Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Cau ffordd ar gyfer digwyddiad

Mae angen i chi gael caniatâd i atal neu gyfyngu ar gerbydau neu gerddwyr ar ffordd, llwybr troed neu hawl tramwy cyhoeddus neu ar gyfer unrhyw gyfyngiad traffig dros dro arall fel cyfyngiad aros.

Mae rhai strydoedd / ffyrdd yn haws i'w cau nag eraill. Cyn gwneud eich cais, meddyliwch am drigolion eraill, mynediad i wasanaethau brys a'r effaith y gallai cau eich ffordd ei gael ar ffyrdd eraill.

 

I wneud cais am gau ffordd ar gyfer digwyddiad, mae angen anfon cais at y Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu gyda manylion llawn am:

  •  y digwyddiad
  • dyddiadau
  • amseroedd
  •  hyd
  • cynigion rheoli traffig
  • manylion cyswllt

 

Fe'ch cynghorir i roi manylion am eich digwyddiad iddynt cyn gynted ag y bo modd (gallai ceisiadau gymryd hyd at 12 wythnos i’w prosesu ar gyfer digwyddiadau mawr) fel y gellir ymgynghori â'r Heddlu a phartïon eraill â diddordeb am eich cynnig mewn da bryd. 

Bydd angen i'r trefnydd digwyddiadau hefyd ddweud wrth ddefnyddwyr y ffordd a thrigolion ymlaen llaw gydag:

  • arwyddion stryd dros dro a rheoli traffig
  • llythyrau

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am faterion priffyrdd, cysylltwch â'r Adran Gofal Strydoedd yn streetcare@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551

ID: 4764, adolygwyd 20/05/2019