COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles

Ymarfer gartref

Y tu allan i'ch cartref

Iechyd Meddwl a Llesiant Cadarnhaol 

Cynnlluniwch ymlaen llaw

Cadwch yn gynnes

Ceisiwch osgoi llithro, baglu a chwympo

Bwytewch yn dda

Darllenwch

Cadwch mewn cysylltiad, byddwch yn garedig

Ewch ar-lein

Hwb Cymunedol

Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol

 

Ymarfer gartref

Manteisiwch ar unrhyw gyfleo a gewch i ymarfer yn eich tŷ neu ardd, os oes gennych un. Efallai fod gennych offer eisoes y gallwch ei ddefnyddio, ac mae toreth o ddosbarthiadau a sesiynau ymarfer y gallwch ymuno â nhw ar y teledu ac ar-lein.

Mae tîm hamdden Sir Benfro hefyd wedi bod yn brysur yn rhoi amrywiaeth o adnoddau ar-lein at ei gilydd.

Mae You Tube Hamdden Sir Benfro am ddim ac mae ar gael i unrhyw un, nid dim ond aelodau o Hamdden Sir Benfro

Gall Aelodau Hamdden Sir Benfro hefyd fanteisio ar dreial 60-Day rhad ac am ddim o fideos ffitrwydd les Mills Les Mills On Demand. Mae'r llwyfan hwn yn cynnig dros 800 o ymarferion cartref i'w mwynhau o sesiynau ioga (Cydbwysedd y Corff) i hyfforddiant HIIT (Cyfres Grit) ac mae'n addas ar gyfer dechreuwyr a chefnogwyr ffitrwydd fel ei gilydd. 

Mae app Mywellness Technogym gyda Hamdden Sir Benfro yn ap ar-lein lle gall pobl ymuno am ddim, gweld a chymryd rhan mewn gwaith bob dydd, symudiadau a heriau. Mae mwy na 300 o aelodau wedi ymuno ag app Mywellness ers ei ryddhau. Dylai pob aelod sydd wedi cofrestru gyda chyfeiriad e-bost gweithredol fod wedi derbyn e-bost gwybodaeth am yr adnoddau ychwanegol.

Y tu allan i'ch cartref

Os ewch i ymarfer corff ar eich pen eich hun, neu gydag eraill o'ch aelwyd / swigod cymorth, cewch eich atgoffa i aros 2 fetr (6tr) oddi wrth bobl eraill bob amser.

Dylech hefyd gadw eich ci neu gŵn oddi wrth bobl eraill a chŵn eraill. Y ffordd orau o wneud hyn yw eu cadw ar dennyn byr. Cofiwch lanhau ar ôl eich ci neu gŵn.

Gellir dod o hyd i gyngor pellach ar barchu Cefn Gwlad a chadw'n ddiogel yma

Iechyd meddwl a Llesiant cadarnhaol 

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn llawn gorbryder ac ansicrwydd i lawer ohonom ac mae'n bwysicach nag erioed nawr i chi ofalu amdanoch chi eich hunan a'r bobl o'ch amgylch.  Mae yna sawl ffordd y gallwch ofalu am eich iechyd meddwl ac nid oes angen iddo gostio ffortiwn na chymryd llawer o amser i chi. Gall pawb ddilyn y cyngor hwn. Beth am ddechrau heddiw drwy wneud y canlynol; Sgwrsio am eich teimladau sy'n bwysig ar gyfer iechyd meddwl da ac mae'n eich helpu i ymdopi yn ystod cyfnodau pan fyddwch yn cael trafferthion.  Cadw’n actif a chofio bod gwneud ymarfer corff yn rheolaidd yn helpu i roi hwb i'ch hunanhyder, eich helpu i ganolbwyntio a chysgu yn ogystal â chadw'r ymennydd ac organau hanfodol eraill yn iach. Bwyta'n dda er iechyd meddwl - fel organau hanfodol eraill yn ein cyrff, mae angen cymysgedd o faetholion ar ein corff i fod yn iach hefyd. Mae deiet sy'n dda i'ch iechyd corfforol hefyd yn dda i'ch iechyd meddwl.  Yfed alcohol mewn symiau synhwyrol  i rai pobl, mae yfed alcohol yn eu helpu i ymdopi ag ofn neu unigrwydd, ond nid yw'n ffordd dda o reoli teimladau anodd ac yn aml, pan fo'r effeithiau'n pylu, byddwch yn teimlo'n waeth. Cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau i roi hwb i'ch hwyliau - nid oes unrhyw beth yn well na gweld rhywun wyneb yn wyneb, ond ar hyn o bryd efallai nad yw hyn yn bosib oherwydd y cyfyngiadau COVID-19, felly beth am roi galwad neu nodyn iddynt neu sgwrsio ar-lein yn lle? Y peth pwysig yw cadw llinellau cyfathrebu ar agor: mae'n dda i chi ac mae'n dda iddyn nhw hefyd!  Gofyn am gymorth mae pawb yn teimlo’n isel o bryd i’w gilydd, ac rydym i gyd yn blino ar adegau neu'n ei chael hi'n anodd ymdopi gyda sut rydym yn teimlo, yn enwedig os nad yw pethau'n mynd yn iawn!  Os yw pethau'n mynd yn ormod i chi chwiliwch neu gofynnwch am gymorth.  Mynnu egwyl os gallwch chi - mae newid golygfa neu gyflymder yn dda i'n hiechyd meddwl. - Gallai hyn olygu seibiant o bum munud o lanhau eich cegin, egwyl amser cinio hanner awr, neu benwythnos yn archwilio rhywle newydd. Mae ychydig funudau o amser i chi'ch hun yn bwysig a gall fod yn ddigon i'ch helpu drwy gyfnod anodd. Gwneud rhywbeth rydych yn dda yn ei wneud efallai rhywbeth rydych yn dwlu ar wneud ond heb fod â'r amser i'w wneud - mae gwneud gweithgaredd rydych yn ei fwynhau siŵr o fod yn meddwl eich bod yn dda yn ei wneud, a dywedir bod cyflawni rhywbeth fel hyn yn rhoi hwb i'ch hwyliau a'ch hunanhyder. Derbyn pwy ydych chi a'n bod ni i gyd yn wahanol - efallai y gall dysgu sgil newydd, ymweld â rhywle newydd neu wneud ffrindiau newydd roi hwb i'ch hyder.  Gofalu am eraill mae teulu a ffrindiau'n hynod bwysig i ni gyd a gallwn helpu ein gilydd a dangos cymaint rydym yn eu gwerthfawrogi mewn llawer o ffyrdd.  Mae yna lawer o wybodaeth a chyngor defnyddiol iawn am ofalu am eich iechyd meddwl ar gael i chi'n lleol ac yn genedlaethol, gan gynnwys y canlynol:

Adran Every Mind Matters ar wefan NHS One You

 Sefydliad Iechyd Meddwl

 Mind

Pobl ifanc ac iechyd meddwl

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau i rieni a gofalwyr ar gynnal iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc yn ystod haint y coronafeirws, sydd ar gael yma

Mae Young Minds, elusen iechyd meddwl, hefyd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ymarferol ar iechyd meddwl yn ystod haint y coronafeirws ar gyfer pobl ifanc a rhieni - yma

 

Cynlluniwch ymlaen llaw

Byddwch yn barod i aros gartref dros y gaeaf os bydd y tywydd yn wael a/neu fod angen hunanynysu. Sicrhewch fod eich cypyrddau'n llawn yn eich cegin a bod gennych eitemau cymorth cyntaf sylfaenol. Cofiwch y bydd angen gofalu am unrhyw anifeiliaid anwes, felly bydd angen stoc o fwyd a deunydd gwely iddyn nhw hefyd. Dylech osgoi sawl taith i'r siopau os allwch chi. Defnyddiwch y gwasanaeth dosbarthu i’r cartref os yw ar gael, neu gofynnwch am help os bydd ei angen arnoch.

Cadwch yn gynnes

Gwisgo mwy o haenau yw'r ffordd orau o gadw'n gynnes. Gall ymarfer corff hefyd eich cadw'n gynnes yn ystod y gaeaf. Mae'n bwysig nad ydych yn eistedd yn llonydd am rhy hir. Symudwch o gwmpas o leiaf unwaith yr awr os yn bosibl, bydd hyd yn oed symud bysedd neu fodiau traed yn helpu. Ceisiwch gynhesu eich cartref i dymheredd sefydlog a chyfforddus drwy gydol y dydd.

Gwresogi eich cartref 

Cadw'n gynnes yn y gaeaf 

Cymorth gyda chostau gwresogi

 

Ceisiwch osgoi llithro, baglu a chwympo 

Mae llawer o bobl bob blwyddyn yn cael eu hanafu drwy gwympo yn eu cartrefi eu hunain ac mae'r risg yn cynyddu gydag oedran, ond gall ofn cwympo hefyd fod yn bryder mawr i rai pobl. Fodd bynnag, mae yna rai camau syml y gallwch eu cymryd i leihau eich risg o gwympo yn eich cartref.

Atal Cwympiadau 

Bwytewch yn dda

Mae deiet cytbwys yn darparu fitaminau, mwynau a maethynnau pwysig i gadw'r corff a'r meddwl yn gryf ac yn iach. Gall bwyta'n dda hefyd helpu i frwydro yn erbyn afiechydon a chymhlethdodau iechyd, yn ogystal â helpu i gynnal pwysau iach, darparu egni, eich helpu i gysgu’n well a gwella swyddogaeth yr ymennydd.

Bwyd a Llesiant Meddyliol

Mae Sir Benfro'n bantri naturiol o ran amrywiaeth, ansawdd a blas ei chynnyrch. Gallwch gael mwy o wybodaeth am gynhyrchwyr bwyd lleol a Marchnad Ffermwyr Hwlffordd yma 

 

Darllenwch

Agorwch lyfr ac ymgolli yn ei gynnwys, boed yn nofel ramantus, neu stori ffuglen wyddonol, bydd yn eich helpu i ddianc rhag straen eich bywyd beunyddiol. Mae gan ddarllen fanteision corfforol megis gostwng cyfradd eich calon, gwella tensiwn yn y cyhyrau a helpu gyda chwsg. Meddyliwch am ddarllen fel gwyliau iach ac am ddim i'r ymennydd!

Gallwch bellach ymweld â phump o'n llyfrgelloedd, Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Dinbych-y-Pysgod a Doc Penfro i ddewis eich llyfrau. A hyn i gyd am ddim.

Gallwch hefyd fenthyg llyfrau o'r casgliadau Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl a Dementia, yn ogystal â llyfrau i blant. Mae Reading Well yn eich cefnogi i ddeall a rheoli eich iechyd a'ch llesiant gan ddefnyddio darllen defnyddiol. Mae'r llyfrau'n cael eu hargymell gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â phobl sydd â phrofiad personol o'r cyflyrau a'r pynciau yr ymdrinnir â hwy a'u perthnasau a'u gofalwyr.

Darganfod mwy yma

Cadwch mewn cysylltiad, byddwch yn garedig 

Mae caredigrwydd yn heintus ac am ddim! Mae cysylltu â phobl eraill yn hanfodol ar gyfer ein llesiant. Pam na wnewch chi ffonio ffrind i ddweud helo, gofyn i'ch cymydog os ydynt eisiau unrhyw beth o'r siop, neu hyd yn oed godi gwên pan fyddwch chi allan yn y gymuned.

Ewch ar-lein

Mae bod ar-lein yn ei gwneud yn haws i gysylltu â theulu a ffrindiau a chael mynediad i wasanaethau ar-lein. Gall yr Hwb Cymunedol (gweler isod) eich helpu i'ch rhoi ar ben ffordd.

Hwb Cymunedol

Os ydych yn gweld byw bywyd bob dydd yn ystod y pandemig yn anodd, angen cymorth gyda siopa neu gasglu meddyginiaeth, neu yn chwilio am gyngor cyfeillgar, ffoniwch yr Hwb Cymunedol ar 01437 776301, neu ewch i ewch i'n gwefan Hyb Cymunedol 

 Cam-drin domestig a thrais rhywiol

Nid yw pob cartref yn hafan ddiogel. I rai, gall ddatblygu yn fan lle mae ynysu yn cynyddu’r risg o drais a chael eich rheoli.

Cymorth a chyngor i’r rheini sy’n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ystod argyfwng y Coronafeirws neu i’r rheini sy’n nabod rhywun sy’n dioddef ar gael drwy Linell Gymorth Byw Heb Ofn 0808 80 10 800 neu ar ei gwefan

 

 

 

 

 

 

 

ID: 6246, adolygwyd 19/04/2021