Cynllun Cyhoeddi

Beth yw ein blaenoriaethu a sut ydym ni'n gwneud

Strategaethau a chynlluniau, dangosyddion perfformiad, archwiliadau, arolygiadau ac adolygiadau.

 

Adroddiadau blynyddol

Cynllunio Gwelliant

Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Adroddiadau Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Strategaethau a chynlluniau busnes ar gyfer gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor

Cynllunio Gwelliant

Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

Cynllun Lles

Strategaeth Adfer ac Adfywio Sir Benfro 2020-2030

Dogfennau Asedau Eiddo

 

Cynllun perfformiad lleol gwerth gorau

Cynllunio Gwelliant

 

Adolygiadau perfformiad sefydliadau mewnol ac allanol, gan gynnwys archwiliadau allanol

Archwilio Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Estyn (yn agor mewn tab newydd)

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (yn agor mewn tab newydd)

 

Strategaethau wedi’u datblygu mewn partneriaeth ag awdurdodau eraill

Sir Benfro Ddiogelach – Cyngor Sir Penfro

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Cyngor Sir Penfro

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Partneriaeth Cymru (yn agor mewn tab newydd) 

Bargen Ddinesig Bae Abertawe (yn agor mewn tab newydd) 

Manylion Pwyllgor – Cyd-bwyllgor Corfforedig De-orllewin Cymru: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (yn agor mewn tab newydd)

Cysur | Bwrdd Diogelu Canolbarth a Gorllewin Cymru Diogelu plant ac oedolion (yn agor mewn tab newydd)

Wasanaeth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Cyrff Allanol – Cyngor Sir Penfro

CartrefiDewisedig Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd)

Partneriaeth Natur Sir Benfro – Cyngor Sir Penfro

 

Cynllun gweithredu datblygu economaidd

Strategaeth Adfer ac Adfywio Sir Benfro 2020-2030

Cynllun Datblygu Lleol

 

Blaengynllun

Cynllunio Gwelliant

Cabinet Rhaglen Weinyddu 2022-2027

 

Strategaeth Gyfalaf

Atodiad C

 

Dangosyddion perfformiad gwerth gorau

Fframwaith Rheoli Perfformiad

Cynllunio Gwelliant

 

Adroddiadau’r archwilydd dosbarth ar y cynllun perfformiad gwerth gorau a dangosyddion perfformiad

Archwilio Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

Asesiad perfformiad cynhwysfawr

Cynllunio Gwelliant

 

Adroddiadau arolygu

Archwilio Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Estyn (yn agor mewn tab newydd)

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (yn agor mewn tab newydd)

 

Gwybodaeth ystadegol wedi’i chynhyrchu yn unol â gofynion y cyngor a gofynion adrannol

Yr hyn yr ydym yn ei wneud – Cyngor Sir Penfro

 

Asesiadau o’r effaith ar ddiogelu data (ar ffurf lawn neu gryno) neu unrhyw asesiadau effaith eraill (e.e. asesiadau o’r effaith ar iechyd a diogelwch, asesiadau effaith ar gydraddoldeb), fel y bo’n briodol ac yn berthnasol

Asesiad Effaith Integredig

Cyhoeddir Asesiadau Effaith Integredig fel rhan o adroddiadau i’r Cabinet a’r Cyngor fel y bo’n briodol ac nid fel dogfennau annibynnol.

 

Safonau gwasanaeth

Ein Siarter Cwsmeriaid

 

Llesiant

Cynllunio Gwelliant

Cynllun Lles

ID: 1720, adolygwyd 07/09/2023