Cynllunio ac Ecoleg

Cynllunio ac Ecoleg

Yn ei rôl fel Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), mae gan Gyngor Sir Penfro gyfrifoldeb i warchod, cadw a gwella’r amgylchedd naturiol wrth ystyried datblygiadau arfaethedig, ceisiadau cynllunio a newidiadau i ddefnydd tir.

Gall rhywogaethau a chynefinoedd gael eu heffeithio’n andwyol o ganlyniad i ddatblygu a chyfrifoldeb yr ACLl yw ystyried yr effaith y gallai’r cynnig gael ar ecoleg y safle. Os oes posibilrwydd o unrhyw effaith andwyol, efallai y bydd angen cynnwys camau i liniaru neu wneud yn iawn am hynny yn rhan o’r cynllun er mwyn gwrthwneud unrhyw ganlyniadau negyddol.

Mae deddfwriaeth Ewrop a’r Deyrnas Unedig, a chynlluniau cenedlaethol a lleol yn rhoi cyfrifoldebau ar yr ACLl sy’n cynnwys gwarchod Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, rhywogaethau a warchodir gan y Deyrnas Unedig a Safleoedd a Rhywogaethau Pwysig Iawn. Mae’r lefel o warchodaeth sy’n cael ei rhoi i’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hyn yn amrywio ond y mae’n ystyriaeth berthnasol y dylid ystyried eu gwarchodaeth ar bob cam o’r broses gynllunio a datblygu.

Mae’r cynlluniau a’r ddeddfwriaeth berthnasol yn cynnwys:

Polisi Cynllunio Lleol

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Penfro
GN.1 a GN.37

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

  • Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 5, Tachwedd 2012) Pennod 5
  • Nodyn Cyngor Technegol 5 (TAN 5), Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)

Deddfwriaeth Genedlaethol

  • Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (yn trosi deddfwriaeth Ewrop, Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Chyfarwyddeb Adar, i gyfraith y Deyrnas Unedig)
  • Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981
  • Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000
  • Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006

Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Penfro yn ystyried effaith bosibl datblygu arfaethedig ar yr amgylchedd naturiol, rhywogaethau a chynefinoedd, o dan benawdau GN.1 a GN.37.

Mae maen prawf 4 GN.1. - Polisi Datblygu Cyffredinol yn nodi y bydd
Datblygu yn cael ei ganiatáu pan fo’n parchu ac yn gwarchod yr amgylchedd naturiol gan gynnwys cynefinoedd a rhywogaethau a warchodir.

GN.37 Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth
Dylai pob datblygiad ddangos dull cadarnhaol o ymdrin â chynnal a chadw a, lle bynnag y bo modd, cyfoethogi bioamrywiaeth.  Dim ond dan amgylchiadau arbennig lle y sicrheir bod yr effeithiau cyn lleied â phosibl neu y caiff yr effeithiau eu lliniaru drwy ddylunio gofalus, amserlennu gwaith neu gamau priodol eraill, y caniateir datblygiad a fyddai’n amharu neu’n niweidio mewn modd arall ar rywogaethau a warchodir neu’u cynefinoedd, neu gyfanrwydd cynefinoedd, safleoedd neu nodweddion eraill o bwysigrwydd i fywyd gwyllt a rhywogaethau unigol.

Mae Safonau Prydain ar gyfer Bioamrywiaeth - Cod ymarfer ar gyfer cynllunio a datblygu (BS240404:2013) yn cyfuno arferion gorau a chanllawiau ar gyfer y rhai yn y sector cynllunio a datblygu.  Bydd Cyngor Sir Penfro yn cymryd i ystyriaeth y Safon Brydeinig ar gyfer Bioamrywiaeth a byddem yn annog y rhai yn y sector cynllunio, datblygu ac amgylcheddol i fabwysiadu prosesau a'r argymhellion fel cyhoeddir.

Dilysiad

Yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 â Safonau Prydain ar gyfer Bioamrywiaeth ni fydd ceisiadau sy'n gofyn am arolygon ecolegol yn cael eu dilysu hyd nes gellir gwybodaeth o'r fath cael ei ddarparu.  Dylai lefel y wybodaeth fod yn angenrheidiol, yn berthnasol ac yn gymesur i'r datblygiad ac yn ddigonol i hysbysu'r penderfyniad ar y cais.

Mae'r Rhestr Sbardun ar gyfer ystlumod yn darparu rhagor o wybodaeth am gynigion sy'n debygol o fod angen arolygon o ystlumod, gweithgareddau eraill sy'n debygol o fod angen arolygon ecolegol yn cynnwys tyrbinau gwynt, cynlluniau trydan dŵr a datblygiad gerllaw safleoedd o bwysigrwydd rhyngwladol a genedlaethol (gweler Safleoedd Gwarchodedig). Mae trafodaethau cyn cyflwyno cais yn darparu cyfle i ymgeiswyr ganfod a oes angen arolygon ac yn cael eu hargymell ar gam cynnar.

I gael mwy o wybodaeth am faterion ecolegol mewn perthynas â chynllunio a datblygu, cysylltwch â’r:

Ecolegydd Cynllunio
Y Tîm Cadwraeth
Cynllunio
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
01437 776376
ecology@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Dolenni

Nodyn Cyngor Technegol 5, Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009) (yn agor mewn tab newydd)

Sir Benfro - Y Cynllun Datblygu Lleol (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 1934, adolygwyd 31/10/2023