Cynllunio Argyfwng

Dilyniant Busnes

Yn ôl Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 mae'n ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol sefydlu trefniadau Rheoli Dilyniant Busnes a hybu dilyniant busnes i fusnesau, yn enwedig mentrau bach a chanolig, a sefydliadau gwirfoddol.

Proses yw Rheoli Dilyniant Busnes sy'n cynorthwyo i leihau'r peryglon sy'n perthyn i ddigwyddiad, trychineb, amhariad neu argyfwng. Mae'n golygu cynllunio er mwyn sicrhau y bydd sefydliad neu wasanaeth yn cael ei gynnal yn hollol ddidrafferth os bydd rhywbeth yn amharu arno.

Gallai hyn gynnwys un neu ragor o'r canlynol

  • Colli adeilad neu gyfleuster o bwys e.e. tân, difrod gan storm
  • Nifer fawr o staff yn absennol e.e. epidemig neu glefyd pandemig
  • Tywydd garw e.e. eira, llifogydd
  • Colli cyfleustodau e.e. trydan, nwy, dŵr, ffonau, TG (Technoleg Gwybodaeth)
  • Digwyddiad diwydiannol difrifol e.e. tân mawr, cemegion yn cael eu gollwng

A wyddech chi hyn?

  • Bydd rhywbeth difrifol yn digwydd sy'n amharu ar oddeutu 20% o fusnesau bob blwyddyn  
  • Yn ôl 58% o fusnesau'r DU fe wnaeth Medi'r 11eg amharu arnynt a chafwyd effaith ddifrifol ar un mewn wyth ohonynt
  • Nid yw 80% o'r busnesau hyn a effeithiwyd gan ddigwyddiad difrifol yn ailagor nac yn cau o fewn 18 mis
  • Mae 90% o'r busnesau hynny sy'n colli data o ganlyniad i drychineb, yn gorfod cau o fewn dwy flynedd

Pam y mae arnoch angen cynllun dilyniant?

Fe wyddom o brofiad bod y sefydliadau hynny sydd â threfniadau dilyniant busnes yn fwy tebygol o barhau i fasnachu a dod drwyddi'n gyflymach pe digwyddai argyfwng, na'r busnesau hynny sydd heb drefniadau o'r fath.  Nid argyfyngau difrifol yw'r unig bethau sy'n amharu ar sefydliadau; gall amrywiaeth eang o faterion beunyddiol amharu ar sefydliad a golygu y bydd perygl iddo beidio â gweithredu'n ddidrafferth.

Bydd llunio cynllun dilyniant busnes yn eich cynorthwyo i reoli eich risgiau a sicrhau y gall eich sefydliad trwy gydol yr amser barhau i weithredu o leiaf yn ôl safon ofynnol a benderfynir ymlaen llaw. Bydd hyn yn caniatáu ichi barhau i ddarparu gwasanaeth yn ystod ac ar ôl unrhyw argyfwng.

 ‘Paratoi ar gyfer Argyfyngau (yn agor mewn tab newydd)', sydd â chyngor buddiol ynghylch dilyniant busnes. Diben y wefan yw rhoi gwybodaeth i'r cyhoedd, sefydliadau a grwpiau gwirfoddol/cymunedol ynghylch beth yw'r peryglon a beth y dylid ei wneud os digwydd rhywbeth.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch neu os hoffech drafod unrhyw faterion penodol ynghylch dilyniant busnes, gallwch gysylltu â'n Tîm Dilyniant Busnes or neu'r Adran Cynllunio rhag Argyfyngau: 01437 775661

ID: 180, adolygwyd 20/07/2023