Cynlluniau Addasu Arfordir

Cefnen Raean Niwgwl

Mae agwedd yr Awdurdod yn rhannu'n ddwy trwy (a) llunio rhestr fer o ddewisiadau ffyrdd newydd a (b) creu uwchgynllun addasu ar gyfer ardal ehangach Niwgwl.

Diweddariad ar Gynllun Addasu Arfordir Niwgwl

Mae gennym dîm o ymgynghorwyr sy'n adolygu sut i ymateb i'r effeithiau disgwyliedig o newid yn yr hinsawdd yn Niwgwl. Mae hwn yn ychwanegu at y gwaith yr ymgynghorwyd â’r gymuned yn ei gylch yn 2016 a 2017. Mae cynlluniau eisoes ar y gweill ar gyfer darn newydd o ffordd a lleolir tuag at ganol y tir i sicrhau bod pobl yn gallu parhau i deithio rhwng Y Garn a Phen-y-cwm, gan ddiogelu'r cysylltiadau ehangach rhwng Penrhyn Tyddewi a gweddill y sir ar gyfer bysiau, gyrwyr a chludwyr. Mae gwaith hefyd ar waith i nodi cynigion eraill ar gyfer Niwgwl sydd yr un mor bwysig o ran diogelu dyfodol y gymuned.

Mae hyn yn cynnwys gwella llwybrau troed a llwybrau beicio, gwella'r cyfoeth o fflora a ffawna sydd yn y cwm, cynnal mynediad i'r traeth ar gyfer defnyddwyr presennol a siarad â'r rheiny y mae’r cynnydd yn lefel y môr a llifogydd yn amlach yn debygol o effeithio arnynt fwyaf. Bydd gwefan ymgynghori ac ymgysylltu yn cael ei lansio yn ystod y misoedd nesaf a byddwn yn cynnwys y ddolen iddi yma pan fydd yn barod. Byddwch yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth ynglŷn â'r holl ymgynghoriadau eraill rydym wedi'u cynnal ers 2016 ynghyd â chopïau o'r cynlluniau a'r adroddiadau rydym wedi'u cyhoeddi.

Mae esbonio ein syniadau ar gyfer y prosiect ac ymgynghori â chymunedau lleol, yn ogystal â'r rhai sydd â diddordeb yn Niwgwl a'r ardal ehangach, yn ein helpu i ddeall yr hyn sydd bwysicaf i wahanol bobl. Eich barnau chi sy'n ein cynorthwyo i lunio a mireinio cynigion i sicrhau ein bod ni'n datblygu cynllun cynaliadwy ar gyfer y gymuned sy'n addas nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Mae ymgynghori hefyd yn rhan bwysig o'r broses gynllunio. Gallwch gysylltu â'r tîm yn uniongyrchol drwy e-bostio Newgale@atkinsglobal.com, neu drwy ysgrifennu at Rob Morgan, Atkins, 12 Orchard Street, Abertawe, Gorllewin Morgannwg, SA1 5AD.

Gweithgareddau ar y safle

Bydd ymchwiliadau ar y safle yn cychwyn yn y gwanwyn, sy'n cynnwys peiriannau arbenigol a fydd yn cymryd samplau o’r pridd a samplau o'r ffordd.

Rydym yn y broses o gadarnhau'r trefniadau gyda'r tirfeddianwyr yr effeithiwyd arnynt a rhoddir hysbysiadau safle ar yr adeg briodol. Bydd y wybodaeth a gesglir yn galluogi ein peirianwyr i nodi'r llwybr a'r cynllun gorau, ac o ran materion technegol, i fireinio'r llwybr a'r cynllun a ffefrir ar gyfer elfen ffordd y prosiect. Bydd y samplau hefyd yn dangos sut y gall erydu arfordirol effeithio ar y ffordd arfordirol bresennol trwy Niwgwl.

Am fwy o wybodaeth:

Addasau Arfordir Niwgwl

 

ID: 2588, adolygwyd 22/09/2022