contractau consesiynau’n dymhorol ac yn gweithredu yn ystod cyfnodau prysurach y flwyddyn, mae rhai’n flynyddol ac fe all rhai gael eu dyfarnu am nifer o flynyddoedd. Yn nodweddiadol, caiff contractau eu hysbysu o leiaf fis cyn iddynt ddechrau. Mae cyfleuster ar Gwerthwchigymru i gael hysbysiad o gyfleoedd cynnig newydd sy’n cyfateb i’r categorïau busnes sydd o ddiddordeb i chi.

Oes gennych chi syniad am gonsesiwn masnachu?

Os hoffech fynegi eich diddordeb mewn dilyn consesiwn masnachu newydd mewn safle arbennig yn Sir Benfro bydd angen i chi lenwi’r Ffurflen Gais Consesiwen

Cysylltiadau allweddol

I gael rhagor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol gydag un o’n swyddogion, ffoniwch 01437 764551 a gofynnwch am gael siarad â swyddog ynghylch cyfleoedd consesiynau masnachu neu e-bostiwch procurement@pembrokeshire.gov.uk gan roi manylion beth fyddech yn hoffi’i drafod ynghyd â’ch manylion cysylltu.

 

Hysbysiad Preifatrwydd Contractau Consesiwn

ID: 5098, adolygwyd 18/05/2021

Cyngor i Fusnesau Bwyd

Mae'r dolenni canlynol yn cynnig cyngor sylfaenol ynglŷn â chydymffurfio â safonau a diogelwch bwyd a dylid eu defnyddio yn fan cychwyn ar gyfer eich busnes.

Taflen Dolen
Hylendid Bwyd a'ch Busnes Chi Hylendid Bwyd - Canllaw I Fusnesau
Dechrau: eich camau cyntaf i redeg busnes arlwyo Dechrau
Hyfforddwyr Hylendid Bwyd

Hyfforddiant-Hylendid-Bwyd

Graddfa Hylendid Bwyd : Mae hylendid da yn dda i'ch busnes

Graddfeydd-Hylendid-Bwyd

Cofrestru busnesau bwyd Cofrestru-Mangreoedd-Bwyd   

Systemau rheoli diogelwch bwyd, yn cynnwys Bwyd Diogelach Busnes Gwell

Systemau-Rheoli-Diogelwch-Bwyd   
Darparu gwybodaeth am alergenau ar fwyd heb ei becynnu ymlaen llaw Adnoddau ar gyfer rhoi gwybodaeth am alergenau
Stop Cyn Creu Bloc - poster

Cyngor Ychwanegol ar gyfer Mathau Pendool o Fusnesau

BRIG

ID: 481, adolygwyd 19/03/2021

Menter Gymdeithasol a'r Trydydd Sector

 

Mentrau Cymdeithasol a’r Trydydd Sector

 

Help i Fusnesau Cymdeithasol, Elusennau a Grwpiau Cymunedol

 

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

 Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol bellach ar agor. Dyma ddolen i'r wefan: https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund-prospectus/community-ownership-fund-prospectus

 Bydd y gronfa yn darparu cymorth ariannol i gymunedau ledled y DU iddynt gymryd perchnogaeth o asedau, amwynderau a chyfleusterau sydd mewn perygl o gael eu colli ond sydd o werth i bobl a'r ardal leol.

Bydd modd i gymunedau ceisio am hyd at £250,000 o arian cyfatebol i'w helpu i brynu, meddiannu neu adnewyddu asedau cymunedol ffisegol sydd mewn perygl, i'w rhedeg fel busnesau sydd dan berchnogaeth gymunedol.

 Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar ffurf gweminarau ar gyfer partïon sydd â diddordeb, lle bydd hefyd cyfle i bobl ofyn cwestiynau. Isod, ceir y dolenni ar gyfer y gweminarau hyn.

•            Sesiwn Gweminar 1 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf, 3pm – 4pm, cliciwch yma i gofrestru 

•            Sesiwn Gweminar 2 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf, 10am – 11am cliciwch yma i gofrestru 

 

Cronfa Gwydnwch Cymunedol y Coronafeirws

A hithau’n cael ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru, fe sefydlwyd y gronfa hon i gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ac yn rhoi cymorth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, yr effeithiwyd arnynt gan bandemig y Coronafeirws. 
 

Banc Datblygu Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru sy’n werth £100m i gefnogi busnesau yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o Covid-19. 
 

Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon

Bydd y gronfa hon yn cael ei defnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a rhwydweithiau partner sydd â rôl i sicrhau bod y genedl yn gallu parhau i fod yn egnïol a mwynhau’r manteision i iechyd a llesiant a ddaw yn sgîl chwaraeon. 
 

Benthyciadau Carlam CGGC

Bydd benthyciadau’n cael eu teilwra i anghenion unigol pob ymgeisydd o ran swm, telerau a’r proffil ad-dalu. Maent yn dechrau â darn o bapur gwag – beth y mae ei angen arnoch? Beth sy’n gweddu orau i chi o ran telerau neu ad-daliadau? Mae’r broses ymgeisio’n finimol a bydd y mwyafrif o’r sefydliadau a gymeradwyir yn gweld arian yn eu cyfrifon banc o fewn 7 niwrnod i gyflwyno cais wedi’i gwblhau (yn amodol ar lofnodi’r ddogfennaeth yn brydlon).  
 

Entrepreneuriaid Ifainc

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest wedi lansio cronfa grantiau £5 miliwn ar gyfer entrepreneuriaid ifainc yr effeithiwyd ar eu busnesau gan yr achos o’r coronafeirws. Nod y Gronfa Cymorth Menter yw helpu pobl 18-30 oed i gynnal eu busnesau yn ystod argyfwng COVID-19. I fod yn gymwys, rhaid bod busnesau wedi dechrau yn y pedair blynedd ddiwethaf a bod yn cael eu rhedeg gan rywun rhwng 18 a 30 oed. Mae pobl ifanc sydd yn y broses o ddechrau busnes ac sydd heb unrhyw ffynhonnell incwm arall yn ystod yr argyfwng yn gymwys i ymgeisio am grant hefyd.  
 

Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Mae’r gronfa hon wedi’i bwriadu i gefnogi’r sefydliadau hynny yn y sector gwirfoddol y mae angen cymorth ariannol arnynt i oroesi’r argyfwng cyfredol yn bennaf oherwydd y cwymp digynsail yn eu hincwm codi arian ac incwm o roddion. Cronfa gymorth ledled Cymru gyfan yw hon ar gyfer y rhai yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19 ac mae wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer y sector gwirfoddol, i ategu’r amryw gynlluniau eraill a gyhoeddwyd eisoes yma a ledled y DU. 
 

Cyllid Brys ar gyfer Gwasanaethau Gwirfoddol

Diben y gronfa hon yw galluogi’r rhai sy’n rhoi cymorth hollbwysig i grwpiau megis: pobl sydd wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy’n ei chael yn anodd cael bwyd ac ati er mwyn iddynt allu cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. Bydd grantiau’n cefnogi sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio ar unrhyw lefel o raddfa gymunedol i lefel genedlaethol yng Nghymru a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000. 
 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Gwydnwch Covid-19

Mae’r Ffederasiwn wedi sicrhau £325,000 mewn cyllid i greu cynllun grantiau Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth Cymru.  

 

Cronfa Cymorth i Bobl Ddigartref COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo rhoi £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth i Bobl Ddigartref. Mae’r gronfa wedi’i bwriadu i gefnogi elusennau sy’n gofalu am bobl ddigartref yn ystod yr achos o’r coronafeirws a sicrhau bod help yn cyrraedd y rhai y mae ei angen arnynt fwyaf.

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn newydd o gyllid gwerth £100m, i ddechrau er mwyn darparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 ar gyfer elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achoswyd gan yr argyfwng.

 

Yn Hon Gyda’n Gilydd – Cronfa Materion Cymunedol

Mae’r gronfa hon sy’n werth £500k wedi’i bwriadu i gefnogi cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o’r coronafeirws yn rhanbarth weithredu Western Power Distribution, trwy helpu sefydliadau lleol i roi cymorth a gwasanaethau hollbwysig yn uniongyrchol i bobl mewn sefyllfaoedd bregus. Anogir awdurdodau lleol, cynghorau plwyf, elusennau a grwpiau cymunedol i ymgeisio am gymorth ariannol ychwanegol. Gall awdurdodau lleol, cynghorau plwyf/tref ac elusennau ymgeisio am uchafswm o £10,000. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio am hyd at £1,000.  

 

Cronfa Cymunedau COVID-19 Tesco Bags of Help

Bydd y gronfa’n rhoi un taliad o £500 a ddyfernir i sefydliadau sy’n cefnogi grwpiau agored i niwed. Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol y Coronafeirws (COVID-19) trwy sefydlu cronfa fyrdymor newydd i gefnogi cymunedau lleol. Yn sgîl yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio a phroses dalu wedi’u symleiddio i’w gwneud yn haws dosbarthu arian yn gyflym. Bydd ceisiadau’n cael eu croesawu gan ystod eang o sefydliadau.

 

Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – Rhaglen Grantiau mewn Argyfwng Ymateb Gwledig

Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn gwahodd ceisiadau am gyllid mewn argyfwng gan grwpiau cymorth cymunedau ffermio a gwledig, sy’n rhoi cynhorthwy i wrthwneud effeithiau arwahanrwydd yn ystod pandemig y Coronafeirws. Gall grwpiau ymgeisio am gyllid grant hyd at £2,500, ac mae cyfanswm o £100,000 ar gael yn y cylch ariannu cyntaf hwn. Bydd y gronfa’n cynorthwyo prosiectau sy’n cefnogi busnesau fferm neu fusnesau gwledig eraill a chymunedau gwledig.

 

Cronfa Gymorth Covid-19 Moondance

Mae Sefydliad Moondance wedi trefnu bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo sefydliadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

 

Cymorth ariannu i glybiau yn ystod COVID-19

Cyhoeddwyd cyllid mewn argyfwng o £400,000 ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru.

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bychain yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bychain sy’n brwydro yn erbyn effaith Covid-19 ymgeisio am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

  

Cymorth mewn Argyfwng gan Wooden Spoon

Mae Wooden Spoon, yr elusen rygbi i blant, wedi addo cyfrannu £200,000 i gefnogi elusennau bychain sy’n helpu plant agored i niwed yn ystod argyfwng COVID-19.

Bydd yr elusen genedlaethol sydd ag ôl troed lleol cryf yn darparu arian i elusennau plant mewn cymunedau ledled y DU ac Iwerddon sy’n brwydro i redeg gwasanaethau hanfodol oherwydd gostyngiad yn y cyllid a achoswyd gan bandemig COVID-19.

Bydd pob un o’r grwpiau gwirfoddoli rhanbarthol Wooden Spoon yn cael £5,000 mewn arian a godwyd trwy Apêl Nadolig The Telegraph 2019 ac arian a godwyd gan gefnogwr corfforaethol hirsefydlog Wooden Spoon, Rugbytots. Bydd elusennau sy’n gymwys i gael y cyllid yn darparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed mewn cymunedau lleol ledled y DU ac Iwerddon ac ni fyddant yn cael eu cefnogi gan gyllid y Llywodraeth.

 

Cymorth gan y sector cyhoeddus i elusennau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd elusennau bychain yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes o £10,000. Bydd hyn yn berthnasol i eiddo â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, ac mae’n cynnwys siopau, safleoedd chwaraeon a chanolfannau cymunedol elusennol.

  

Cronfa Gymorth COVID-19 Sefydliad Swimathon

Wrth i’r DU ymdrin â’r coronafeirws, mae Sefydliad Swimathon yn ymwybodol bod y gymuned nofio a champau dŵr yn wynebu amser anodd iawn o ganlyniad i gau cyfleusterau nofio ledled y DU. Sefydlwyd Cronfa Gymorth COVID-19 Sefydliad Swimathon (y “Gronfa”) i gynnig cyllid grant i sefydliadau bychain sy’n gweithio yn y gymuned nofio a champau dŵr yn y DU. Trwy grantiau a roddir o’r Gronfa, mae’n dymuno cefnogi sefydliadau nofio a champau dŵr bychain presennol fel eu bod yn gallu parhau i weithredu yn y cyfnod arbennig o anodd hwn.

 

Cronfa Grantiau Independent Age

Cyrraedd pobl hŷn sydd fwyaf tebygol o fod ar eu colled – yn awr a’r tu hwnt i bandemig y coronafeirws. Mae’r coronafeirws wedi newid bywydau pawb yn y DU, ond mae hyn yn arbennig o wir am ein cenhedlaeth hŷn sy’n dal i fod ymhlith y rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf. Cyn i’r coronafeirws daro’r genedl, roedd Independent Age wrthi’n archwilio sut i gryfhau’r cydweithio gyda phobl hŷn a sefydliadau lleol gan amcanu at lunio rôl fwy gweithredol o ran cefnogi cymunedau. Mae’r ymddiriedolwyr wedi rhyddhau £2 filiwn  o arian Independent Age i helpu sefydliadau llai ledled y DU sy’n gweithio gyda’r bobl hŷn sydd wedi cael eu taro galetaf gan y feirws.

Bydd y Gronfa Grantiau’n cynnwys pedwar cylch ariannu ar wahân. Ym mhob cylch byddwn yn trefnu bod £500,000 ar gael lle gall sefydliadau ymgeisio i gael hyd at £15,000 yr un.

 

Treth ar Damponau

Mae’r gronfa £15 miliwn wedi’i bwriadu ar gyfer sefydliadau elusennol, buddiannol a dyngarol ledled y DU i ariannu prosiectau sy’n dwyn budd uniongyrchol i fenywod a merched difreintiedig, sy’n mynd i’r afael â thrais ac sy’n cefnogi eu hiechyd meddwl a’u llesiant.

 

Cyllid ar gyfer gwasanaethau Cam-drin Domestig cenedlaethol:

Mae’r Swyddfa Gartref bellach wedi cyhoeddi’r canllawiau mewn perthynas â chronfa £2 filiwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig. Bydd y gronfa wedi’i bwriadu ar gyfer:

•         Sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth cenedlaethol (h.y. sy’n gwasanaethu Cymru a/neu Loegr i gyd).
•         Sefydliadau lle mae’r dioddefwyr a gynorthwyir wedi’u gwasgaru i raddau helaeth yn ddaearyddol dros ardal sawl Comisiynydd Heddlu a Throseddu, a/neu lle nad oes ardal un Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n fan sefydlog amlwg ar gyfer y mwyafrif o ddioddefwyr.
•         Sefydliadau ymbarél neu ail haen.
•         Sefydliadau sy’n gwneud gwaith meithrin capasiti, neu sy’n cynorthwyo sefydliadau eraill i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi’r heddlu gyda’u hymateb i gam-drin domestig. Mae hefyd yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi awdurdodau lleol neu gyrff statudol eraill

 

Gwasanaethau Cam-drin Domestig lleol:

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio rhan bellach o’r cyllid cam-drin domestig hefyd, sy’n cynnwys:

•         £10 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig sydd eisoes wedi’u comisiynu gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu; a
•         £5 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig nad ydynt wedi’u comisiynu ar hyn o bryd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu

 

Gwasanaethau Cam-drin Rhywiol lleol:

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio’r canlynol bellach hefyd:

•         £5 miliwn o gyllid ar gyfer gwasanaethau trais rhywiol, sy’n cynnwys sefydliadau sydd eisoes wedi’u comisiynu gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu a rhai nad ydynt wedi’u comisiynu ar hyn o bryd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu; a
•         Chronfa £5 miliwn ar wahân ar gyfer sefydliadau sydd eisoes yn cael eu hariannu trwy’r Gronfa Cymorth Trais a Cham-drin Rhywiol genedlaethol

 

Cronfa’r Loteri Genedlaethol

Mae’r gronfa hon yn blaenoriaethu cyllid ar gyfer prosiectau a sefydliadau sy’n cefnogi cymunedau trwy bandemig COVID-19.
Gronfa Cymru ar gyfer prosiectau rhwng £300 a £10,000
Gronfa Cymru ar gyfer prosiectau dros £10,000

 

Diwrnod Amgylchedd y Byd

I nodi Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru wedi agor ceisiadau i ddwy gronfa newydd a fydd yn helpu pobl ledled Cymru i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau eu hunain, unwaith y bydd y genedl yn troi ei golygon at fywyd ar ôl y pandemig cyfredol. Y cronfeydd hyn yw:
•            Cronfa Grantiau Coetiroedd Cymunedol y Goedwig Genedlaethol  
•            Cronfa Gyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, i helpu cymunedau a sefydliadau i gyflawni eu rôl o ran ymateb i argyfwng yr hinsawdd.
 

Cronfa Ymateb i Covid-19 Rosa (Grantiau Bychain)

Mae Cronfa Ymateb i Covid-19 Rosa (Grantiau Bychain) bellach ar agor a bydd yn darparu grantiau hyd at £10,000 ar gyfer sefydliadau arbenigol sy’n cefnogi menywod ledled y DU. Mae Rosa yn croesawu’n arbennig gynigion gan sefydliadau menywod sy’n mynd i’r afael ag anghenion hollbwysig menywod a merched sydd fwyaf ar eu colled, ac yn gweithredu mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig llai economaidd gydnerth yn y DU.

 

Y Gronfa Gelf

Mae’r Gronfa Gelf yn darparu grantiau Ymateb ac Ail-ddychmygu i helpu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol i ymateb i heriau uniongyrchol sy’n gysylltiedig ag argyfwng y coronafeirws (COVID-19), ac yn cynnig cymorth i addasu ac ail-ddychmygu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol mwy hirdymor.
Mae grantiau o £10,000 i £50,000

 

Cronfa Datblygu’r Dyfodol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Ffenestr Ymgeisio Fer

Mae’r gronfa newydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn amcanu at sicrhau bod cymunedau a sefydliadau’r gymdeithas sifil ledled y DU yn cael ‘y lle, yr adnoddau a’r arbenigedd ychwanegol i gamu yn ôl [o COVID-19] a gofyn cwestiynau, dychmygu dewisiadau eraill a dod ynghyd i ddatblygu’r dyfodol’.
Mae cyfanswm o £1 filiwn ar gael trwy’r gronfa hon dros dri i chwe mis. Mae grantiau rhwng £20,000 a £50,000 ar gael i sefydliadau’r sector gwirfoddol, y sector cymunedol a’r sector mentrau cymdeithasol sydd wedi’u lleoli ac sy’n gweithio yn y DU. Mae’r cyllid ar gyfer tri gwahanol fath o waith:
•        Archwilio naratifau, safbwyntiau a dulliau adrodd straeon cymunedol newydd
•        Rhagwelediad cymunedol a dychymyg cyhoeddus
•        Buddsoddi mewn arwyddion cryf o drawsnewid.  

 

Cynllun Cyllid Diogelwch ar gyfer Mannau Addoli – Ffenestr ymgeisio bellach ar agor  

Mae Cynllun Cyllid Diogelwch Amddiffynnol y Swyddfa Gartref ar gyfer Mannau Addoli bellach ar agor i fannau addoli a chanolfannau cysylltiedig gan gymunedau ffydd ledled Cymru a Lloegr. 

 

Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws/COVID-19, mae Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol wedi lansio Cronfa Ymateb i’r Coronafeirws sy’n werth £1 filiwn i roi peth cymorth i fentrau cymdeithasol, elusennau a sefydliadau nid-er-elw eraill ledled y DU sy’n cyflogi pobl o grwpiau agored i niwed neu ddifreintiedig.

Nod y cynllun yw pontio’r bwlch incwm fel bod sefydliadau’n goroesi’r argyfwng ac yn parhau i gael effaith gadarnhaol yn eu cymunedau. Gellir defnyddio grantiau i ariannu gweithgareddau busnes arferol neu helpu i addasu eu model darparu yn unol â chyfyngiadau’r coronafeirws. Nid oes cyfyngiadau ar y grantiau hyn a gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben, gan gynnwys costau craidd. Trefnir bod cyfanswm o £1 filiwn ar gael gyda grantiau digyfyngiad untro rhwng £5,000 a £50,000. Rhaid i’r grant beidio â bod yn fwy na 25% o drosiant blynyddol y sefydliad neu £50,000. Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan sefydliadau â’r strwythurau cyfreithiol canlynol: Cwmni Buddiannau Cymunedol (CBC), Cwmni Cyfyngedig drwy Warant, Cymdeithas Budd Cymunedol, Cymdeithas Gydweithredol, Cymdeithas Anghorfforedig, Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE), Ymddiriedolaethau Elusennol, Elusen Gofrestredig.

 

Sefydliad Screwfix

Mae Sefydliad Screwfix ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau gan elusennau cofrestredig a sefydliadau nid-er-elw ledled y DU. I fod yn gymwys, rhaid i ymgeiswyr:
•        Fod yn helpu’r rhai sydd mewn angen oherwydd caledi ariannol, salwch, trallod neu anfanteision eraill yn y DU.
•        Bod yn chwilio am gyllid i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill.
Mae grantiau hyd at £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill mewn ardaloedd amddifadus neu ar gyfer y rhai sydd mewn angen. Gall hyn gynnwys atgyweirio adeiladau sydd wedi mynd â’u pen iddynt ac addurno cartrefi pobl sy’n byw ag afiechyd ac anabledd. Dylai prosiectau fod yn eco-gyfeillgar.

 

Y Sefydliad Pêl-droed

Gall clybiau a sefydliadau pêl-droed sy’n rheoli eu hadeilad eu hunain ac sydd â sicrwydd deiliadaeth am o leiaf 12 mis wneud cais am grantiau o gronfa ariannu £2.19 miliwn newydd, gan eu galluogi i wneud newidiadau ac addasiadau angenrheidiol i’w safleoedd cyn ail-agor. Bydd dau fath o gyllid ar gael:
•        Diogelu – Mae grantiau rhwng £300 a £5,000 ar gael i ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sydd mewn perygl ariannol uniongyrchol ac y mae angen cymorth arnynt i dalu costau o’r fath.
•        Paratoi – Mae grantiau rhwng £300 a £50,000 ar gael i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau neu grwpiau cymunedol i ailddechrau, ymateb i, neu dyfu cyfranogiad, mewn ymateb yn uniongyrchol i COVID-19.

 

Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing

Mae’r Gronfa Goroesiad Elusennau £10 miliwn wedi cael ei sefydlu gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing mewn ymateb i’w pryder parhaus ynghylch effaith economaidd y coronafeirws/COVID-19 ar elusennau’r genedl. Nod y cyllid grant yw helpu elusennau cofrestredig bach a chanolig yn y DU sy’n profi anawsterau o ganlyniad i golli incwm yn y flwyddyn ariannol gyfredol oherwydd pandemig y coronafeirws/COVID-19. Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn gan elusennau cofrestredig yn y DU ag ardal lesiannol yn y DU ac incwm o lai na £5 miliwn. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i elusennau sy’n darparu gwasanaethau rheng-flaen a gweithgareddau yn y meysydd a flaenoriaethir gan yr Ymddiriedolaeth: iechyd a llesiant, lles ac addysg, y celfyddydau a diwylliant.

Mae’r cyllid wedi’i fwriadu i gefnogi costau craidd yr elusen yn ei gwaith arferol (er y gall hyn gynnwys ffyrdd diwygiedig o weithio oherwydd y coronafeirws/COVID-19 a gwersi a ddysgwyd yn ystod y cyfyngiadau symud), ac ni ddylai fod ar gyfer gwaith ehangol na phrosiectau newydd. Gall hyn gynnwys costau cyflogau staff craidd sy’n dod yn ôl oddi ar ffyrlo (nid costau sy’n gysylltiedig â phrosiectau).

Mae grantiau rhwng £1,000 a £250,000 ar gael.

 

Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000

Nod y Cynllun Rheoli Cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000 yw cefnogi buddsoddiad cyfalaf ar raddfa’r dirwedd, gan gyflawni camau gweithredu i wella cyflwr safleoedd Natura 2000 ledled Cymru erbyn mis Mawrth 2021. Rhwydwaith o safleoedd bridio a gorffwys craidd ar gyfer rhywogaethau prin ac o dan fygythiad, a rhai mathau prin o gynefinoedd naturiol a warchodir drwy eu hawl eu hunain, yw Natura 2000. Sefydlwyd y cynllun yn sgîl pandemig y coronafeirws (COVID-19) sydd, ym marn Llywodraeth Cymru, wedi taflu goleuni ar werth natur a phwysigrwydd mynediad at yr amgylchedd naturiol i iechyd a llesiant.

Bydd isafswm y grant yn £10,000 a bydd yr uchafswm yn £4 miliwn. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i fwyafrif y cynigion fod yn yr ystod £50,000 - £500,000; fodd bynnag, nid yw hyn yn rhagwahardd ceisiadau ar gyfer prosiectau llai ag isafswm gwerth o £10,000 neu brosiectau lluosog cydweithredol mawr y tu hwnt i £500,000.

Mentrau Cymdeithasol – Dolenni defnyddiol

ID: 493, adolygwyd 11/08/2021

Cyngor a chymorth ar gyfer eich busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro.  Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.  

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.    

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro.   

Darperir cymorth wedi ei dargedu ar gyfer busnesau penodol er mwyn helpu i ddatblygu prosiectau hyfyw a chreu swyddi.  

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 / 776166 am ragor o wybodaeth.

Cyngor cyffredinol

Busnes Cymru

Cyngor ar gyfer Cychwyn Arni

Dechrau Busnes - Busnes Cymru

CThEM - Dechrau eich busnes eich hun - pecyn e-ddysgu (cyngor ynghylch materion trethi ac Yswiriant Gwladol)

HMRCELearningStartUp

Datblygu Bwyd

Mae'r Tîm Datblygu Bwyd yn darparu cymorth i'r sector bwyd-amaeth a gall hefyd roi cyngor ynghylch cyfleoedd marchnata a'r gadwyn gyflenwi ar gyfer busnesau ym maes manwerthu, gwerthiant uniongyrchol a lletygarwch.

Mae'r tîm yn cydweithio â phartneriaid mewn diwydiant, ac mae e hefyd yn adnodd ar gyfer y cyhoedd a'r fasnach, fel ei gilydd, mewn perthynas â bwyd a diod.  Mae ei weithgareddau'n cynnwys:

 • Trefnu Wythnos Bysgod Sir Benfro
 • Trefnu digwyddiadau busnes i fusnes ac i ddefnyddwyr
 • Trefnu digwyddiad blynyddol Ei dyfu, Ei goginio, Ei fwyta gydag ysgolion
 • Cefnogi gwyliau bwyd lleol
 • Llunio cyfeiriadur bob dwy flynedd ynghylch y fasnach bwyd a diod
 • Rheoli'r canllaw blynyddol ynghylch bwyd twristiaeth (ar-lein a chopi caled)
 • Rheoli cynllun adnabod Nod Cynnyrch Sir Benfro
 • Rheoli Marchnad Ffermwyr Hwlffordd

Bwyd a Diod

Arloesi

Canolfan Arloesedd y Bont  

Menter Ieuenctid

Camau Bach at Fenter

 

 

ID: 472, adolygwyd 19/03/2021

Sir Benfro mewn Busnes

Mae llawer o fentrau bach a chanolig eu maint yn Sir Benfro. Mae amrywiaeth fawr o fusnesau gyda ni yn y sir, yn amrywio o'n sectorau traddodiadol sef twristiaeth ac amaeth i fusnesau ynni a pheirianneg a busnesau creadigol, cyfryngau a gweithgynhyrchu ar ben hynny.

Mae tîm cymorth busnes y Cyngor yn gweithio i gynnig cyngor a chymorth o safon uchel i fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill.

Ei nod yw meithrin diwylliant o fenter a mentergarwch llwyddiannus yn economi Sir Benfro. 

Ynni Morol Sir Benfro

Sefydlwyd Ynni Morol Sir Benfro i roi gwybodaeth a hybu Sir Benfro fel Canolbwynt Ynni Adnewyddadwy o’r Môr. Bydd y wefan hon yn dod yn “siop un alwad” i ddatblygwyr, buddsoddwyr a’r cyhoedd sydd eisiau gwybod mwy am y prosiectau, yr adnodd, cydsynio, cyllido, ymchwil a seilwaith.  

Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mae Dinas-ranbarth Bae Abertawe’n cwmpasu tiriogaeth pedwar awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gâr a Sir Benfro. 

Cynllun Talebau Cysylltiad Band Llydan  

Ardal Menter Dyfrffordd y Daugleddau

Ardaloedd daearyddol sy'n cefnogi busnesau newydd a busnesau sy'n ehangu drwy ddarparu seilwaith a chymhellion o'r radd flaenaf i fusnesau yw Ardaloedd Menter.

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngor.

ID: 471, adolygwyd 04/12/2020

Cymorth ariannol i'ch busnes

Mae dod o hyd i gymorth ariannol i ddechrau a thyfu eich busnes yn anodd bob amser.  Mae llawer o wahanol fathau o gyllid addas i'ch busnes a'ch prosiect.  Yn wir, gallai cyfuniadau o ddewisiadau fod yn well nag unrhyw ffynhonnell ar ei phen ei hun.   

Mae nifer o gwestiynau y bydd rhaid i chi eu hystyried cyn y byddwch yn gallu ystyried pa ffynhonnell o arian sy'n iawn i'ch busnes chi.  Faint sydd ei angen arnoch, i ba bwrpas ac am ba hyd, yn ogystal â'r sicrwydd sydd gennych i'w gynnig a phrofiad y busnes a'r rheolwyr - bydd hyn oll yn berthnasol i bwy sy'n fodlon buddsoddi ynddoch chi.  

Cyn i chi ystyried mynd at arianwyr, mae adolygu a diweddaru eich cynllun busnes yn syniad da. 

Yn Sir Benfro, rydym wedi gweithio gyda'n gilydd gyda nifer o sefydliadau i ddarparu dewisiadau cymorth ariannol.  

Cyngor Cyffredinol

HafanBusnesCymru

Loteri Sir Benfro

LoteriSirBenfro

Camau Bach i Fenter - Cymorth ariannol i bobl o dan 25 oed

Camau Bach at Fenter

 

Mae cyllid busnes hyblyg o £1,000 hyd at £5,000,000 ar gael gan Fanc Datblygu Cymru, AC mae busnesau sydd wedi’u lleoli o fewn Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn gymwys i dderbyn cyfradd llog ostyngol.

Banc Datblygu Cymru

ID: 473, adolygwyd 08/01/2019

Recriwtio a chyflogi

Yr hyn sydd fwyaf pwysig ym mhob busnes yw'r bobl.  Bydd dod o hyd i'r bobl iawn i weithio yn eich busnes, eu hyfforddi a'u cadw i ddatblygu cymaint ag y bo modd yn hybu llwyddiant eich sefydliad.    

Mae Cyngor Sir Penfro yn gallu eich helpu chi i ysgrifennu manyleb swydd, hysbysebu'r swyddogaeth ac yna llunio rhestr fer o'r ymgeiswyr.  Unwaith y bydd ymgeisydd llwyddiannus gyda chi rydym yn gallu helpu i gasglu tystlythyrau a gwneud yr archwiliadau cefndirol i sicrhau eu bod yn cyflawni eich safonau.  Gallwn roi cymorth i'ch gweithiwr newydd gyda hyfforddiant cyn cyflogi a'ch helpu i gychwyn yn gywir gyda chontractau cyflogaeth ac ymsefydlu ar gyfer gweithwyr newydd.   

Mae nifer o fentrau arbennig ar gael i gefnogi pobl sydd wedi colli eu gwaith a'r rhai o dan 25 oed.   

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar  01437 776167 am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor cyffredinol ynglŷn â recriwtio

CyngorRecriwtio

Gwaith yn yr Arfaeth - rhaglenni cyflogaeth

Gwaith yn yr Arfaeth yng Nghyngor Sir Penfro

futureworks@pembrokeshire.gov.uk

01437 776467

Y Ganolfan Waith - cyfleoedd i weithio a chymorth cyflogaeth

CeiswyrGwaith

Diweithdra - ReAct - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun sydd wedi ei wneud yn ddi-waith

REACT

Twf Swyddi Cymru - cymorth ar gyfer cyflogi rhywun 16-24 oed

TwfSwyddiCymru

Cyflogadwyedd Sir Benfro

Cyflogadwyedd Sir Benfro - Cyngor Sir Benfro

ID: 474, adolygwyd 26/07/2021

Hyfforddi a datblygu ar gyfer eich busnes

Mae llwyddiant eich busnes yn dibynnu ar ddatblygu eich tîm. Pa un a yw'n sgiliau gwasanaeth cwsmer neu weldio, byddwch yn cadw llygad bob amser ar ddyfodol eich busnes a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch er mwyn cyflawni.   

Trwy fuddsoddi mewn hyfforddi a datblygu daw eich gweithlu yn fwy hyblyg.  Byddant yn dod yn fwy cynhyrchiol a thrwy gynnig i bobl y cyfle i ennill sgiliau newydd, byddwch yn cadw eich gweithwyr yn well hefyd.  

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad sgiliau ac mae'n gweithio gyda phartneriaid eraill i gyflenwi nifer o brosiectau i roi cymorth i sectorau a sgiliau penodol. 

Cysylltwch â'r tîm cymorth busnes ar 01437 776167 am ragor o wybodaeth.

 

Cyngor Cyffredinol

HafanBusnesCymru

Sir Benfro yn Dysgu

Gweithffrydd workwaysplus@pembrokeshire.gov.uk  01437 776609

Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (SCWDP)

 Hyfforddiant Hylendid Bwyd

Llawn Bywyd yn 50 Plws 

SectorYnniSirBenfro

Cyflogadwyedd Sir Benfro

ID: 475, adolygwyd 26/07/2021

Trwyddedu

Mae'r Tîm Trwyddedu yn dosbarthu trwyddedau, cofrestriadau a hawlenni ar gyfer llawer o wahanol weithgareddau gyda'r nod o sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Unwaith y bydd trwydded wedi ei dosbarthu, rydym yn ymweld ag adeiladau trwyddedig i'w harchwilio ac yn archwilio cerbydau trwyddedig. Rydym yn gweithio law yn llaw â Dyfed-Powys ac mawwfire i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â thelerau ac amodau trwyddedau yn ogystal â deddfwriaeth berthnasol arall. Mae gennym hefyd systemau monitro i ddarganfod ac atal gweithgareddau didrwydded. 


Yn ogystal â’r gwaith gorfodi hwn, rydym yn cymryd rhan hefyd mewn mentrau addysg a gwybodaeth ar gyfer trwyddedigion a'u gweithwyr i hybu eu hymwybyddiaeth o faterion diogelwch cyhoeddus.

I gael gwybodaeth a ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau a hawlenni penodol, dewiswch y dolen priodol os gwelwch yn dda.

I gael rhagor o wybodaeth/cyngor ar unrhyw beth uchod mae croeso i chi alw:

 • Trwyddedu 01437 764551

Dylid cyfeirio pob ffurflen gais / gohebiaeth i'r:

Adran Diogelwch Cyhoeddus
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP 

 

ID: 477, adolygwyd 23/08/2017

Cynllunio

Mae angen rheoli'r amgylchedd o'n cwmpas yn ofalus i sicrhau bod datblygiad yn gynaliadwy. Mae gan y Cyngor gyfrifoldebau dros baratoi'r cynllun datblygu, rheoli datblygiad, rheoli adeiladu, gorfodi, hawliau tramwy cyhoeddus, tir comin a bioamrywiaeth.

Yn yr adran hon fe welwch ragor o fanylion y gwasanaethau cynllunio hyn, ynghyd â chwestiynau cyffredin, cyfarwyddyd cynllunio i'w lawrlwytho, a rhestri sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd o geisiadau a dderbyniwyd a phenderfyniadau a wnaed.

Gallwch chwilio a dilyn hynt cais cynllunio (yn agor ffenestr newydd)

Sylwch mai'r Cyngor yw'r awdurdod cynllunio lleol ar gyfer pob rhan o Sir Benfro oddi allan i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dylid cyfeirio ymholiadau cynllunio perthnasol i dir yn y Parc Cenedlaethol at Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Cyngor Sir Penfro yn gweithio mewn partneriaeth â’r Porth Cynllunio er mwyn darparu gwasanaethau a gwybodaeth am y system gynllunio.

Cliciwch ar y dolen er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y Planning Portal a dolenni, uniongyrchol penodol i Sir Benfro, â gwasanaethau a enwyd.

ID: 478, adolygwyd 29/09/2017

Twristiaeth

Gall ein Hadran Twristiaeth darparu gwybodaeth ar ystod eang o bynciau yn cynnwys cyngor ar gyfer Busnesau Twristiaeth; Pwy ’dy Pwy yn nhwristiaeth; Strategaeth Twristiaeth yn Sir Benfro; papurau ymchwil; ystadegau; arolygon deiliadaeth ac arolygon busnes twristiaeth.

ID: 480, adolygwyd 16/07/2020