Cynllun Cyhoeddi

Trethi Busnes

Mae Cyngor Sir Penfro’n derbyn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth rheolaidd am wybodaeth ynglŷn ag ardrethi busnes ar gyfer eiddo yn ardal y cyngor. Gan fod nifer o’r ceisiadau hyn am wybodaeth debyg, rydym bellach yn sicrhau bod y data canlynol y gofynnir amdanynt ar gael:

Pob eiddo NNDR (Ardreth Annomestig Genedlaethol) yn Sir Benfro

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr holl gyfrifon ardrethi busnes byw yn Sir Benfro sy’n ddarostyngedig i ardrethi busnes. Mae’r data yn cynnwys:

 • enw’r trethdalwr
 • y dyddiad y daeth yn atebol,
 • cyfeirnod yr eiddo a chyfeiriad yr eiddo,
 • Gwerth ardrethol a disgrifiad o’r eiddo.

Pob eiddo annomestig ar 30 Medi 2020

Pob eiddo annomestig ar 5 Ionawr 2021

Pob Eiddo NDR gyda rhyddhad

Mae’r rhestr hon yn cynnwys eiddo lle mae’r trethdalwr yn derbyn rhyddhad ardrethi busnes, yn cynnwys rhyddhad gorfodol ac elusennol, rhyddhad yn ôl disgresiwn, rhyddhad ardrethi busnesau bach a rhyddhad Ardrethi’r Stryd Fawr.

 • enw’r trethdalwr
 • y dyddiad y daeth yn atebol,
 • cyfeirnod yr eiddo a chyfeiriad yr eiddo,
 • Manylion rhyddhad cyfredol a ddyfarnwyd, yn cynnwys dyddiadau dechrau/gorffen*

Pop eiddo NDR ar 30 Medi 2020 gyda rhyddhad

Pob eiddo NDR ar 5 Ionawr 2021 gyda rhyddhad

Pob Eiddo NDR gydag esemptiad

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr holl gyfrifon ardrethi busnes byw yn Sir Benfro sy’n ddarostyngedig i ardrethi busnes a lle mae esemptiad wedi’i ddyfarnu ar hyn o bryd. Mae’r data yn cynnwys:

 • enw’r trethdalwr
 • y dyddiad y daeth yn atebol,
 • cyfeirnod yr eiddo a chyfeiriad yr eiddo
 • Manylion esemptiad cyfredol a ddyfarnwyd, yn cynnwys dyddiadau dechrau/gorffen* a gwerth.

Pob eiddo NDR ar 30 Medi 2020 gyda esemptiad

Pob eiddo NDR ar 5 Ionawr 2021 gyda esemptiad

*Nodwch nad dyddiad dechrau’r esemptiad/rhyddhad cyfredol yw’r dyddiad y daeth yr eiddo’n wag o reidrwydd. Efallai bod esemptiad/rhyddhad gwahanol wedi’i ddyfarnu cyn dyddiad dechrau’r rhyddhad/esemptiad cyfredol a gadarnhawyd yn yr adroddiad. Nid oes gennym ddangosydd i ddangos p’un a yw eiddo wedi’i feddiannu neu’n wag, felly ni allwn ddarparu’r wybodaeth hon.

Cyfrifon gyda Chredydau wedi'u Hychwanegu/Cyfrifon mewn Credyd

Yn dilyn hysbysiad penderfyniad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ym mis Chwefror 2017 ni fyddwn yn cyhoeddi credydau Ardrethi Busnes mwyach, a byddwn yn eithrio’r rhain o dan adran 31(1)(a) y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

 

Cyfrifon Newydd

Mae’r rhestr yn cynnwys yr holl gyfrifon annomestig lle dechreuodd atebolrwydd o fewn y 3 mis diwethaf. Mae’r rhestr yn cynnwys enw’r trethdalwr a chyfeiriad yr eiddo, gwerth ardrethol, disgrifiad o’r eiddo a dyddiad dechrau/gorffen y cyfrif.

 

 

Cyfrifon newydd sy`n dechrau rhwng i Gorffennaf 2020 a 30 Medi 2020

Caiff y data hwn ei ddiweddaru bob chwarter 

 

Cyfyngiadau ar y wybodaeth

 •  Gwybodaeth bersonol – Yn unol ag adran 40(2) y Ddeddf, pan mai enw unigolyn yn hytrach nag enw cwmni yw ‘enw’r parti atebol’, bydd y wybodaeth yn cael ei dileu.
 • Gwybodaeth sydd eisoes yn gyhoeddus a gwybodaeth y bwriedir ei chyhoeddi yn y dyfodol - Yn unol ag adran 21 a 22 y Ddeddf, ni fyddwn yn darparu ymatebion unigol i geisiadau yn ystod y flwyddyn am wybodaeth debyg ond byddwn yn ailgyfeirio ceisiadau i’n rhestr gyhoeddedig o adroddiadau a gedwir ar y dudalen we hon a fydd yn cael ei diweddaru bob chwarter.
 • Ni fyddwn yn cynnwys cyfeiriadau e-bost na rhifau ffôn a byddwn yn dibynnu ar yr esemptiad a ddarperir gan Adran 21 o’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan fod gwybodaeth o’r fath ar gael yn rhesymol drwy ddull arall o esemptiad drwy chwiliad rhyngrwyd o gofnodion tŷ cwmnïau, gwefannau’r busnes dan sylw neu drwy gysylltu â’r busnes dros y ffôn drwy ddefnyddio cofnodion teleffon cyhoeddus.
 • Y trethdalwr yw’r person sy’n atebol i dalu’r ffi. Mewn llawer o achosion, prydleswr yw hwn ac nid perchennog yr eiddo. Nid yw’n bosibl adnabod perchnogion o’n cofnodion. Gallwch ddarganfod pwy sy’n berchen ar eiddo o’r Gofrestrfa Tir.
 •  Y cyfeirnod eiddo a ddyfynnir yw’r rhif a ddefnyddir gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am brisio eiddo, gan gynnwys gwerthoedd ardrethol blaenorol gan ddefnyddio cyfeirnod eiddo ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.
 • Cipolwg a gymerwyd ar y diwrnod y crëwyd yr adroddiad yw wybodaeth. Ni allwn warantu cywirdeb parhaus y data gan fod cyfrifon yn cael eu diweddaru’n ddyddiol.

 

 

ID: 3965, adolygwyd 09/02/2021