Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Menter Gymdeithasol a'r Trydydd Sector

 

Mentrau Cymdeithasol a’r Trydydd Sector

 

Help i Fusnesau Cymdeithasol, Elusennau a Grwpiau Cymunedol

 

Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

 Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol bellach ar agor. Dyma ddolen i'r wefan: https://www.gov.uk/government/publications/community-ownership-fund-prospectus/community-ownership-fund-prospectus

 Bydd y gronfa yn darparu cymorth ariannol i gymunedau ledled y DU iddynt gymryd perchnogaeth o asedau, amwynderau a chyfleusterau sydd mewn perygl o gael eu colli ond sydd o werth i bobl a'r ardal leol.

Bydd modd i gymunedau ceisio am hyd at £250,000 o arian cyfatebol i'w helpu i brynu, meddiannu neu adnewyddu asedau cymunedol ffisegol sydd mewn perygl, i'w rhedeg fel busnesau sydd dan berchnogaeth gymunedol.

 Cynhelir sesiynau gwybodaeth ar ffurf gweminarau ar gyfer partïon sydd â diddordeb, lle bydd hefyd cyfle i bobl ofyn cwestiynau. Isod, ceir y dolenni ar gyfer y gweminarau hyn.

•            Sesiwn Gweminar 1 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf, 3pm – 4pm, cliciwch yma i gofrestru 

•            Sesiwn Gweminar 2 ar gyfer y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol: Dydd Gwener, 23 Gorffennaf, 10am – 11am cliciwch yma i gofrestru 

 

Cronfa Gwydnwch Cymunedol y Coronafeirws

A hithau’n cael ei gweinyddu gan Sefydliad Cymunedol Cymru, fe sefydlwyd y gronfa hon i gynorthwyo grwpiau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau ac yn rhoi cymorth i unigolion a theuluoedd, boed yn unigol neu ar y cyd, yr effeithiwyd arnynt gan bandemig y Coronafeirws. 
 

Banc Datblygu Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Covid-19 Cymru sy’n werth £100m i gefnogi busnesau yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o Covid-19. 
 

Cronfa Cydnerthedd Chwaraeon

Bydd y gronfa hon yn cael ei defnyddio i gefnogi clybiau chwaraeon a rhwydweithiau partner sydd â rôl i sicrhau bod y genedl yn gallu parhau i fod yn egnïol a mwynhau’r manteision i iechyd a llesiant a ddaw yn sgîl chwaraeon. 
 

Benthyciadau Carlam CGGC

Bydd benthyciadau’n cael eu teilwra i anghenion unigol pob ymgeisydd o ran swm, telerau a’r proffil ad-dalu. Maent yn dechrau â darn o bapur gwag – beth y mae ei angen arnoch? Beth sy’n gweddu orau i chi o ran telerau neu ad-daliadau? Mae’r broses ymgeisio’n finimol a bydd y mwyafrif o’r sefydliadau a gymeradwyir yn gweld arian yn eu cyfrifon banc o fewn 7 niwrnod i gyflwyno cais wedi’i gwblhau (yn amodol ar lofnodi’r ddogfennaeth yn brydlon).  
 

Entrepreneuriaid Ifainc

Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog a NatWest wedi lansio cronfa grantiau £5 miliwn ar gyfer entrepreneuriaid ifainc yr effeithiwyd ar eu busnesau gan yr achos o’r coronafeirws. Nod y Gronfa Cymorth Menter yw helpu pobl 18-30 oed i gynnal eu busnesau yn ystod argyfwng COVID-19. I fod yn gymwys, rhaid bod busnesau wedi dechrau yn y pedair blynedd ddiwethaf a bod yn cael eu rhedeg gan rywun rhwng 18 a 30 oed. Mae pobl ifanc sydd yn y broses o ddechrau busnes ac sydd heb unrhyw ffynhonnell incwm arall yn ystod yr argyfwng yn gymwys i ymgeisio am grant hefyd.  
 

Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Mae’r gronfa hon wedi’i bwriadu i gefnogi’r sefydliadau hynny yn y sector gwirfoddol y mae angen cymorth ariannol arnynt i oroesi’r argyfwng cyfredol yn bennaf oherwydd y cwymp digynsail yn eu hincwm codi arian ac incwm o roddion. Cronfa gymorth ledled Cymru gyfan yw hon ar gyfer y rhai yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19 ac mae wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer y sector gwirfoddol, i ategu’r amryw gynlluniau eraill a gyhoeddwyd eisoes yma a ledled y DU. 
 

Cyllid Brys ar gyfer Gwasanaethau Gwirfoddol

Diben y gronfa hon yw galluogi’r rhai sy’n rhoi cymorth hollbwysig i grwpiau megis: pobl sydd wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy’n ei chael yn anodd cael bwyd ac ati er mwyn iddynt allu cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn. Bydd grantiau’n cefnogi sefydliadau nid-er-elw sy’n gweithio ar unrhyw lefel o raddfa gymunedol i lefel genedlaethol yng Nghymru a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000. 
 

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru – Grantiau Gwydnwch Covid-19

Mae’r Ffederasiwn wedi sicrhau £325,000 mewn cyllid i greu cynllun grantiau Gwydnwch COVID-19 ar gyfer amgueddfeydd ac atyniadau treftadaeth Cymru.  

 

Cronfa Cymorth i Bobl Ddigartref COVID-19

Mae Ymddiriedolwyr Sefydliad Morrisons wedi addo rhoi £500,000 tuag at y Gronfa Cymorth i Bobl Ddigartref. Mae’r gronfa wedi’i bwriadu i gefnogi elusennau sy’n gofalu am bobl ddigartref yn ystod yr achos o’r coronafeirws a sicrhau bod help yn cyrraedd y rhai y mae ei angen arnynt fwyaf.

 

Sefydliad Barclays – Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19

Mae Barclays wedi cyhoeddi pecyn newydd o gyllid gwerth £100m, i ddechrau er mwyn darparu Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 ar gyfer elusennau sy’n gweithio i gefnogi pobl agored i niwed yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19, ac i leddfu’r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achoswyd gan yr argyfwng.

 

Yn Hon Gyda’n Gilydd – Cronfa Materion Cymunedol

Mae’r gronfa hon sy’n werth £500k wedi’i bwriadu i gefnogi cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan yr achos o’r coronafeirws yn rhanbarth weithredu Western Power Distribution, trwy helpu sefydliadau lleol i roi cymorth a gwasanaethau hollbwysig yn uniongyrchol i bobl mewn sefyllfaoedd bregus. Anogir awdurdodau lleol, cynghorau plwyf, elusennau a grwpiau cymunedol i ymgeisio am gymorth ariannol ychwanegol. Gall awdurdodau lleol, cynghorau plwyf/tref ac elusennau ymgeisio am uchafswm o £10,000. Gall grwpiau cymunedol ymgeisio am hyd at £1,000.  

 

Cronfa Cymunedau COVID-19 Tesco Bags of Help

Bydd y gronfa’n rhoi un taliad o £500 a ddyfernir i sefydliadau sy’n cefnogi grwpiau agored i niwed. Mae Tesco Bags of Help yn ymateb i argyfwng presennol y Coronafeirws (COVID-19) trwy sefydlu cronfa fyrdymor newydd i gefnogi cymunedau lleol. Yn sgîl yr angen i ymateb yn gyflym i’r argyfwng maent wedi creu proses ymgeisio a phroses dalu wedi’u symleiddio i’w gwneud yn haws dosbarthu arian yn gyflym. Bydd ceisiadau’n cael eu croesawu gan ystod eang o sefydliadau.

 

Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – Rhaglen Grantiau mewn Argyfwng Ymateb Gwledig

Mae Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog yn gwahodd ceisiadau am gyllid mewn argyfwng gan grwpiau cymorth cymunedau ffermio a gwledig, sy’n rhoi cynhorthwy i wrthwneud effeithiau arwahanrwydd yn ystod pandemig y Coronafeirws. Gall grwpiau ymgeisio am gyllid grant hyd at £2,500, ac mae cyfanswm o £100,000 ar gael yn y cylch ariannu cyntaf hwn. Bydd y gronfa’n cynorthwyo prosiectau sy’n cefnogi busnesau fferm neu fusnesau gwledig eraill a chymunedau gwledig.

 

Cronfa Gymorth Covid-19 Moondance

Mae Sefydliad Moondance wedi trefnu bod arian ychwanegol ar gael yn benodol i gynorthwyo sefydliadau i barhau â’u gweithrediadau yn ystod argyfwng Covid-19.

 

Cymorth ariannu i glybiau yn ystod COVID-19

Cyhoeddwyd cyllid mewn argyfwng o £400,000 ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru.

 

Grantiau Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp

Mae grantiau ar gael ar gyfer costau rhedeg a chyflogau i elusennau cofrestredig bychain yng Nghymru a Lloegr i helpu i gynnal eu gwaith presennol. Gall elusennau bychain sy’n brwydro yn erbyn effaith Covid-19 ymgeisio am ein cyllid tuag at eu costau craidd parhaus.

  

Cymorth mewn Argyfwng gan Wooden Spoon

Mae Wooden Spoon, yr elusen rygbi i blant, wedi addo cyfrannu £200,000 i gefnogi elusennau bychain sy’n helpu plant agored i niwed yn ystod argyfwng COVID-19.

Bydd yr elusen genedlaethol sydd ag ôl troed lleol cryf yn darparu arian i elusennau plant mewn cymunedau ledled y DU ac Iwerddon sy’n brwydro i redeg gwasanaethau hanfodol oherwydd gostyngiad yn y cyllid a achoswyd gan bandemig COVID-19.

Bydd pob un o’r grwpiau gwirfoddoli rhanbarthol Wooden Spoon yn cael £5,000 mewn arian a godwyd trwy Apêl Nadolig The Telegraph 2019 ac arian a godwyd gan gefnogwr corfforaethol hirsefydlog Wooden Spoon, Rugbytots. Bydd elusennau sy’n gymwys i gael y cyllid yn darparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed mewn cymunedau lleol ledled y DU ac Iwerddon ac ni fyddant yn cael eu cefnogi gan gyllid y Llywodraeth.

 

Cymorth gan y sector cyhoeddus i elusennau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd elusennau bychain yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch yn cael grant cymorth busnes o £10,000. Bydd hyn yn berthnasol i eiddo â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, ac mae’n cynnwys siopau, safleoedd chwaraeon a chanolfannau cymunedol elusennol.

  

Cronfa Gymorth COVID-19 Sefydliad Swimathon

Wrth i’r DU ymdrin â’r coronafeirws, mae Sefydliad Swimathon yn ymwybodol bod y gymuned nofio a champau dŵr yn wynebu amser anodd iawn o ganlyniad i gau cyfleusterau nofio ledled y DU. Sefydlwyd Cronfa Gymorth COVID-19 Sefydliad Swimathon (y “Gronfa”) i gynnig cyllid grant i sefydliadau bychain sy’n gweithio yn y gymuned nofio a champau dŵr yn y DU. Trwy grantiau a roddir o’r Gronfa, mae’n dymuno cefnogi sefydliadau nofio a champau dŵr bychain presennol fel eu bod yn gallu parhau i weithredu yn y cyfnod arbennig o anodd hwn.

 

Cronfa Grantiau Independent Age

Cyrraedd pobl hŷn sydd fwyaf tebygol o fod ar eu colled – yn awr a’r tu hwnt i bandemig y coronafeirws. Mae’r coronafeirws wedi newid bywydau pawb yn y DU, ond mae hyn yn arbennig o wir am ein cenhedlaeth hŷn sy’n dal i fod ymhlith y rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf. Cyn i’r coronafeirws daro’r genedl, roedd Independent Age wrthi’n archwilio sut i gryfhau’r cydweithio gyda phobl hŷn a sefydliadau lleol gan amcanu at lunio rôl fwy gweithredol o ran cefnogi cymunedau. Mae’r ymddiriedolwyr wedi rhyddhau £2 filiwn  o arian Independent Age i helpu sefydliadau llai ledled y DU sy’n gweithio gyda’r bobl hŷn sydd wedi cael eu taro galetaf gan y feirws.

Bydd y Gronfa Grantiau’n cynnwys pedwar cylch ariannu ar wahân. Ym mhob cylch byddwn yn trefnu bod £500,000 ar gael lle gall sefydliadau ymgeisio i gael hyd at £15,000 yr un.

 

Treth ar Damponau

Mae’r gronfa £15 miliwn wedi’i bwriadu ar gyfer sefydliadau elusennol, buddiannol a dyngarol ledled y DU i ariannu prosiectau sy’n dwyn budd uniongyrchol i fenywod a merched difreintiedig, sy’n mynd i’r afael â thrais ac sy’n cefnogi eu hiechyd meddwl a’u llesiant.

 

Cyllid ar gyfer gwasanaethau Cam-drin Domestig cenedlaethol:

Mae’r Swyddfa Gartref bellach wedi cyhoeddi’r canllawiau mewn perthynas â chronfa £2 filiwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig. Bydd y gronfa wedi’i bwriadu ar gyfer:

•         Sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth cenedlaethol (h.y. sy’n gwasanaethu Cymru a/neu Loegr i gyd).
•         Sefydliadau lle mae’r dioddefwyr a gynorthwyir wedi’u gwasgaru i raddau helaeth yn ddaearyddol dros ardal sawl Comisiynydd Heddlu a Throseddu, a/neu lle nad oes ardal un Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n fan sefydlog amlwg ar gyfer y mwyafrif o ddioddefwyr.
•         Sefydliadau ymbarél neu ail haen.
•         Sefydliadau sy’n gwneud gwaith meithrin capasiti, neu sy’n cynorthwyo sefydliadau eraill i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi’r heddlu gyda’u hymateb i gam-drin domestig. Mae hefyd yn cynnwys y rhai sy’n cefnogi awdurdodau lleol neu gyrff statudol eraill

 

Gwasanaethau Cam-drin Domestig lleol:

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio rhan bellach o’r cyllid cam-drin domestig hefyd, sy’n cynnwys:

•         £10 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig sydd eisoes wedi’u comisiynu gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu; a
•         £5 miliwn ar gyfer gwasanaethau cam-drin domestig nad ydynt wedi’u comisiynu ar hyn o bryd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu

 

Gwasanaethau Cam-drin Rhywiol lleol:

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi lansio’r canlynol bellach hefyd:

•         £5 miliwn o gyllid ar gyfer gwasanaethau trais rhywiol, sy’n cynnwys sefydliadau sydd eisoes wedi’u comisiynu gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu a rhai nad ydynt wedi’u comisiynu ar hyn o bryd gan Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu; a
•         Chronfa £5 miliwn ar wahân ar gyfer sefydliadau sydd eisoes yn cael eu hariannu trwy’r Gronfa Cymorth Trais a Cham-drin Rhywiol genedlaethol

 

Cronfa’r Loteri Genedlaethol

Mae’r gronfa hon yn blaenoriaethu cyllid ar gyfer prosiectau a sefydliadau sy’n cefnogi cymunedau trwy bandemig COVID-19.
Gronfa Cymru ar gyfer prosiectau rhwng £300 a £10,000
Gronfa Cymru ar gyfer prosiectau dros £10,000

 

Diwrnod Amgylchedd y Byd

I nodi Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru wedi agor ceisiadau i ddwy gronfa newydd a fydd yn helpu pobl ledled Cymru i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau eu hunain, unwaith y bydd y genedl yn troi ei golygon at fywyd ar ôl y pandemig cyfredol. Y cronfeydd hyn yw:
•            Cronfa Grantiau Coetiroedd Cymunedol y Goedwig Genedlaethol  
•            Cronfa Gyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, i helpu cymunedau a sefydliadau i gyflawni eu rôl o ran ymateb i argyfwng yr hinsawdd.
 

Cronfa Ymateb i Covid-19 Rosa (Grantiau Bychain)

Mae Cronfa Ymateb i Covid-19 Rosa (Grantiau Bychain) bellach ar agor a bydd yn darparu grantiau hyd at £10,000 ar gyfer sefydliadau arbenigol sy’n cefnogi menywod ledled y DU. Mae Rosa yn croesawu’n arbennig gynigion gan sefydliadau menywod sy’n mynd i’r afael ag anghenion hollbwysig menywod a merched sydd fwyaf ar eu colled, ac yn gweithredu mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig llai economaidd gydnerth yn y DU.

 

Y Gronfa Gelf

Mae’r Gronfa Gelf yn darparu grantiau Ymateb ac Ail-ddychmygu i helpu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau diwylliannol i ymateb i heriau uniongyrchol sy’n gysylltiedig ag argyfwng y coronafeirws (COVID-19), ac yn cynnig cymorth i addasu ac ail-ddychmygu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol mwy hirdymor.
Mae grantiau o £10,000 i £50,000

 

Cronfa Datblygu’r Dyfodol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Ffenestr Ymgeisio Fer

Mae’r gronfa newydd hon gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn amcanu at sicrhau bod cymunedau a sefydliadau’r gymdeithas sifil ledled y DU yn cael ‘y lle, yr adnoddau a’r arbenigedd ychwanegol i gamu yn ôl [o COVID-19] a gofyn cwestiynau, dychmygu dewisiadau eraill a dod ynghyd i ddatblygu’r dyfodol’.
Mae cyfanswm o £1 filiwn ar gael trwy’r gronfa hon dros dri i chwe mis. Mae grantiau rhwng £20,000 a £50,000 ar gael i sefydliadau’r sector gwirfoddol, y sector cymunedol a’r sector mentrau cymdeithasol sydd wedi’u lleoli ac sy’n gweithio yn y DU. Mae’r cyllid ar gyfer tri gwahanol fath o waith:
•        Archwilio naratifau, safbwyntiau a dulliau adrodd straeon cymunedol newydd
•        Rhagwelediad cymunedol a dychymyg cyhoeddus
•        Buddsoddi mewn arwyddion cryf o drawsnewid.  

 

Cynllun Cyllid Diogelwch ar gyfer Mannau Addoli – Ffenestr ymgeisio bellach ar agor  

Mae Cynllun Cyllid Diogelwch Amddiffynnol y Swyddfa Gartref ar gyfer Mannau Addoli bellach ar agor i fannau addoli a chanolfannau cysylltiedig gan gymunedau ffydd ledled Cymru a Lloegr. 

 

Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws/COVID-19, mae Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol wedi lansio Cronfa Ymateb i’r Coronafeirws sy’n werth £1 filiwn i roi peth cymorth i fentrau cymdeithasol, elusennau a sefydliadau nid-er-elw eraill ledled y DU sy’n cyflogi pobl o grwpiau agored i niwed neu ddifreintiedig.

Nod y cynllun yw pontio’r bwlch incwm fel bod sefydliadau’n goroesi’r argyfwng ac yn parhau i gael effaith gadarnhaol yn eu cymunedau. Gellir defnyddio grantiau i ariannu gweithgareddau busnes arferol neu helpu i addasu eu model darparu yn unol â chyfyngiadau’r coronafeirws. Nid oes cyfyngiadau ar y grantiau hyn a gellir eu defnyddio at unrhyw ddiben, gan gynnwys costau craidd. Trefnir bod cyfanswm o £1 filiwn ar gael gyda grantiau digyfyngiad untro rhwng £5,000 a £50,000. Rhaid i’r grant beidio â bod yn fwy na 25% o drosiant blynyddol y sefydliad neu £50,000. Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan sefydliadau â’r strwythurau cyfreithiol canlynol: Cwmni Buddiannau Cymunedol (CBC), Cwmni Cyfyngedig drwy Warant, Cymdeithas Budd Cymunedol, Cymdeithas Gydweithredol, Cymdeithas Anghorfforedig, Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE), Ymddiriedolaethau Elusennol, Elusen Gofrestredig.

 

Sefydliad Screwfix

Mae Sefydliad Screwfix ar agor yn awr ar gyfer ceisiadau gan elusennau cofrestredig a sefydliadau nid-er-elw ledled y DU. I fod yn gymwys, rhaid i ymgeiswyr:
•        Fod yn helpu’r rhai sydd mewn angen oherwydd caledi ariannol, salwch, trallod neu anfanteision eraill yn y DU.
•        Bod yn chwilio am gyllid i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill.
Mae grantiau hyd at £5,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill mewn ardaloedd amddifadus neu ar gyfer y rhai sydd mewn angen. Gall hyn gynnwys atgyweirio adeiladau sydd wedi mynd â’u pen iddynt ac addurno cartrefi pobl sy’n byw ag afiechyd ac anabledd. Dylai prosiectau fod yn eco-gyfeillgar.

 

Y Sefydliad Pêl-droed

Gall clybiau a sefydliadau pêl-droed sy’n rheoli eu hadeilad eu hunain ac sydd â sicrwydd deiliadaeth am o leiaf 12 mis wneud cais am grantiau o gronfa ariannu £2.19 miliwn newydd, gan eu galluogi i wneud newidiadau ac addasiadau angenrheidiol i’w safleoedd cyn ail-agor. Bydd dau fath o gyllid ar gael:
•        Diogelu – Mae grantiau rhwng £300 a £5,000 ar gael i ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sydd mewn perygl ariannol uniongyrchol ac y mae angen cymorth arnynt i dalu costau o’r fath.
•        Paratoi – Mae grantiau rhwng £300 a £50,000 ar gael i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau neu grwpiau cymunedol i ailddechrau, ymateb i, neu dyfu cyfranogiad, mewn ymateb yn uniongyrchol i COVID-19.

 

Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing

Mae’r Gronfa Goroesiad Elusennau £10 miliwn wedi cael ei sefydlu gan Ymddiriedolaeth Julia a Hans Rausing mewn ymateb i’w pryder parhaus ynghylch effaith economaidd y coronafeirws/COVID-19 ar elusennau’r genedl. Nod y cyllid grant yw helpu elusennau cofrestredig bach a chanolig yn y DU sy’n profi anawsterau o ganlyniad i golli incwm yn y flwyddyn ariannol gyfredol oherwydd pandemig y coronafeirws/COVID-19. Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn gan elusennau cofrestredig yn y DU ag ardal lesiannol yn y DU ac incwm o lai na £5 miliwn. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i elusennau sy’n darparu gwasanaethau rheng-flaen a gweithgareddau yn y meysydd a flaenoriaethir gan yr Ymddiriedolaeth: iechyd a llesiant, lles ac addysg, y celfyddydau a diwylliant.

Mae’r cyllid wedi’i fwriadu i gefnogi costau craidd yr elusen yn ei gwaith arferol (er y gall hyn gynnwys ffyrdd diwygiedig o weithio oherwydd y coronafeirws/COVID-19 a gwersi a ddysgwyd yn ystod y cyfyngiadau symud), ac ni ddylai fod ar gyfer gwaith ehangol na phrosiectau newydd. Gall hyn gynnwys costau cyflogau staff craidd sy’n dod yn ôl oddi ar ffyrlo (nid costau sy’n gysylltiedig â phrosiectau).

Mae grantiau rhwng £1,000 a £250,000 ar gael.

 

Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000

Nod y Cynllun Rheoli Cynaliadwy – Cefnogi Adfer Natura 2000 yw cefnogi buddsoddiad cyfalaf ar raddfa’r dirwedd, gan gyflawni camau gweithredu i wella cyflwr safleoedd Natura 2000 ledled Cymru erbyn mis Mawrth 2021. Rhwydwaith o safleoedd bridio a gorffwys craidd ar gyfer rhywogaethau prin ac o dan fygythiad, a rhai mathau prin o gynefinoedd naturiol a warchodir drwy eu hawl eu hunain, yw Natura 2000. Sefydlwyd y cynllun yn sgîl pandemig y coronafeirws (COVID-19) sydd, ym marn Llywodraeth Cymru, wedi taflu goleuni ar werth natur a phwysigrwydd mynediad at yr amgylchedd naturiol i iechyd a llesiant.

Bydd isafswm y grant yn £10,000 a bydd yr uchafswm yn £4 miliwn. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i fwyafrif y cynigion fod yn yr ystod £50,000 - £500,000; fodd bynnag, nid yw hyn yn rhagwahardd ceisiadau ar gyfer prosiectau llai ag isafswm gwerth o £10,000 neu brosiectau lluosog cydweithredol mawr y tu hwnt i £500,000.

Mentrau Cymdeithasol – Dolenni defnyddiol

ID: 493, adolygwyd 11/08/2021