COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles

YMARFER GARTREF 

Gartref

Manteisiwch ar unrhyw gyfleo a gewch i ymarfer yn eich tŷ neu ardd, os oes gennych un. Efallai fod gennych offer eisoes y gallwch ei ddefnyddio, ac mae toreth o ddosbarthiadau a sesiynau ymarfer y gallwch ymuno â nhw ar y teledu ac ar-lein.

Mae tîm hamdden Sir Benfro hefyd wedi bod yn brysur yn rhoi amrywiaeth o adnoddau ar-lein at ei gilydd.

Mae You Tube Hamdden Sir Benfro am ddim ac mae ar gael i unrhyw un, nid dim ond aelodau o Hamdden Sir Benfro

Gall Aelodau Hamdden Sir Benfro hefyd fanteisio ar dreial 60-Day rhad ac am ddim o fideos ffitrwydd les Mills ac adnoddau ffitrwydd gan Technogym a Life Fitness.

Mae app Mywellness Technogym gyda Hamdden Sir Benfro yn ap ar-lein lle gall pobl ymuno am ddim, gweld a chymryd rhan mewn gwaith bob dydd, symudiadau a heriau. Mae mwy na 300 o aelodau wedi ymuno ag app Mywellness ers ei ryddhau. Dylai pob aelod sydd wedi cofrestru gyda chyfeiriad e-bost gweithredol fod wedi derbyn e-bost gwybodaeth am yr adnoddau ychwanegol.

Mae Hamdden Sir Benfro yn bwriadu ail-agor yn raddol o 17eg Awst.

Allan o’ch cartref

Os byddwch yn mynd allan, arhoswch 2 fetr (6tr) oddi wrth bobl eraill bob amser.

Dylech hefyd gadw eich ci neu gŵn oddi wrth bobl eraill a chŵn eraill. Y ffordd orau o wneud hyn yw eu cadw ar dennyn byr. Cofiwch lanhau ar ôl eich ci neu gŵn.

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ar barchu Cefn Gwlad a chadw'n ddiogel yma

 

CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL

Nid yw pob cartref yn hafan ddiogel. I rai, gall ddatblygu yn fan lle mae ynysu yn cynyddu’r risg o drais a chael eich rheoli.

Cymorth a chyngor i’r rheini sy’n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng y Coronafeirws neu i’r rheini sy’n nabod rhywun sy’n dioddef ar gael drwy Linell Gymorth Byw Heb Ofn 0808 80 10 800 neu ar ei gwefan

 

IECHYD MEDDWL 

Mae gwybodaeth a chyngor ar ofalu am eich iechyd meddwl yn ystod haint y coronafeirws i’w cael yn y canlynol:

Adran Every Mind Matters ar wefan NHS One You

 Sefydliad Iechyd Meddwl

 Mind

Pobl Ifanc ac Iechyd Meddwl

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau i rieni a gofalwyr ar gynnal iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yn ystod haint y coronafeirws, sydd ar gael yma

Mae Young Minds, elusen iechyd meddwl, hefyd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol ar iechyd meddwl yn ystod haint y coronafeirws ar gyfer pobl ifanc a rhieni - yma

Bwyd a Lles Meddyliol

Bwyd a Lles Meddyliol

 

GWYBODAETH A GWEITHGAREDDAU I BLANT A PHOBL IFANC

Cymerwch olwg ar ein Parth Dysgu o Chwaraeon Sir Benfro

A'n Parth Dysgwr Gwasanaethau Cerdd Sir Benfro

Comisiynydd Plant Cymru - Hwb Gwybodaeth

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi sefydlu Hwb Gwybodaeth ar-lein ar ei gwefan, yn rhoi cyngor i blant, pobl ifanc a rhieni yn ystod haint y coronafeirws.

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn cynnwys gweithgareddau ac adnoddau i blant a phobl ifanc, gwybodaeth am ddysgu gartref a syniadau chwarae.

Hwb Gwybodaeth

 

 

ID: 6246, adolygwyd 04/09/2020