Cyngor a Chefnogaeth i Fusnesau

Sir Benfro Yn Paratoi AR Gyfer Brexit

Mae Cyngor Sir Penfro yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a sefydliadau eraill i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.

Ein nod yw atal Brexit rhag effeithio ar wasanaethau'r Cyngor ac ar fusnesau a thrigolion Sir Benfro yn negyddol.

Rydym wrthi'n gwneud y canlynol:

 • Rydym wedi penodi swyddog a fydd yn cydlynu ymateb y Cyngor i Brexit;
 • Rydym wedi nodi Brexit fel risg gorfforaethol allweddol, ac rydym yn gweithio i feithrin y ddealltwriaeth orau bosibl o'r goblygiadau i'r Cyngor a Sir Benfro;
 • Rydym yn monitro digwyddiadau cenedlaethol i ddeall amgylchiadau sy'n debygol o godi yn sgil Brexit, a defnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu a diweddaru Strategaeth Brexit Gorfforaethol a dogfennau strategol allweddol eraill megis y Cynllun Ariannol Tymor Canolig;
 • Rydym yn cydweithio â'n holl wasanaethau i ddeall goblygiadau Brexit ac i roi mesurau wrth gefn ar waith;
 • Rydym yn bartner yn Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Dyfed Powys sy'n paratoi atebion amlasiantaeth i'r heriau y gall Brexit eu hachosi;
 • Rydym yn cydweithio â grwpiau cenedlaethol sy'n cynllunio ar gyfer Brexit, er enghraifft ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Yr hyn rydym yn bwriadu ei wneud:

 • Rhannu gwybodaeth gywir a dibynadwy am Brexit â busnesau, cymunedau a phobl yn Sir Benfro, neu eu cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth;
 • Darparu gwybodaeth a chymorth i'n cyflogeion o aelod-wladwriaethau eraill yn yr UE y gall fod angen iddynt ddefnyddio'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE;
 • Sicrhau y caiff holl brosiectau'r Cyngor a ariennir gan yr UE eu cwblhau a'u dirwyn i ben yn unol â'r holl reoliadau cymwys;
 • Ystyried sut y gellir helpu meysydd o economi, cymdeithas neu amgylchedd Sir Benfro y gall Brexit effeithio arnynt yn anghymesur;
 • Cydweithio â phartïon eraill sydd â diddordeb er mwyn sicrhau bod cronfeydd rhanbarthol newydd ar gael a bod y rhaglenni i'w cyflawni yn addas ar gyfer anghenion a chyfleoedd Sir Benfro.

CYSYLLTU Â NI

Brexit@pembrokeshire.gov.uk

 

DOLENNI DEFNYDDIOL

Noder: Nid yw Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 

Gwefan “Un Siop un Stop” Brexit – Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/paratoi-cymru?_ga=2.152460985.1614344016.1560940156-1424279205.1462897293

 

Llywodraeth y DU

https://www.gov.uk/government/brexit

 

Sefydliadau Eraill yn Ne-orllewin Cymru

Cyngor Sir Caerfyrddin

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/canllawiau-brexit/

Cyngor Sir Ceredigion

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/paratoi-ar-gyfer-brexit/

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/98108

 

Statws Preswylydd Sefydlog yr UE

Dolenni nad ydynt yn ymwneud â'r llywodraeth (gweler y rhestr uchod o ddolenni Llywodraeth Cymru)

https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/staying-in-the-uk-after-brexit/preparing-to-apply-for-pre-settled-and-settled-status/

https://www.the3million.org.uk/settled-status

 

 

YMGYNGHORIADAU SY'N YMWNEUD Ȃ BREXIT

Noder: Nid yw Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Agored

Llywodraeth Cymru: Diwygiadau i ddeddfwriaeth bwyd Cymru

https://llyw.cymru/diwygiadau-i-ddeddfwriaeth-gymreig-ym-maes-bwyd?_ga=2.258429450.1614344016.1560940156-1424279205.1462897293

Cau: 28 Mehefin 2019

 

Yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS): Dyfodol prisio carbon yn y DU

https://www.gov.uk/government/consultations/the-future-of-uk-carbon-pricing

Cau: 11:45pm ar 12 Gorffennaf 2019

 

Polisïau'r môr a physgodfeydd yng Nghymru yn dilyn Brexit

https://llyw.cymru/polisiau-morol-physgodfeydd-ar-gyfer-cymru-ar-ol-brexit?_ga=2.211302293.1614344016.1560940156-1424279205.1462897293

Cau: 21 Awst 2019

ID: 5359, adolygwyd 24/06/2019