Cynllun Llesiant Sir Benfro

Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro

Mae’n dda gennyf gyflwyno Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro. Hwn yw ein hail Gynllun Llesiant ac mae’n adlewyrchu’r gofynion a’r disgwyliadau a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru sefydlu BGC ac mae’n gosod ‘dyletswydd llesiant’ ar bob Bwrdd. Mae hyn yn golygu, trwy gydweithio – a gweithio’n wahanol – ei bod yn ofynnol i bartneriaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol gynhyrchu cynllun sy’n nodi sut y byddwn yn gwella llesiant pobl a chymunedau yn sir Benfro, yn awr ac yn y dyfodol.

Fel y gwelwch yn y cynllun, mae’r BGC wedi nodi nifer o flaenoriaethau, ac ystod o gamau gweithredu tymor byr, canolig a hir y bydd yn eu cymryd i wella llesiant yn Sir Benfro. Mae’n bwysig deall bod ffocws y BGC ar feysydd lle bydd gweithio mewn partneriaeth yn cael yr effaith fwyaf a lle mae ein dylanwad cyfunol yn ychwanegu gwerth y tu hwnt i’r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud fel sefydliadau unigol ac felly efallai na fyddwch yn gweld rhai materion yn cael eu hadlewyrchu yn y Cynllun oherwydd hyn.

Bu gan ystod o randdeiliaid a thrigolion rôl bwysig yn y gwaith o ddatblygu’r Cynllun yma ac ar ran y BGC, hoffwn ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i gyfrannu i’r broses. Fe hoffem adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi’i wneud hyd yma i gynnwys mwy o bobl yn ein gwaith ac rydym yn awyddus i sicrhau mai dim ond megis dechrau ar sgwrs barhaus rhwng y BGC a’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yw hyn.

Mae’r amcanion a’r camau gweithredu a nodir yn y Cynllun hwn yn adlewyrchu’r dystiolaeth a gasglwyd gennym mewn perthynas â’n Hasesiad Llesiant. Er ein bod yn cydnabod y gallwn wastad wneud mwy i wella llesiant pobl a chymunedau yn Sir Benfro, yn y Cynllun hwn rydym wedi dewis canolbwyntio ar y meysydd yr ydym yn meddwl y gall ein gwaith gael yr effaith fwyaf ynddynt. Rydym felly’n croesawu eich sylwadau ar ein Cynllun a’r meysydd ffocws ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Y Cyngh. Neil Prior – Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro

ID: 9677, adolygwyd 19/05/2023