Cynllun Cyhoeddi

Beth ydym ni yn ei wario a sut ydym ni yn ei wario

Gwybodaeth ariannol am incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol, caffael, contractau ac archwilio ariannol.

 

Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant

Mae adroddiadau cyllideb yn cael eu hadrodd i’r Cabinet drwy gydol y flwyddyn ac maent ar gael drwy gofnodion cyfarfod y Cabinet 

Gellir gofyn am fanylion gwariant dros £500 gan yr Awdurdod os oes angen.

 

Rhaglen Gyfalaf

Mae’r rhaglen Gyfalaf yn y Strategaeth Gyfalaf a’r Adroddiad ar y Gyllideb. Mae’r rhaglen yn cael ei diweddaru drwy gydol y flwyddyn gydag ail-broffilio / cynigion newydd (yn unol â’r trefniadau llywodraethu a nodir yn y Strategaeth Gyfalaf) ac y mae wedi’i chynnwys yn yr adroddiadau monitro cyllideb a adroddir i’r Cabinet drwy gydol y flwyddyn ac maent ar gael drwy Cofnodion cyfarfod y Cabinet.


 

Adolygiadau o wariant

Amherthnasol

 

Adroddiadau archwilio ariannol

Cyhoeddiadau | Archwilio Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

Cynllun lwfansau’r aelodau a’r lwfansau a delir oddi tano i gynghorwyr bob blwyddyn

Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

 

Lwfansau a threuliau staff

 

Strwythur tâl a graddio

Datganiad Polisi Cyflog

 

Treuliau etholiad (ffurflenni neu ddatganiadau a dogfennau cysylltiedig yn ymwneud â threuliau etholiad a anfonwyd at y Cyngor)

Dulliau adnabod Pleidleisiwr

Bydd manylion am dreuliau etholiad yn ymddangos yma yn ystod cyfnodau etholiad.

 

Gweithdrefnau caffael, gan gynnwys unrhyw ofynion gwlad-benodol (e.e. datganiad polisi caffael Cymru)

Strategaeth Gaffael

Tendrau a Chytundebau

Datganiad polisi caffael Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

Manylion contractau a thendrau i fusnesau ac i’r sector mentrau cymdeithasol cymunedol gwirfoddol 

Y Rhestr Contractau Cyfredol a’r Blaengynllun Contractau

 

Manylion grantiau i’r sector mentrau cymdeithasol cymunedol gwirfoddol 

Budd-daliadau, Cefnogaeth a Grantiau

 

Adroddiad yr archwiliwr dosbarth

Wedi’i gynnwys fel rhan o’r Cyfriflenni – Cyfriflenni

 

Datganiadau ariannol ar gyfer prosiectau a digwyddiadau

Cyfriflenni

Adroddir ar adroddiadau rhaglen gyfalaf a monitro i’r Cabinet drwy gydol y flwyddyn ac maent ar gael drwy Cofnodion cyfarfod y Cabinet

 

Rheoliadau ariannol mewnol

Mae Rheolau’r Weithdrefn Ariannol wedi’u cynnwys fel Atodiad i Gyfansoddiad yr Awdurdod

 

Cyllid ar gyfer trefniadau partneriaeth

Cynhwysir nodiadau yng Nghyfriflenni yr Awdurdod

Partneriaeth (yn agor mewn tab newydd)

Bargen Ddinesig Bae Abertawe (yn agor mewn tab newydd)

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (yn agor mewn tab newydd)

Cyd-Bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

Adroddiad amser cyfleuster yr Undeb Llafur

Amherthnasol – dim ond yn ymwneud â Lloegr – mae Cymru wedi’i heithrio o’r rhwymedigaeth i gofnodi amser cyfleuster yr Undeb Llafur

ID: 1719, adolygwyd 26/10/2023