Cynlluniaur Prosiect Adfywio

Pecyn Cymorth Brand Hwlffordd

Mae Hwlffordd yn mwynhau cyfnod o fuddsoddiad sylweddol, fydd yn dod â sylw a phobl i’r dref.  

Mae’r pecyn cymorth hunaniaeth brand newydd hwn wedi’i greu i helpu i hyrwyddo ac uno Hwlffordd. Mae’n lleoli’r dref sirol wych hon yn ei lle haeddiannol yng nghalon Sir Benfro. 

Mae’r pecyn cymorth ar gyfer: 

 • Busnesau
 • Prosiectau lleol 

Mae wedi’i ddatblygu gyda llawer o gymorth gan bobl, busnesau a sefydliadau Hwlffordd a thrwy ei ddefnyddio gallwch ddangos eich balchder yn Hwlffordd, a’ch bod yn perthyn iddi. 

Yn y pecyn cymorth byddwch yn gweld:

 • Llawlyfr y brand – sut y crëwyd yr hunaniaeth a sut y gallwch ei defnyddio 
 • Y ffeiliau logo y gallwch eu defnyddio ar gyfer deunyddiau wedi’u argraffu ac ar-lein 
 • Y ffontiau, fel bod eich geiriau yn dilyn yr un arddull 
 • Y lliwiau a’r patrymau a fydd yn gwireddu eich prosiectau 

Lawrlwythwch y pecyn cymorth hunaniaeth brand 

Nodiad: Unwaith y bydd y ffeil sip wedi'i lawrlwytho, bydd angen i chi agor y ffolder ac yna tynnu'r holl ffeiliau o'r ffolder sip fel y gallwch ddefnyddio'r asedau. Edrychwch ar hyd top y bar tasgau, lle gwelir botwm sy'n dweud ‘Echdynnu popeth’.

Canllawiau Brand Hwlffordd

Gobeithio y cewch eich ysbrydoli i ddangos eich balchder a’ch cefnogaeth i Hwlffordd. 

ID: 10402, adolygwyd 21/08/2023

Strategaeth Adfer ac Adfywio Sir Benfro 2020-2030

Mae’r strategaeth hon yn cyfuno ein cynlluniau ar gyfer ailgychwyn ac adfer yr economi mewn ymateb i bandemig Covid 19 gyda’n dull adnewyddu ac adfywio tymor hwy ac yn nodi ein cynlluniau dros y pum mlynedd nesaf i gyrraedd ein llwyfan cyn y pandemig a symud y tu hwnt iddo. Yn anorfod, mae ein cynlluniau’n uchelgeisiol gan amcanu at gyflawni adferiad a symud at sefyllfa economaidd gryfach nag oedd gennym ym mis Mawrth 2020. Parhad o bolisïau blaenorol yw hwn, wedi’u dwyn ynghyd mewn un lle. Roedd rhai o’r rhaglenni yr oeddem yn eu dilyn cyn COVID-19 eisoes yn cymryd tueddiadau economaidd a chymdeithasol yn y dyfodol i ystyriaeth. Mae anghenion am y dulliau hyn wedi cael eu sbarduno ac wedi cynyddu yn ystod y pandemig ac wedi dynodi ein bod wedi bod ac yn dal i fod ar y llwybr cywir ac maent yn cynnwys:

 • Cydnabyddiaeth gynnar i bwysigrwydd band eang cyflym iawn i gystadlu gyda dinasoedd, a hynny’n cael ei ategu gan fuddsoddiad yn y rhaglen gyfalaf;
 • Targedau twf tai yn y CDLl sy’n rhagweld mwy o weithio gartref a daddrefoli;
 • Dulliau newydd mewn perthynas â lleoliaeth a chydnerthedd, yn enwedig o ran cynhyrchu bwyd yn lleol yn ogystal â thwf yn y diddordeb mewn ynni gwyrdd a chludiant cynaliadwy gan gefnogi taflwybr Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Mae’r dull a ddisgrifir yn y ddogfen hon wedi’i fwriadu ar gyfer cyfnod o ddeng mlynedd (gydag adolygiadau tair blynedd). Fodd bynnag, ar ddiwedd y ddogfen ceir cynllun gweithredu ‘byw’ â therfynau amser. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio cynnydd a chadw prosiectau’n berthnasol ac ar y trywydd iawn. Felly bydd yr ail ddogfen hon yn cael ei hadolygu’n barhaus a bydd yn newid i adlewyrchu amgylchiadau cyfredol.

Strategaeth Adfer ac Adfywio Sir Benfro 2020-2030

ID: 7703, adolygwyd 24/05/2023

Adfwyio Cei De

Ailddatblygu Cei'r De

Fel rhan o raglen adfywio Cyngor Sir Penfro, lansiwyd prosiect uchelgeisiol i ailddatblygu safle hanesyddol ac amlwg Cei'r De ger Castell Penfro. Mae'r prosiect wedi cael ei gynllunio fel dau gam ar hyn o bryd, a gyda’i gilydd bydd y datblygiadau yn darparu cymysgedd amrywiol a chynaliadwy o ddefnyddiau newydd yn y dref.

 

Cam 1

Ariennir Cam 1 ailddatblygu Cei'r De gan Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a bydd yn dathlu etifeddiaeth y dref fel man geni llinach y Tuduriaid trwy greu:

 • canolfan ymwelwyr Harri Tudur
 • llyfrgell, canolfan wybodaeth a chaffi
 • gerddi wedi'u tirlunio

Gweler y dolenni a'r lluniau isod am ragor o wybodaeth.  Byddwn yn anelu at ddiweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd yn unol â hynny.

 

Sioe sleidiau o luniau

 

Cam 2

Ariennir Cam 2, ‘Hwb Sir Benfro’, gan raglen Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU a bydd yn cynnwys cwblhau cynllun adfywio Cei'r De, gan ganolbwyntio ar rif 7 a rhif 8 yn Northgate Street. Bydd yn darparu'r canlynol:

 • canolfan gymunedol dros dri llawr, gan gynnwys lle ar gyfer cyfleoedd dydd, lle ar gyfer cyfryngau digidol, gweithgareddau celf a chrefftau traddodiadol, ac ardaloedd dysgu a sgiliau i gefnogi byw'n annibynnol i bobl o bob oed
 • gwelliannau amgylcheddol, gan gynnwys adfer yr adeiladau, gardd isel newydd, a gwelliannau i'r maes parcio yng Nghei'r De
 • gwell mynediad rhwng canolfan ymwelwyr Harri Tudur a'r glannau

Bydd cefnogaeth i gyfleoedd am gyflogaeth hefyd yn cael ei hintegreiddio o fewn gweithrediad y cyfleuster newydd.

30.01.2023 - Ymgynghoriad Cei Y De - Sylwadau ac Ymatebion

Gweler y dolenni a'r lluniau isod am ragor o wybodaeth.  Byddwn yn anelu at ddiweddaru'r wybodaeth hon yn rheolaidd yn unol â hynny.

 

Ystafell Newyddion

Cynllun Adfywio Cei'r De Lansio Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Datganiad i’r Wasg – 3 Rhagfyr

Digwyddiad Ymgysylltu’r Ymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch Cei’r De, i’w gynnal ar 30 Ionawr

ID: 6877, adolygwyd 04/05/2023

Adfwyio Hwlffordd

Cyflwynir ein Cynlluniau Datblygu Adfywio isod. Byddwn yn ceisio eu diweddaru yn rheolaidd, yn ogystal â phan fydd y cynlluniau newydd yn cael eu rhyddhau.

Gwelliant Glan Ce'r Gorllewin

Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd

Ailddatblygu Castell Hwlffordd

Gwelliant Glan Cei’r Gorllewin

Datblygiad Trawsnewidiol Cyffrous Yng Nghalon Hwlffordd

Mae Cyngor Sir Penfro a phartneriaid allweddol yn datblygu'r prosiect adfywio uchelgeisiol hwn er mwyn denu mwy o ymwelwyr i'r dref, gyda'r nod o gefnogi twf busnes ac adfywiad ehangach yng nghanol tref y sir. Mae’r prosiect yn rhan annatod o weledigaeth yr awdurdod i adfywio canol tref Hwlffordd. 

Mae hen siop adrannol Ocky White wedi'i dymchwel yn rhannol, gyda'r adeiledd sy'n weddill yn cael ei adnewyddu a'i ymestyn i greu 'Glan Cei'r Gorllewin', sef datblygiad modern a chwaethus tri llawr sy'n gwbl hygyrch. Bydd yn cynnwys emporiwm bwyd amlddefnyddwyr ynghyd â bwyty, bar a theras ar y to.

Cyngor Sir Penfro, rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a’r rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, sy’n ariannu’r cynllun.

Darganfyddiad Archaeolegol Sylweddol

Yn ystod y gwaith adeiladu, daethpwyd o hyd i ganfyddiadau archaeolegol sylweddol a oedd yn gofyn am gloddiad archaeolegol helaeth o’r safle.  Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed sy'n gyfrifol am y gwaith hwn ar hyn o bryd, ac mae’r tîm eisoes wedi dod ar draws llawer o ddarganfyddiadau diddorol a phwysig, gan gynnwys arteffactau hanesyddol a chladdedigaethau dynol sy'n dyddio’n ôl i'r bedwaredd ganrif ar ddeg AD. Mae’r gwaith hwn yn gyfle gwych i’r tîm cloddio a’r cyhoedd ddarganfod mwy am ran o'r dref sydd o werth hanesyddol sylweddol.

Dyma leoliad ffowndri haearn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif. Ond islaw iddi, mae tystiolaeth yn dod i’r amlwg bod mynwent wedi bod yno ar un adeg hefyd. Credir bod yna gysylltiad rhwng y fynwent hon a mynachlog ganoloesol St. Saviour's. Nid yw union leoliad y fynachlog wedi'i gadarnhau erioed.

 

Dolenni perthnasol:

Fideo Youtube: Cloddio archeolegol - Cei'r Gorllewin Hwlffordd

Ystafell Newyddion - Prosiect Uchelgeisiol 'Glan Cei'r Gorllewin' yn dechrau arni

Ystafell Newyddion - Arteffactau wedi'u canfod ar ddatblygiad newydd gwerth £6.3m yng nghanol tref Hwlffordd

Ystafell Newyddion - Glan Cei'r Gorllewin - dymchwel ar y gweill

I gael rhagor o wybodaeth:

e-bost i: ockywhite@pembrokeshire.gov.uk

ID: 5660, revised 01/05/2024