Cynllunio Argyfwng

Damweiniau diwydiannol

Bwriad Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH) 2015 yw atal damweiniau mawr sy’n cynnwys sylweddau peryglus a chyfyngu ar ganlyniadau unrhyw rai sydd yn digwydd ar bobl a’r amgylchedd.

Mae Rheoliadau COMAH yn rhoi cyngor manwl ynghylch cwmpas y ddeddfwriaeth, a’r dyletswyddau ar weithredwyr sefydliadau o’r fath, y gwasanaethau brys a’r Awdurdodau Lleol. Nodwedd allweddol Rheoliadau COMAH yw bod Awdurdod Cymwys yn eu gorfodi, sef yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Caiff sefydliadau COMAH eu graddio gan yr Awdurdod Cymwys fel naill ai haen uchaf neu haen isaf yn dibynnu ar feintiau a mathau’r sylweddau a gynhyrchant a/neu a gadwant.

Mae Rheoliadau COMAH 2015 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdod Lleol sydd â sefydliad haen uchaf yn ei ranbarth gweinyddol i baratoi cynllun argyfwng allanol yn manylu ar y mesurau i’w cymryd oddi allan i’r sefydliad os digwydd damwain fawr.

Yn ôl rheoliadau COMAH mae'n rhaid i Berchennog sefydliad haen uchaf lunio dau gynllun

  1. Cynllun Argyfwng ar safle sy'n cael ei baratoi gan y perchennog, er mwyn dweud yn union beth fydd yr ymateb i argyfwng a allai effeithio ar y bobl hynny sy'n gweithio ar y safle.
  2. Cynllun Argyfwng oddi ar safle, sy'n gorfod cael ei baratoi gan yr Awdurdod Lleol, sy'n dweud yn union beth fydd ymateb cydlynedig y partner-sefydliadau i argyfwng sy'n cael unrhyw effeithiau oddi ar safle.

Ar hyn o bryd mae gyda ni 5 safle haen uchaf yn Sir Benfro sef

  • Puma -  Aberdaugleddau
  • Valero - Penfro
  • Valero Pembrokeshire Oil Terminal - Waterston
  • Dragon LNG - Waterston
  • South Hook LNG - Herbranston

Mae gan bob un o'r safleoedd hyn gynlluniau ar safle ac oddi ar safle, ac fe roddir prawf ac ymarfer ar y cynlluniau hyn bob tair blynedd.

ID: 177, adolygwyd 01/06/2023