COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio Argyfwng

Dilyniant Busnes

Yn ôl Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 mae'n ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol sefydlu trefniadau Rheoli Dilyniant Busnes a hybu dilyniant busnes i fusnesau, yn enwedig mentrau bach a chanolig, a sefydliadau gwirfoddol.

Proses yw Rheoli Dilyniant Busnes sy'n cynorthwyo i leihau'r peryglon sy'n perthyn i ddigwyddiad, trychineb, amhariad neu argyfwng.  Mae'n golygu cynllunio er mwyn sicrhau y bydd sefydliad neu wasanaeth yn cael ei gynnal yn hollol ddidrafferth os bydd rhywbeth yn amharu arno.

Gallai hyn gynnwys un neu ragor o'r canlynol:

  • Colli adeilad neu gyfleuster o bwys e.e. tân, difrod gan storm
  • Nifer fawr o staff yn absennol e.e. epidemig neu glefyd pandemig
  • Tywydd garw e.e. eira, llifogydd
  • Colli cyfleustodau e.e. trydan, nwy, dŵr, ffonau, TG (Technoleg Gwybodaeth)
  • Digwyddiad diwydiannol difrifol e.e. tân mawr, cemegion yn cael eu gollwng

A wyddech chi hyn?

  • Bydd rhywbeth difrifol yn digwydd sy'n amharu ar oddeutu 20% o fusnesau bob blwyddyn  
  • Yn ôl 58% o fusnesau'r DU fe wnaeth Medi'r 11eg amharu arnynt a chafwyd effaith ddifrifol ar un mewn wyth ohonynt
  • Nid yw 80% o'r busnesau hyn a effeithiwyd gan ddigwyddiad difrifol yn ailagor nac yn cau o fewn 18 mis
  • Mae 90% o'r busnesau hynny sy'n colli data o ganlyniad i drychineb, yn gorfod cau o fewn dwy flynedd

Pam y mae arnoch angen cynllun dilyniant?

Fe wyddom o brofiad bod y sefydliadau hynny sydd â threfniadau dilyniant busnes yn fwy tebygol o barhau i fasnachu a dod drwyddi'n gyflymach pe digwyddai argyfwng, na'r busnesau hynny sydd heb drefniadau o'r fath.  Nid argyfyngau difrifol yw'r unig bethau sy'n amharu ar sefydliadau; gall amrywiaeth eang o faterion beunyddiol amharu ar sefydliad a golygu y bydd perygl iddo beidio â gweithredu'n ddidrafferth.

Bydd llunio cynllun dilyniant busnes yn eich cynorthwyo i reoli eich risgiau a sicrhau y gall eich sefydliad trwy gydol yr amser barhau i weithredu o leiaf yn ôl safon ofynnol a benderfynir ymlaen llaw.  Bydd hyn yn caniatáu ichi barhau i ddarparu gwasanaeth yn ystod ac ar ôl unrhyw argyfwng.

Rydym wedi cynnwys dolen â gwefan Llywodraeth Ei Mawrhydi - ‘Paratoi ar gyfer Argyfyngau', sydd â chyngor buddiol ynghylch dilyniant busnes.  Diben y wefan yw rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd, sefydliadau a grwpiau gwirfoddol/cymunedol ynghylch beth yw'r peryglon a beth y dylid ei wneud os digwydd rhywbeth.

Paratoi ar gyfer Argyfyngau (yn agor ffenestr newydd)

Ar ben hynny mae'r uned cynllunio rhag argyfyngau wedi llunio cynllun ar ffurf templed i'ch busnes.

DOLEN Â'R CYNLLUN TEMPLED

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch neu os hoffech drafod unrhyw faterion penodol ynghylch dilyniant busnes, gallwch gysylltu â'n Tîm Dilyniant Busnes.

Paul Eades - Rheolwr Risg Ffôn: 01437 776291

Neu'r Adran Cynllunio rhag Argyfyngau: 01437 775661

ID: 180, adolygwyd 13/10/2017