COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllun Llety a Chymorth

Rhinweddau

Nid oes angen cymwysterau arnoch i fod yn ddarparwr llety, ond rydym yn gofyn am rai sgiliau a rhinweddau arbennig.

Os ydych:

  • yn dod ymlaen â phobl ifanc yn eu harddegau
  • yn gynnes, gofalgar ac amyneddgar
  • yn berchen ar synnwyr digrifwch
  • yn gallu eirioli ar ran pobl ifanc
  • yn deall yr anawsterau sy'n wynebu pobl ifanc sy'n gadael gofal
  • am wneud gwahaniaeth go iawn

Yr unig gyfyngiadau ar ddod yn ddarparwr yw:

  • rhaid i chi gael ystafell sbâr yn eich cartref
  • rhaid i chi fod yn iach
  • nad oes unrhyw beth yn eich cefndir a allai awgrymu bod unigolyn ifanc yn eich gofal mewn perygl o gael niwed neu gael ei gam-drin

Ar adegau mae'r bobl ifanc sydd angen llety cymeradwy wedi bod drwy brofiadau anodd yn eu bywydau ac mae'n bosibl bod gan rai ohonynt anghenion cymorth penodol.

Byddwn yn darparu'r hyfforddiant ar eich cyfer a chymorth parhaol yn ystod eich cyfnod fel darparwr.

Bydd pob unigolyn ifanc sy'n gadael gofal maeth yn cael ei gefnogi gan weithiwr cymdeithasol hefyd.

Bydd angen mwy o gymorth ar rai o'r bobl ifanc i wneud rhai tasgau ymarferol fel coginio, cyllidebu neu siopa'n gall. Bydd ar eraill angen cymorth emosiynol. Bydd ar lawer angen y ddau.

Y syniad yw bod pobl ifanc yn cymryd mwy o gyfrifoldeb yn raddol dros edrych ar ôl eu hunain nes iddynt gyrraedd pwynt lle maent yn teimlo'n hyderus ynglŷn â'u gallu i ymdopi ar eu pen hunain.

 

ID: 1836, adolygwyd 16/01/2018