Cynllun Llesiant Sir Benfro

Camau Gweithredu ac Amcanion

Mae’r canlynol yn nodi cyfraniadau ein camau gweithredu arfaethedig at ein Hamcanion Llesiant;

 

Defnyddio cyllid byrdymor i ymateb i’r argyfwng costau byw

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Datblygu strategaeth tlodi i gyflawni newid parhaus, a honno’n cael ei goleuo gan ddata lleol a chenedlaethol a phrofiadau'r rhai sydd mewn tlodi yn Sir Benfro ac yn seiliedig ar ddull ataliol

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Meithrin dealltwriaeth well am ein cymunedau gan ddefnyddio data a mewnwelediadau lleol i ddatblygu sylfaen dystiolaeth ddwyieithog i oleuo gwaith y BGC yn y dyfodol

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Cynyddu gweithgarwch ymgysylltu a chynnwys ledled cymunedau Sir Benfro

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Meithrin hyder, capasiti a galluedd cymunedau

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Codi proffil bioamrywiaeth a newid y ffordd yr ydym yn meddwl am weithredu drosti, a’r rôl sydd gan holl bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth fynd i’r afael â’r argyfwng natur

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Cydweithio i gyflawni'r camau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu Adfer Natur ar gyfer Sir Benfro

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Cydlynu gwaith i weithredu’r Cynllun Ymaddasu i Newid Hinsawdd ar gyfer Sir Benfro

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Cydweithio i rannu arfer da, cymryd camau i leihau allyriadau carbon a lleihau’r defnydd o garbon i sero net erbyn 2030

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

Monitro a chefnogi cyflwyno Cynllun Ynni Ardal Sir Benfro (CYASB)

·       Cefnogi twf, swyddi a ffyniant a galluogi’r newid i economi fwy cynaliadwy a gwyrddach

·       Gweithio gyda’n cymunedau i leihau anghydraddoldebau a gwella llesiant

·       Hyrwyddo a chefnogi mentrau i ddatgarboneiddio, rheoli gwaith i ymaddasu i newid hinsawdd a mynd i’r afael ag argyfwng byd natur

·      Galluogi cymunedau diogel, cysylltiedig, dyfeisgar ac amrywiol

 

ID: 9773, adolygwyd 10/05/2023