Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau

Tir sy'n eiddo i'r Cyngor

Mae ymgysylltu a chyfathrebu'n gynnar gyda'r Cyngor yn allweddol i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus, ac nid yw'r ffaith bod y safle arfaethedig yn eiddo i'r Cyngor yn golygu y bydd ar gael i chi yn awtomatig.  Os ydych chi'n bwriadu defnyddio tir sy'n eiddo i'r Cyngor, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Cyngor yn gynnar, ac mae'r materion a amlygir uchod o dan yr adran tirfeddianwyr preifat yn berthnasol hefyd i dir y Cyngor.

Os ydych chi'n bwriadu cynnal digwyddiad ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor heblaw meysydd parcio, rhowch y wybodaeth a restrir isod a dychwelwch y ffurflen ynghyd â'r ffi berthnasol ( gweler yr adran ffioedd a thaliadau ) ar gyfer negodi a chofnodi'r digwyddiad.

 • Disgrifiad o'r digwyddiad
 • Lleoliad (rhowch gynllun sy'n dangos y tir sy'n ofynnol)
 • Lleoliad / cynllun y safle (rhowch gynllun bras)
 • Dyddiadau 
 • Amseroedd 
 • Hyd (gan gynnwys gosod pethau yn eu lle a’u tynnu i lawr ar ôl y digwyddiad) 
 • Cynllun Rheoli Digwyddiadau gan gynnwys asesiad risg
 • Copi o dystysgrif yswiriant indemniad ar gyfer y digwyddiad (yn enw'r trwyddedai ac am isafswm o £5 miliwn o bunnoedd)
 • Rhif elusen (os yw'n berthnasol)
 • Copi o Hysbysiad y Digwyddiad Dros Dro (os yw'n berthnasol)
 • Manylion cyswllt y trwyddedai

Yn ychwanegol at y ffi, efallai y codir tâl am ddefnyddio'r tir ar gyfer y digwyddiad a bydd y Cyngor yn cadw bond £250 am hyd y digwyddiad.  Bydd hwn yn cael ei ddychwelyd ar ôl y digwyddiad cyn belled â'i fod yn cael ei adael mewn cyflwr boddhaol.

Cysylltwch ag Adran Eiddo Cyngor Sir Penfro i drafod caniatâd tirfeddianwyr ar dir sy'n eiddo i'r  propertyenquiries@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.

ID: 4732, adolygwyd 20/05/2019