Cynllun Llesiant Sir Benfro

Ymgysylltu

Sefydlwyd Grŵp Ymgysylltu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gydweithio i gynllunio, cydgysylltu ac ymgysylltu ar gyfer Asesiad Llesiant 2022 a Chynllun Llesiant 2023-28.

Nawr bod y dogfennau hyn wedi’u cwblhau a’u cyhoeddi, rhoddir ystyriaeth i sefydlu Rhwydwaith Ymgysylltu ac Ymarferwyr ehangach, a fydd yn eistedd y tu allan i strwythur y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ond yn gweithredu fel adnodd i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei waith gyda chymunedau.  Nodau'r grŵp hwn fydd fel a ganlyn;

  • Rhannu arferion gorau ar y ffyrdd gorau o gysylltu â chymunedau yn Sir Benfro i benderfynu beth sy'n bwysig iddynt
  • Cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio a darparu gweithgarwch ymgysylltu parhaus fel y pennir gan flaenoriaethau Cynllun Llesiant y dyfodol
  • Cydweithio i sicrhau bod yr holl ddogfennau canlyniadol yn cael eu cyd-gynhyrchu

Bydd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rôl barhaus i’w chwarae wrth hyrwyddo cyd-gynhyrchu a sicrhau bod ymgysylltu parhaus â dinasyddion a chymunedau yn thema sy’n rhedeg drwy gydol y broses o gyflawni’r Cynllun hwn.  Drwy’r grŵp hwn, bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ymrwymo i’r canlynol;

  • Bod Arweinwyr Prosiect yn ymgysylltu â phobl ifanc ar weithgarwch Cynllun Llesiant yn eu gofodau, trwy fynychu eu fforymau a’u byrddau
  • Parhau i weithio gyda Chyd-gynhyrchu Cymru ar wreiddio dull cyd-gynhyrchu ym mhob rhan o weithgarwch y Cynllun a chynyddu cyfleoedd i bobl ddatblygu eu hymatebion eu hunain i’r problemau y maent yn eu hwynebu

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi ymrwymo i gynnwys pobl mewn meysydd gwaith sy’n effeithio arnynt a sicrhau bod ymgysylltu wrth wraidd y gwaith o gyflawni’r Cynllun Llesiant.

ID: 9772, adolygwyd 05/05/2023