Cynllun Cymorth Costau Byw

Cynllun Cymorth Costau Byw

*Awdurdodau ar gau*

Ar 15 Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn o fesurau i helpu pobl â'r argyfwng costau byw. Bydd y pecyn hwn, sydd â gwerth dros £175 miliwn, yn darparu cefnogaeth i aelwydydd sy'n cael cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a hefyd aelwydydd sy'n byw mewn eiddo sydd ym mandiau A, B, C neu D y dreth gyngor, yn amodol ar feini prawf penodol eraill yn cael eu bodloni.

Bydd y cynllun hwn yn helpu gyda thaliadau costau byw a dylech barhau i dalu eich treth gyngor fel y nodir ar eich archeb treth gyngor ddiweddaraf.

Bydd y cynllun hwn yn cau am 5pm ar 30 Medi 2022.

Gellir gwneud taliad o £150 i aelwyd o dan y prif gynllun os yw deiliad/deiliaid y tŷ yn bodloni un o'r amodau canlynol:

A.    Amod Hawl Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Os oedd yr aelwyd yn derbyn cymorth drwy Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar 15 Chwefror 2022, bydd taliad o £150 yn cael ei wneud waeth bynnag pa fand mae eich eiddo ynddo.

B.    Amod Band y Dreth Gyngor

Caiff aelwydydd sy'n meddiannu eiddo ym mandiau A i D y dreth gyngor eu hasesu fel bod â hawl i daliad o £150, yn amodol ar y canlynol:

  • Bod rhwymedigaeth arnynt i dalu’r dreth gyngor ar yr eiddo ar 15 Chwefror 2022
  • Eu bod â meddiannaeth yr eiddo ar 15 Chwefror 2022 ac ar y dyddiad y dyfernir y dyfarniad
  • Eu bod yn byw yn yr eiddo fel eu prif gartref
  • Nad ydynt wedi derbyn esemptiad
  • Eu bod yn gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau cysylltiedig â'r biliau eraill a godir yn rheolaidd ar yr eiddo

Cyfyngir pob aelwyd i un taliad o £150 yn unig

Un taliad fydd i'w wneud mewn perthynas ag unrhyw annedd sengl o dan y prif gynllun. Mewn achosion o atebolrwydd ar y cyd ac unigol, un taliad fydd i'w wneud a bydd fel arfer yn cael ei dalu i'r unigolyn a enwir gyntaf ar fil y dreth gyngor. Pan nad yw hyn yn bosibl, mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn i nodi'r unigolyn mwyaf priodol y dylid gwneud y taliad iddo.

Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn gweithio ar weithredu'r cynllun hwn ac yn gobeithio bod mewn sefyllfa i wneud taliadau o ganol Mai ymlaen.

Bydd Cyngor Sir Penfro yn defnyddio ei gofnodion ar gyfer y dreth gyngor a Chynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor i nodi'r aelwydydd hynny sy'n gymwys am daliad.

Os delir manylion banc cyfredol ar gyfer talu’r dreth gyngor trwy ddebyd uniongyrchol, bydd taliad yn cael ei wneud i'r cyfrif banc perthnasol yn y rhan fwyaf o achosion.

Bydd cwsmeriaid nad ydynt yn talu eu treth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol ac sydd yn gymwys ar gyfer y taliad yn cael llythyr a fydd yn cadarnhau'r broses ymgeisio. 

Bydd y llythyr yn manylu ar sut yr ydych yn gwneud cais i’r taliad gael ei anfon yn syth i’ch cyfrif banc. Gallwch fod yn sicr bod hwn yn llythyr dilys gennym ni.

 

Enghraifft o lythyr

 

 

Dyma ein fideo defnyddiol ‘sut i’ i’ch arwain drwy’r broses

Cynllun Cymorth Costau Byw: Sut i hawlio

 

Cwestiynau Cyffredin

 

Rwy’n talu trwy ddebyd uniongyrchol, pryd byddaf yn cael y taliad o £150.00?

Gobeithiwn y byddwn mewn sefyllfa i anfon y taliadau cyntaf at aelwydydd cymwys sy’n talu eu treth gyngor trwy ddebyd uniongyrchol ddechrau mis Mai.  Oherwydd nifer y taliadau awtomatig, sef dros 18,000, ni fyddwn yn gallu talu pawb ar yr un pryd a bydd taliadau'n cael eu gwneid dros gyfnod o dair wythnos.

 

Dydw i ddim yn talu fy nhreth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol felly sut byddaf yn cael fy nhaliad?

Bydd llythyr yn cael ei anfon at bob cartref cymwys i egluro'r broses ymgeisio.

Oherwydd nifer y ceisiadau a ragwelir, byddwn yn dosbarthu'r llythyrau hyn yn raddol, felly byddwch yn amyneddgar gan y byddwn yn diweddaru ein gwefan yn rheolaidd ac yn postio diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Sut ydw i’n gwneud cais a pha wybodaeth fydd angen?

Bydd angen i chi gwblhau proses gofrestru fer ar ein gwefan, a bydd y manylion yn cael eu cynnwys yn y llythyr yn eich gwahodd i wneud cais.

Cyn i chi ddechrau'r broses gofrestru, bydd angen i chi gael y canlynol:

  • Eich cyfrif banc a chod didoli
  • Eich llythyr yn eich gwahodd i wneud cais gan y bydd hwn yn cynnwys gwybodaeth bwysig y bydd ei hangen arnoch i gychwyn y broses gofrestruRwyf wedi sefydlu debyd uniongyrchol yn ddiweddar i dalu fy nhreth gyngor, felly a fyddaf yn cael taliad awtomatig?

Byddwn yn gwneud taliadau awtomatig i'r rhai sydd â debyd uniongyrchol wedi'i sefydlu ar hyn o bryd ac sy'n bodloni'r meini prawf.  Rydym yn bwriadu cynnal rhediadau talu wythnosol a byddwn yn eich talu cyn gynted ag y gallwn.

 

Nid wyf yn cael gostyngiad treth gyngor ar hyn o bryd, ond a allaf wneud cais nawr a bod yn gymwys ar gyfer y cynllun cymorth costau byw? 

Mae eiddo sydd rhwng bandiau A i D, neu lle mae’r trethdalwr yn cael gostyngiad y dreth gyngor ar 15 Chwefror 2022, yn gymwys ar gyfer y cynllun.  Os nad oeddech yn derbyn gostyngiad yn y dreth gyngor ar 15 Chwefror 2022, ni fyddwch yn gymwys. Gellir ôl-ddyddio’r gostyngiad hwn mewn amgylchiadau eithriadol a chaiff ei gyfyngu i uchafswm cyfnod o dri mis o ddyddiad eich cais.

 

A gaf i wneud cais ar ran rhywun arall os nad yw'n gallu gwneud hynny ei hunan?

Gallwch, ond dylech sicrhau bod y sawl sy'n atebol am y dreth gyngor wedi rhoi caniatâd i chi wneud hynny. Rhaid talu’r taliad costau byw i mewn i gyfrif banc yn enw’r unigolyn yr ydych yn cofrestru ar ei gyfer.

Er enghraifft, pe bai rhywun yn gwneud cais ar ran ei rhiant, nad oes ganddo fynediad ar-lein, byddai'r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant.

 

Rwy’n byw mewn eiddo Band E ond yn cael gostyngiad band anabl ac felly yn talu tâl Band D. A fyddaf yn cael y taliad costau byw o £150?

Byddwch. Gan eich bod yn cael gostyngiad band anabl sy’n mynd â chi i lawr i fand D, mae hyn yn dod o fewn y meini prawf ar gyfer bodloni band A i D a byddwch yn gymwys i gael taliad costau byw. 

 

Rwy’n byw mewn eiddo Band F ond yn cael gostyngiad band anabl ac felly yn talu tâl Band E. A fyddaf yn cael y taliad costau byw o £150?

Na fyddwch. Gan eich bod yn derbyn gostyngiad band anabl sy’n mynd â chi i lawr i Fand E, nid yw hyn yn dod o fewn y meini prawf ar gyfer bodloni Band A i D ac ni fyddwch yn derbyn y taliad costau byw o £150, oni bai eich bod yn derbyn gostyngiad yn y dreth gyngor (prawf modd) ar 15.2.22.

 

Mae fy nghyfrif banc wedi'i ordynnu?

Os bydd gorddrafft yn eich cyfrif banc, gallwch wneud cais i'ch banc i'r arian o'r taliad costau byw gael ei ddefnyddio ar gyfer biliau penodol y mae angen i chi eu talu yn hytrach na chael ei ddefnyddio i glirio'ch gorddrafft. Yr enw ar hyn yw’ch ‘hawl gyntaf i neilltuo’. Mae llythyr enghreifftiol a chyngor ar sut i ofyn am hyn gan eich banc ar gael yn y ddolen ganlynol.

 

Oes rhaid i mi ad-dalu'r £150?

Nac oes. Grant Llywodraeth Cymru yw hwn i’ch helpu gyda’r cynnydd mewn costau byw ac nid oes angen ei ad-dalu.  Fodd bynnag, os cewch eich talu ac y darganfyddir yn ddiweddarach nad oeddech yn gymwys, byddwn yn ceisio adennill y taliad hwn.

 

A fydd y taliad o £150 yn effeithio ar fudd-daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd?

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cadarnhau bod taliadau o dan gynllun Darpariaeth Budd-daliadau Lleol yn cael eu hanwybyddu wrth asesu Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, felly ni fydd hyn yn cael eu heffeithio.  Ni fydd hawlwyr Credyd Cynhwysol ychwaith yn gweld eu hawl yn newid o ganlyniad i dderbyn y taliad hwn. 

 

Rwy’n denant/deiliad ar y cyd ac mae mwy nag un unigolyn wedi’u henwi ar yr archeb am y dreth gyngor, felly a fydd y £150 yn cael ei rannu?

Na fydd. Mae’r taliad yn daliad fesul cartref ac felly bydd yr unigolyn a enwir gyntaf ar yr archeb am y dreth gyngor yn derbyn y £150. Fodd bynnag, mae’r taliad ar gyfer biliau’r cartref ac felly dylid ei rannu ag aelodau eraill y cartref os ydynt yn gyfrifol am y biliau.

 

Pa mor hir sydd gennyf i wneud cais am y taliad hwn?

Mae gennych chi tan 5pm ddydd Gwener 30 Medi i wneud cais.

Bydd y broses gofrestru yn cau ar yr amser a dyddiad hwn ac ni fydd unrhyw geisiadau a ddaw i law ar ôl hyn yn cael eu talu.

 

Ydy’r deiliaid(wyr) y tŷ yn gallu apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â dyfarnu taliad o dan y Cynllun Cymorth Costau Byw?

Na.  Nid oes hawl i apelio yn erbyn penderfyniad i beidio â chaniatáu taliad gan y bydd gwrthodiad yn codi oherwydd nad yw’r aelwyd yn bodloni amodau’r cynllun.  Dylai cynghorau edrych i ailystyried achosion lle gallai gwybodaeth newydd newid y canlyniad, e.e. lle mae eiddo wedi'i restru'n ôl-weithredol fel un sy'n agored i dalu'r dreth gyngor. 

 

Nid wyf yn gymwys ar gyfer y prif gynllun, a fyddaf yn gymwys ar gyfer y cynllun disgresiynol?

Nid yw manylion llawn y cynllun disgresiynol yn hysbys ar hyn o bryd ac felly ni allwn roi unrhyw fanylion ynghylch pwy fydd yn gymwys ar hyn o bryd. Bydd y meini prawf cymhwyso yn cael eu cyhoeddi cyn gynted ag y byddant ar gael, felly cadwch olwg ar y dudalen we hon am ragor o fanylion.

 

Beth fydd yn digwydd os bydd fy allwedd / rhif diogelwch ar-lein wedi dod i ben?

Gallwch ofyn am rif diogelwch newydd trwy e-bostio col@pembrokeshire.gov.uk gyda'ch enw llawn a chyfeiriad a rhif eich cyfrif treth gyngor.

 

Beth os ydw i wedi canslo fy nebyd uniongyrchol yn ddiweddar?

Os ydych wedi canslo eich debyd uniongyrchol cyn i’r £150 gael ei drosglwyddo i’ch cyfrif, byddwch yn derbyn llythyr gennym yn egluro’r broses ymgeisio.

Oherwydd nifer y ceisiadau a ragwelir, byddwn yn dosbarthu'r llythyrau hyn yn raddol, a byddwn yn diweddaru ein gwefan yn rheolaidd ac yn postio diweddariadau ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Beth os nad oes gennyf gyfrif banc?

Os nad oes gennych gyfrif banc a'ch bod yn gymwys ar gyfer y £150, bydd angen i chi gysylltu â ni drwy e-bostio col@pembrokeshire.gov.uk gyda'ch enw llawn a chyfeiriad a rhif eich cyfrif treth gyngor a byddwn yn cysylltu â chi i drafod opsiynau eraill.

 

Mae gwybodaeth fanylach am y cynllun ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 

 

ID: 8606, revised 30/09/2022