COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio Argyfwng

Newidiadau i wasanaethau

Canolfan Gyswllt a'r 'Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid  

Ar hyn o bryd mae ein CANOLFAN GYSWLLT CWSMERIAID ar agor o 9am i 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i ddelio â holl ymholiadau cyffredinol. Cysylltwch â ni ar 01437 764551 neu enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Mae ein CANOLFANNAU GWASANAETHU CWSMERIAID yn Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd ac Argyll Street, Doc Penfro AR GAU ar hyn o bryd

Nid oes gennym ddyddiad wedi'i gynllunio ar gyfer ailagor ein Canolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar hyn o bryd.

Talu Biliau’r Cyngor

Ydych chi’n arfer talu eich biliau Cyngor gydag arian parod ar hyn o bryd mewn Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid? Rydym eisiau helpu i chi wneud trefniadau talu eraill gwahanol a byddem yn eich annog i ddewis un o’r dewisiadau talu isod i dalu biliau’r Cyngor.

1. Sefydlu Debyd Uniongyrchol

Mae debyd uniongyrchol yn ffordd syml, gyfleus a diogel o dalu biliau. Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich Treth Gyngor ar-lein yn www.sir-benfro.gov.uk/debyd-uniongyrchol. I sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer y Dreth Gyngor neu un o filiau eraill y Cyngor dros y ffôn, cysylltwch â’r Gwasanaethau Cyllid ar 01437 764551. Rhaid i chi fod yr un sy’n talu’r bil a bod â manylion eich cyfrif banc wrth law

2. Talu Ar-lein

Mae talu ar-lein yn gyflym, diogel a sicr ac mae ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos. I dalu biliau’r cyngor ar-lein, ymwelwch ag www.sir-benfro.gov.uk/gwneud-taliad

Fel talwr ar-lein, gallwch weld faint sydd yn eich cyfrif, gweld eich dyddiad talu nesaf a sefydlu nodiadau atgoffa talu fel na fyddwch fyth yn methu taliad

3. Galw ein Llinell Dalu Awtomatig

Galw ein llinell dalu ar 01437 775164. Mae hwn yn wasanaeth awtomatig, ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos

4. Siarad â ni dros y ffôn

Galw ein Canolfan Gysylltu ar 01437 764551 i dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd 

Os nad ydych yn gallu talu eich biliau heblaw mewn arian parod, dywedwch wrthym mor fuan ag y gallwch er mwyn i ni allu gwneud trefniadau eraill ar eich cyfer

Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu  

Bydd ein CANOLFANNAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU yn Waterloo, Winsel, Manorowen, Tyddewi, Hermon a Crane Cross ar gau dros dro o 24 Hydref tan 9 Tachwedd 2020 yn unol â “Chyfnod Atal Byr” Llywodraeth Cymru. Yn seiliedig ar gyngor presennol Llywodraeth Cymru, rydym yn bwriadu ailagor safleoedd ddydd Llun, 9 Tachwedd, pan fydd oriau agor y gaeaf yn ailddechrau. Bydd y system archebu ar gael i archebu slotiau o ddydd Sul, 8 Tachwedd.

Ar hyn o bryd mae ein CASGLIADAU GWASTRAFF AC AILGYLCHU O GARTREFI yn parhaus fel arfer. Gallwch weld mwy am drefniadau casglu ar gyfer eich eiddo trwy deipio eich cod post yn blwch Chwilio am Eich Diwrnod Biniau ar ein tudalen Gwastraff ac Ailgylchu neu drwy Fy Nghyfrif

Helpwch ein criwiau casglu drwy leihau faint o wastraff cartrefi rydych yn ei greu. Gyda phwysau ar wasanaethau a gwastraff a'r ganolfan ailgylchu ar gau dros dro, dylech osgoi gwneud unrhyw waith clirio mawr gartref neu gyflawni unrhyw brosiect DIY neu ardd sy'n debygol o gynhyrchu llawer o wastraff.

Peidiwch â llosgi gwastraff cartrefi gartref os gwelwch yn dda. Mae hyn yn creu llygredd aer a allai niweidio pobl gerllaw a allai fod ag anawsterau anadlu eisoes oherwydd COVID-19. Mae perygl hefyd y gallai tanau fynd allan o reolaeth. Mae gwasanaethau tân o amgylch y wlad yn adrodd bod cynnydd yn nifer y galwyr o ganlyniad i danau mewn gerddi.

Cofiwch ailgylchu cymaint ag y gallwch drwy ddilyn canllawiau ar ein gwefan a thrwy ei grynhoi i lawr gymaint â phosibl 

 

Ysgolion a Sefydiadau Gofal Plant 

YSGOLION A SEFYDLIADAU GOFAL PLANT

Plant ac Ysgolion – Pontio ir normal newydd. Dysgwch fwy yma

 

Meysydd Parcio, Cyfleusterau Cyhoeddus a Cyhoeddus a Gwasanaethau Bysiau  

MEYSYDD PARCIO

Meysydd parcio a reolir gan y cyngor AR AGOR

CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS

Mae'r holl doiledau cyhoeddus eraill a reolir gan y Cyngor AR AGOR 

GWASANAETHAU BYSIAU

Rydym wedi gwneud newidiadau i lawer o wasanaethau bysiau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch hyn yma

Sylwch y byddwn yn cadw hysbysrwydd amserlenni ar ein gwefan yn ddiweddar ond ni fu modd diweddaru’r hysbysrwydd sydd i’w weld yn holl safleoedd bysiau.

Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd 

LLYFRGELLOEDD

Bydd pob llyfrgell yn Sir Benfro yn cau o 5pm ddydd Gwener, 23 Hydref, tan ddydd Llun, 9 Tachwedd, oherwydd Cyfnod Atal Byr Llywodraeth Cymru.

CANOLFANNAU HAMDDEN

Adeiladau Hamdden ar gau i’r cyhoedd o 5pm ddydd Gwener, 23 Hydref. Bwriedir ailagor ddydd Llun, 9 Tachwedd, yn amodol ar unrhyw gyfyngiadau pellach gan Lywodraeth Cymru.

Gwasanaethau Cofrestru, Amlosgfa, Mynwentydd ac Archifdy Sir Benfro  

GWASANAETHAU COFRESTRU

Peidiwch â mynd i'r swyddfa gofrestru heb apwyntiad gan ei fod ar gau i'r cyhoedd yn gyffredinol.

Hysbysiad priodas / partneriaeth sifil a cofrestru genedigaethau

Mae apwyntiadau cofrestru marwolaeth yn dal i gael eu cynnal dros y ffôn a gallwch wneud apwyntiad naill ai trwy eich trefnydd angladdau, trwy e-bostio registrar@pembrokeshire.gov.uk neu drwy ffonio 01437 775176. Rhowch enw’r ymadawedig a’ch rhif ffôn yn ystod y dydd yn yr e-bost.

Bydd apwyntiadau cofrestru genedigaethau babanod a aned yn Sir Benfro’n gofyn cyfarfod byr wyneb yn wyneb ac mae modd trefnu hynny drwy’r cyfeiriad e-bost neu rif ffôn uchod. 

Erbyn hyn, gellir cofrestru babanod a anwyd yn Sir Gaerfyrddin hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn Hwlffordd. Bydd y cofrestriad yn cael ei gwblhau a bydd tystysgrifau geni yn cael eu cyhoeddi o’r swyddfa yn Cherry Grove, er y bydd y cofnod yn dal i gael ei gadw gan Gaerfyrddin ar gyfer ymholiadau tystysgrif yn y dyfodol. I wneud apwyntiadau, anfonwch e-bost at registrar@pembrokeshire.gov.uk gyda’ch manylion neu ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 01437 775176. 

Bydd angen cofrestru babanod a anwyd ar 1 Awst 2020 ymlaen yn uniongyrchol gyda Swyddfa Gofrestru Caerfyrddin. Mae system archebu ar-lein ar gael ar www.carmarthenshire.gov.uk neu drwy ffonio 01267 228210.

Cofrestru marwolaethau / genedigaethau marw

Mae cofrestriadau marwolaeth yn cael eu darparu dros y ffôn - 01437 775176

Seremonïau Priodas, Partneriaeth Sifil a Dathlu

O 3 Awst 2020 ymlaen, yn ogystal â’r Swyddfa Gofrestru ac addoldai, mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil yn gallu ailddechrau mewn mannau cyfarfod trwyddedig, yn amodol ar gyfyngiadau arbennig ac yn gyfyngedig ar hyn o bryd i archebion presennol yn unig.

Mae Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro’n trafod gyda mannau cyfarfod y mesurau sydd angen iddynt gael i sicrhau diogelwch holl gyfranogwyr a dylai pawb sydd â seremoni yn yr ychydig fisoedd nesaf gysylltu â’u lleoliad yn y lle cyntaf i gadarnhau’r trefniadau, cyn cysylltu â’r Swyddfa Gofrestru. Fodd bynnag, bydd Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro’n cysylltu â holl barau sydd wedi archebu staff cofrestru ar gyfer eu seremoni gyda rhagor o wybodaeth maes o law.

Fe fydd cyhoeddiad eto pan fydd modd agor y dyddiadur seremonïau i dderbyn archebion newydd.

Os ydych yn byw yn Sir Benfro ac angen apwyntiad i roi hysbysiad priodas neu bartneriaeth sifil ar gyfer seremoni sy’n digwydd yn y tri mis nesaf, e-bostiwch sr@pembrokeshire.gov.uk gyda manylion cysylltu, a dyddiad ac amser eich seremoni. Os ydych chi’n ddinesydd tramor ac angen rhoi rhybudd mewn Swyddfa Gofrestru Ddynodedig, rydym hefyd yn gallu cynnig apwyntiad os ydych yn byw yn Sir Gâr neu Geredigion neu os ydych wedi archebu seremoni yn Sir Benfro.

Copi Tystysgrifau

Gellir gwneud cais am dystysgrifau copi yma neu drwy ffonio 01437 775176

AMLOSGFA PARC GWYN

Mae Swyddfa amlosgfa a Chapel coffa Parc Gwyn AR GAU i'r cyhoedd ar hyn o bryd. Mae'r safle AR AGOR i'r cyhoedd bob dydd rhwng o 10am-5pm er bod hi'n ofynnol i ymwelwyr barchu arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol. Angladdau – mae arweiniad diwygiedig Llywodraeth Cymru yn nodi’r canlynol: “Gall y rheiny sy’n mynychu angladdau gynnwys yr unigolyn sy’n trefnu’r angladd ac unrhyw un a wahoddir gan yr unigolyn hwnnw (neu ofalwyr unrhyw un o’r bobl hynny)”. Sylwer: Ar hyn o bryd, cyfyngir nifer y bobl sy’n gallu mynychu unrhyw angladd yn Amlosgfa Parc Gwyn i 12.

MYNWENTYDD 

Ar hyn o bryd, mae ein mynwentydd AR AGOR i'r cyhoedd, er bod hi'n ofynnol i ymwelwyr barchu arweiniad ar gadw pellter cymdeithasol. Y rhain yw: Rhosfarced, Llangwm, Freystrop, Llanisan-yn-Rhos, City Road Hwlffordd, Nolton Haven, Llanfair Nant-y-Gof (Trecwn), Llanwnda, Llanion Doc Penfro, Cil-maen a St Michael's Penfro. Mae angladdau wedi'u cyfyngu i ddeuddeg. Angladdau – mae arweiniad diwygiedig Llywodraeth Cymru yn nodi’r canlynol: “Gall y rheiny sy’n mynychu angladdau gynnwys yr unigolyn sy’n trefnu’r angladd ac unrhyw un a wahoddir gan yr unigolyn hwnnw (neu ofalwyr unrhyw un o’r bobl hynny)”. Sylwer: Ar hyn o bryd, cyfyngir nifer y bobl sy’n gallu mynychu unrhyw angladd ym mynwentydd y Cyngor i 12.

ARCHIFAU AC ASTUDIAETHAU LLEOL SIR BENFRO

Mae Archifau ac Astudiaethau Lleol Sir Benfro AR GAU ar hyn o bryd

Maenordy Scolton, Parciau a Hawliau Tramwy  

PARC GWLEDIG MAENORDY SCOLTON

Bydd pob adeilad ym Maenor Scolton yn cau am 5pm ddydd Gwener, 23 Hydref 2020.

Bydd y tiroedd a’r mannau chwarae awyr agored yn parhau ar agor yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

Yn amodol ar unrhyw gyfarwyddyd pellach gan Lywodraeth Cymru, bydd Maenor Scolton yn agor ddydd Llun, 9 Tachwedd, sef ei agoriad ar gyfer tymor y gaeaf [sydd fel arfer yn dod i rym o 1 Tachwedd bob blwyddyn] 

Mae rhagor o fanylion ar gael yma

Mae PARCIAU CHWARAE - bydd y parciau chwarae a reolir gan Gyngor Sir Penfro AR AGOR

Mae HAWLIAU TRAMWY A PHARCIAU CYHOEDDUS ARALL ynaros AR AGOR

Fodd bynnag, caiff defnyddwyr eu hatgoffa i gadw pellter cymdeithasol ac aros 2 fetr draw oddi wrth bobl eraill ac anifeiliaid. Y cyngor i berchenogion cŵn yw cadw’u hanifeiliaid anwes ar denynnau. 

Gwasanaethau Tai  

CYNLLUN NEILLTUO CARTREFI DEWISEDIG

Ail-agorodd Hysbyseb Cartrefi Dewis. Dysgwch fwy yma

DIGARTREFEDD

Mae staff ar gael i roi cyngor a chymorth dros y ffôn i’r rhai hynny all fod mewn perygl o ddod yn ddigartref cyn bo hir. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio housingadvice@pembrokeshire.gov.uk 

TENANTIAID PRESENNOL

Bydd yr adran dai’n dal i roi cyngor a chymorth i denantiaid dros y ffôn ar gyfer argyfyngau tenantiaeth yn unig. Mae staff tai hefyd yn gfyn i denantiaid ddweud wrthynt os ydynt yn hunan-ynysu neu’n dangos unrhyw symptomau er mwyn i ni allu sicrhau diogelwch staff os byydd argyfwng. Ffoniwch 01437 764551 neu e-bostio tenman@pembrokeshire.gov.uk

GWASANAETH CYNNAL A CHADW ADEILADAU

Mae ein timau Cynnal a Chadw’n gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ymateb i waith trwsio brys yn unig, y dylid eu hysbysu fel arfer. Ataliwyd holl waith trwsio arall sy’n golygu cysylltiad cymdeithasol. Gofynnir i holl gwsmeriaid sy’n gofyn am waith trwsio ddweud wrth yr adran os ydynt yn hunan-ynysu neu’n dangos symptomau’r firws, fel bod modd gwarchod staff a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Neuadd y Sir a Chanolfan Arloesedd y Bont  

Ar hyn o bryd mae NEUADD Y SIR AR GAU i’r cyhoedd

Ar hyn o bryd mae CANOLFAN ARLOESEDD Y BONT AR GAU

ID: 6195, adolygwyd 22/10/2020