Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Digwyddiadau ar Lwybr Arfordir Sir Benfro

Rheolir Llwybr yr Arfordir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol i sicrhau ei fod yn weddol ddiogel i gerdded. Felly, mae'r asesiad risg o Lwybr yr Arfordir yn cael ei gynnal o safbwynt cerdded ac nid yw'n cymryd gweithgaredd rhedeg i ystyriaeth.


Mewn sawl man mae wyneb Llwybr yr Arfordir yn ei gyflwr naturiol ac felly gall fod yn arw ac anwastad. Gall hefyd amrywio'n fawr yn dibynnu ar y tywydd a'r tymor ar y pryd a gall fod yn llithrig pan fydd yn fwdlyd. Bob blwyddyn mae ein cofnodion yn dangos bod cerddwyr Llwybr yr Arfordir yn torri esgyrn neu’n ysigo cymalau. Mae Llwybr yr Arfordir yn rhedeg yn agos at ymyl  clogwyni heb eu hamddiffyn a llethrau arfordirol serth. Mae llawer o'r tir yn gymharol heriol ac yn serth ac fe'i disgrifiwyd fel taith gerdded mynydd ar ymyl yr arfordir. Felly mae rhedeg Llwybr yr Arfordir yn cynyddu'r risg o anaf yn sylweddol. Mae cerddwyr yn cael rhybudd ac amser digonol i adnabod peryglon posibl megis troadau llym a chlogwyni serth. Gallai rhedwyr ddynesu at beryglon o'r fath yn rhy gyflym i’w hosgoi, yn enwedig mewn niwl. O gofio momentwm ychwanegol rhedwr, gallai baglu, llithro neu wneud penderfyniad anghywir arwain at anaf difrifol neu farwolaeth.


Bob blwyddyn mae tua 250,000 o bobl yn cerdded Llwybr yr Arfordir, yn bennaf yn ystod tymor yr haf. Os penderfynwch gynnal digwyddiad ar Lwybr yr Arfordir, mae'n rhaid i'ch cystadleuwyr gael eu briffio er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o ddefnyddwyr eraill a bod yn barod i ildio iddyn nhw, yn enwedig ar adrannau cul ar ymylon clogwyni Llwybr yr Arfordir. Dylai unrhyw ddigwyddiad o'r fath osgoi gwyliau banc, y tymor brig (Gorffennaf i ganol mis Medi) ac yn ddelfrydol penwythnosau hefyd.


Felly mae angen i drefnwyr digwyddiadau rhedeg gynnal eu hasesiadau risg eu hunain o beryglon yr arfordir gan gyfeirio'n arbennig at eu gweithgaredd nhw. Mae angen i gystadleuwyr fod yn gyfarwydd â risgiau o'r fath.


Os bydd damwain i aelod o'r cyhoedd sy'n gysylltiedig â ras neu dreial amser, mae'n debygol y byddai'r rhedwr (a'r trefnydd) yn gorfod ysgwyddo cyfran uchel o'r atebolrwydd. Gan y gellid dal trefnwyr yn atebol yn gyfreithiol am gostau neu iawndal unrhyw anafiadau a allai ddigwydd yn ystod y digwyddiad, argymhellir bod y risg hon yn cael ei hyswirio trwy bolisi yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.


Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol berthynas ardderchog â nifer o berchnogion y tir y mae Llwybr yr Arfordir yn rhedeg drosto ac maent yn argymell y dylid ymgynghori â thirfeddianwyr ynghylch unrhyw ddigwyddiad mawr sy'n croesi eu tir. 


Hyderwn felly eich bod yn gwerthfawrogi pam nad yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn annog cynnal digwyddiadau ar Lwybr Arfordir Sir Benfro, gan y gallai hyn fod yn niweidiol i ddiogelwch a mwynhad y miloedd o ymwelwyr a thrigolion sy'n cerdded Llwybr yr Arfordir bob blwyddyn..

 

ID: 5240, adolygwyd 14/02/2020

Amserlen

Amserlen - Pethau allweddol i'w cofio:

 • Cofiwch efallai y bydd angen cymaint â 12-18 mis o amser cynllunio arnoch. Nodwch yr amserlen a'r cerrig milltir arfaethedig, gan roi cymaint o amser â phosib i chi drefnu'r digwyddiad.
 • Cofiwch y gallai’r haf fod yn amser prysur, gyda channoedd o ddigwyddiadau yn digwydd yn eich ardal chi.
 • Cofiwch y gallai fod arnoch angen cyngor arbenigol a gallai caniatâd arbennig gymryd amser.
 • Cofiwch y bydd angen i chi roi amser i unrhyw drwyddedau neu ganiatâd gael eu caniatáu.
ID: 4722, adolygwyd 14/02/2020

Amseru digwyddiad

Digwyddiadau eraill

Ystyriwch a oes digwyddiadau eraill yn digwydd ar yr un diwrnod a beth allai effeithiau hynny fod ar gyfer cyfranogwyr, gwylwyr, tirfeddianwyr, defnyddwyr eraill, darparwyr llety, parcio, traffig ac unrhyw wasanaethau cysylltiedig eraill.

Yn ogystal ag ystyried digwyddiadau eraill, cofiwch fod Sir Benfro hefyd yn gyrchfan boblogaidd i'r rhai sy'n chwilio am hamdden tawel a rhai sy’n dod i fwynhau cymeriad yr ardal. Aseswch yr effaith y gallai eich digwyddiad ei gael ar y cyhoedd ac a oes angen i chi ystyried mesurau ychwanegol megis stiwardio er mwyn osgoi gwrthdaro posibl â thrigolion eraill neu ymwelwyr â Sir Benfro.

I wirio a fyddai eich digwyddiad a gynlluniwyd yn gwrthdaro â digwyddiadau eraill, edrychwch ar Croeso Cymru, Radio Sir Benfro, a Digwyddiadau Sir Benfro, ynghyd â gwefannau cymunedol.

Amser y Flwyddyn

Ystyriwch gynnal eich digwyddiad y tu allan i'r prif gyfnodau gwyliau, a allai roi hwb economaidd i'r ardal ar adegau tawelach a hefyd leihau'r pwysau ar fusnesau yn ystod y tymor brig.

Gall amseroedd tawelach hefyd sicrhau mwy o ddewis ar gyfer cyfranogwyr yn y digwyddiad a gwylwyr o ran llety a llefydd i ymweld â hwy, llefydd bwyta ac yfed a lleihau tagfeydd sy'n gysylltiedig â thraffig. Bydd busnesau lleol yn awyddus iawn i gael busnes ychwanegol yn seiliedig ar ddigwyddiadau ar adegau heblaw'r prif gyfnodau gwyliau.

Rheoli tir tymhorol

Mae yna amrywiaeth o weithgareddau rheoli tir sy'n digwydd yn dymhorol y dylid eu hystyried, megis lloia, wyna, cynaeafu cnydau, silwair neu wair.  Mae'n well trafod amseru digwyddiadau gyda'r perchennog tir bob amser.  Gallai fod yna faterion sensitif amgylcheddol ar adegau penodol o'r flwyddyn hefyd, megis tymhorau bridio adar ac adegau pan fydd morloi llwyd yn geni eu rhai bach. 

Mae Cod Morol Sir Benfro yn hyrwyddo codau ymddygiad sy'n ymwneud â bywyd gwyllt y môr ac mae'n cynnwys mapiau sy'n dangos ardaloedd sy'n sensitif i fywyd gwyllt y môr.

Mae'r Grŵp Siarter Awyr Agored  hefyd yn hyrwyddo defnydd cynaliadwy o dirweddau Sir Benfro ar gyfer gweithgareddau adloniant a hamdden.

 

Y Tywydd

Gallai’r tywydd hefyd fod yn her wrth ddewis yr amser a'r lle gorau i gynnal digwyddiad awyr agored actif.  Gallai newidiadau tywydd ddigwydd yn gyflym a chael effaith enfawr. Gallai ardal /lleoliad a allai fod yn berffaith mewn tywydd sych gyflwyno heriau /risgiau sylweddol i'r rhai sy'n cymryd rhan mewn digwyddiadau a'r amgylchedd mewn tywydd gwlyb.  Dylid ystyried dewisiadau/ rheolaethau amgen ar gyfer tywydd gwlyb ar gyfer ardaloedd / llwybrau a dylid ystyried amseru digwyddiadau yn ystod y cam ymchwil ac ymgynghori. 

I nodi ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd gweler gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru

ID: 4723, adolygwyd 14/02/2020

Cydsyni Tir a Phriffyrdd

Tir syn Eiddo Preifat

Ymgysylltu a chyfathrebu cynnar â thirfeddianwyr yw'r allwedd i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus. 

Dylech bob amser gysylltu â pherchennog y tir lle mae'ch digwyddiad wedi'i gynllunio. Efallai na fydd angen bob amser i chi gael caniatâd pob tirfeddiannwr (er enghraifft, os ydych chi'n cynnal gweithgaredd cerdded ar hyd llwybr troed cyhoeddus).

Rhestrir isod rai o'r sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i chi gael caniatâd gan y tirfeddiannwr. 

Os yw'ch digwyddiad yn:

 • Croesi tir sydd yn eiddo preifat neu'n cael ei reoli’n breifat
 • Un sydd angen cyfleusterau newydd neu dros dro
 • Amharu ar weithgareddau rheoli tir
 • Ymyrryd â mwynhad pobl eraill
 • Effeithio ar yr amgylchedd.

 Gellir rhoi caniatâd, gydag amodau neu hebddynt, neu ei wrthod yn ôl disgresiwn y tirfeddiannwr. 

I ddarganfod pwy sy'n berchen y tir yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiad, defnyddiwch y Gofrestrfa Tir Genedlaethol 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae yna rwydwaith mawr o hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir Benfro gan gynnwys Llwybr Arfordir Penfro. Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn croesi tir mewn perchnogaeth breifat ac mae'r rhan fwyaf o hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu dosbarthu fel llwybrau troed cyhoeddus. Gellir cynnal digwyddiadau mawr sy'n ymwneud â cherdded a rhedeg ar hawliau tramwy cyhoeddus, ond dylid ymgynghori â’r tirfeddianwyr a’r awdurdod lleol perthnasol - y prif bryderon fyddai aflonyddu ar weithrediadau ffermio, rhyngweithio â defnyddwyr hawliau tramwy eraill a difrod i'r arwyneb. Am ragor o wybodaeth am gynnal digwyddiadau ar Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Mae gan awdurdodau lleol bwerau i adennill costau lle mae hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu niweidio gan 'draffig anghyffredin'.  Felly, gellid gofyn i drefnwyr digwyddiadau gyfrannu tuag at gostau atgyweirio arwynebau unrhyw lwybrau troed sydd wedi’u difrodi, os gellir priodoli'r achos i'r rhai sydd wedi cymryd rhan yn y digwyddiadau hynny. Dylai ymgynghori ag awdurdodau lleol o ran amseru digwyddiadau a mesurau wrth gefn ar gyfer tywydd gwlyb osgoi achosion o'r fath. Ar hyn o bryd nid yw treialon cyflymder gan feicwyr yn cael eu caniatáu yn gyfreithlon ar hawliau tramwy cyhoeddus. Byddai unrhyw ddigwyddiad a fyddai'n golygu beicio, merlota neu ddefnyddio cerbydau sy'n cael eu gyrru'n fecanyddol ar lwybrau troed cyhoeddus yn gorfod cael  caniatâd penodol y perchennog tir ac ymgynghori â'r awdurdod lleol. 

Tir Mynediad Agored

Tir mynediad agored yw tir cyffredin a chefn gwlad agored (gweundir a rhostir). Mae hawl mynediad ar droed i gerdded ar draws ardaloedd dynodedig o Dir Mynediad.

Mae'r tir yn cael ei fapio gan yr Arolwg Ordnans ac mae i'w gael yn bennaf yng ngogledd y Parc Cenedlaethol.

Bydd Tir Mynediad mewn rhyw fath o berchnogaeth breifat ac mae'n gynefin naturiol pwysig. Mae angen ymgynghori â thirfeddianwyr ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer digwyddiadau mawr i sicrhau nad yw digwyddiad yn effeithio ar weithgareddau ffermio, fel pori da byw tymhorol neu adar yn nythu.

Tir gyda Dynodiadau Arbennig 

Mae rhai mannau yn Sir Benfro wedi'u gwarchod yn arbennig fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), Gwarchodfa Natur Genedlaethol neu Henebion Cofrestredig.

Gwiriwch a oes gan y lle y bwriadwch gynnal eich digwyddiad ddynodiad arbennig ac os bydd angen unrhyw ganiatâd arbennig arnoch chi.  Gallwch ganfod lle mae'r rhain gyda’r:

Bydd angen i chi gael cyngor gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar sut i osgoi niweidio nodweddion arbennig safleoedd o'r fath

O ran SoDdGA, rhaid i dirfeddianwyr gael caniatâd CNC i gyflawni neu ganiatáu gweithrediadau penodol - a elwir yn 'weithrediadau sy'n gofyn am ganiatâd' - a allai niweidio nodweddion y safle, ac os yw'r safle hefyd yn safle AGA neu ACA efallai y bydd asesiad pellach yn ofynnol. Mae'n bwysig ymgynghori â thirfeddianwyr mewn da bryd i'w galluogi, os oes angen, i drafod y materion dan sylw gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

Gall Awdurdod y Parc hefyd roi gwybodaeth a chyngor am sut i osgoi achosi difrod i gynefinoedd sensitif eraill.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae gan y Parc Cenedlaethol lawer o leoliadau lle mae bywyd gwyllt a'r dirwedd yn sensitif. 

Er mwyn helpu i sicrhau bod gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn digwydd mewn lleoliadau priodol, mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi'i rannu'n wyth Ardal Cymeriad Adloniadol i hyrwyddo hamdden yn y lleoliadau mwyaf priodol ac ar yr amseroedd mwyaf cyfleus Map o Ardaloedd Cymeriad Hamdden 

Angorfeydd, Pontynau, Jetis a Llithrfeydd 

Gellir dod o hyd i ddiagram o'r ddyfrffordd a lleoliadau’r pontŵn yn nhaflen hamdden Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau    

Sylwch: Mae yna bontynau eraill ond efallai eu bod yn eiddo preifat ac yn cael eu rheoli’n breifat ac ni ddylid eu defnyddio heb ganiatâd y perchnogion ymlaen llaw.

Tir sy'n eiddo i'r Cyngor

Mae ymgysylltu a chyfathrebu'n gynnar gyda'r Cyngor yn allweddol i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus, ac nid yw'r ffaith bod y safle arfaethedig yn eiddo i'r Cyngor yn golygu y bydd ar gael i chi yn awtomatig.  Os ydych chi'n bwriadu defnyddio tir sy'n eiddo i'r Cyngor, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Cyngor yn gynnar, ac mae'r materion a amlygir uchod o dan yr adran tirfeddianwyr preifat yn berthnasol hefyd i dir y Cyngor.

Os ydych chi'n bwriadu cynnal digwyddiad ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor heblaw meysydd parcio, rhowch y wybodaeth a restrir isod a dychwelwch y ffurflen ynghyd â'r ffi berthnasol ( gweler yr adran ffioedd a thaliadau ) ar gyfer negodi a chofnodi'r digwyddiad.

 • Disgrifiad o'r digwyddiad
 • Lleoliad (rhowch gynllun sy'n dangos y tir sy'n ofynnol)
 • Lleoliad / cynllun y safle (rhowch gynllun bras)
 • Dyddiadau 
 • Amseroedd 
 • Hyd (gan gynnwys gosod pethau yn eu lle a’u tynnu i lawr ar ôl y digwyddiad) 
 • Cynllun Rheoli Digwyddiadau gan gynnwys asesiad risg
 • Copi o dystysgrif yswiriant indemniad ar gyfer y digwyddiad (yn enw'r trwyddedai ac am isafswm o £5 miliwn o bunnoedd)
 • Rhif elusen (os yw'n berthnasol)
 • Copi o Hysbysiad y Digwyddiad Dros Dro (os yw'n berthnasol)
 • Manylion cyswllt y trwyddedai

Yn ychwanegol at y ffi, efallai y codir tâl am ddefnyddio'r tir ar gyfer y digwyddiad a bydd y Cyngor yn cadw bond £250 am hyd y digwyddiad.  Bydd hwn yn cael ei ddychwelyd ar ôl y digwyddiad cyn belled â'i fod yn cael ei adael mewn cyflwr boddhaol.

Cysylltwch ag Adran Eiddo Cyngor Sir Penfro i drafod caniatâd tirfeddianwyr ar dir sy'n eiddo i'r  propertyenquiries@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.

Digwyddiadau ar y Briffordd Gyhoeddus

Os yw'ch digwyddiad yn cael ei gynnal ar briffordd gyhoeddus hy unrhyw balmant, llwybrau cerdded, ffyrdd neu ardaloedd i gerddwyr yn Sir Benfro, bydd angen i chi gael caniatâd yr Adran Priffyrdd. 

Os yw'ch digwyddiad mewn lleoliad preifat, ond mae'n debygol o effeithio ar y briffordd gyhoeddus, bydd yn dal angen i chi drafod gyda’r Adran Priffyrdd.

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am faterion priffyrdd, cysylltwch ag aelod o Dîm Gofal Strydoedd Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu e-bostiwch streetcare@pembrokeshire.gov.uk .

Ar gyfer meysydd parcio sy'n eiddo i Awdurdodau Lleol, byddai angen i chi gysylltu â parking@pembrokeshire.gov.uk 

Cau ffordd ar gyfer digwyddiad

Mae angen i chi gael caniatâd i atal neu gyfyngu ar gerbydau neu gerddwyr ar ffordd, llwybr troed neu hawl tramwy cyhoeddus neu ar gyfer unrhyw gyfyngiad traffig dros dro arall fel cyfyngiad aros.

Mae rhai strydoedd / ffyrdd yn haws i'w cau nag eraill. Cyn gwneud eich cais, meddyliwch am drigolion eraill, mynediad i wasanaethau brys a'r effaith y gallai cau eich ffordd ei gael ar ffyrdd eraill.

 

I wneud cais am gau ffordd ar gyfer digwyddiad, mae angen anfon cais at y Pennaeth Priffyrdd ac Adeiladu gyda manylion llawn am:

 •  y digwyddiad
 • dyddiadau
 • amseroedd
 •  hyd
 • cynigion rheoli traffig
 • manylion cyswllt

Fe'ch cynghorir i roi manylion am eich digwyddiad iddynt cyn gynted ag y bo modd (gallai ceisiadau gymryd hyd at 12 wythnos i’w prosesu ar gyfer digwyddiadau mawr) fel y gellir ymgynghori â'r Heddlu a phartïon eraill â diddordeb am eich cynnig mewn da bryd. 

Bydd angen i'r trefnydd digwyddiadau hefyd ddweud wrth ddefnyddwyr y ffordd a thrigolion ymlaen llaw gydag:

 • arwyddion stryd dros dro a rheoli traffig
 • llythyrau

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am faterion priffyrdd, cysylltwch â'r Adran Gofal Strydoedd yn y Cyngor yn streetcare@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.

ID: 4724, adolygwyd 14/02/2020

Pa faint a math o ddigwyddiad ydych chi'n gobeithio ei gynnal?

Mae'n bwysig penderfynu o'r dechrau pa fath o ddigwyddiad yr ydych yn bwriadu ei gynnal, er mwyn i chi allu sefydlu o'r dechrau pa gamau y bydd eu hangen arnoch chi a pha bobl y mae angen i chi gysylltu â hwy cyn y digwyddiad.

Mae hyn yn golygu bod â gafael manwl ar ystod o ffactorau gan gynnwys:

 • gwybodaeth am weithgareddau'r digwyddiad arfaethedig a lefel y risg i gyfranogwyr, cynulleidfa a staff;
 • p'un ai yw'r gweithgareddau dan do neu yn yr awyr agored;
 • nifer arfaethedig y cystadleuwyr, maint y gynulleidfa a'r gweithlu, hy os yw digwyddiad yn cynnwys 25 o bobl sy'n cymryd rhan mewn rasio cychod ond dros 300 o wylwyr yna fe'i hystyrir fel digwyddiad mawr.
 • a fydd y gynulleidfa yn sefyll, yn eistedd neu'n gymysgedd o'r ddau
 • cyfnod ac amser y flwyddyn y bydd y digwyddiad yn digwydd.
ID: 4705, adolygwyd 14/02/2020

Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Mae cynllunio ymlaen llaw ac ymgynghori yn bwysig iawn.  Trwy roi amser i wneud hyn ymlaen llaw mae'ch digwyddiad yn fwy tebygol o fod yn llwyddiant. Yn ystod y cam hwn byddwch yn nodi pa reolau a rheoliadau y mae angen i chi eu dilyn a pha drwyddedau neu ganiatâd sydd eu hangen arnoch er mwyn i'ch digwyddiad fynd rhagddo.

ID: 4704, adolygwyd 14/02/2020