Cynllunio er mwyn Gwella

Cynllun Corfforaethol 2017-2018

Beth ydy ein Cynllun Corfforaethol?

Ein Cynllun Corfforaethol 2017-2018 ydy'n cynllun ar gyfer y dyfodol ac mae'n gosod allan sut fyddwn ni'n cynllunio ac yn rheoli gwasanaethau mewn modd mwy cynaliadwy. Mae'r Cynllun yn ofyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y Cynllun Corfforaethol ydy un o'r ffyrdd y byddwn yn cyflawni'r weledigaeth a gytunwyd gennym ni ym mis Gorffennaf 2016.  Gweithio gyda'n gilydd i wella bywyd yn Sir Benfro.  Mae hi hefyd yn un o'r ffyrdd y gwnawn ni gyflenwi Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro. Caiff hwn ei gyhoeddi ym mis Mai 2018. Mae'r dystiolaeth ar gyfer y Cynllun (a elwir yn Asesiad Llesiant) wrthi'n cael ei chwblhau.

Mae ein Cynllun Corfforaethol wedi'i strwythuro o amgylch ein pum amcan Llesiant:

  • Codi safonau cyflawniad cyffredinol
  • Cymunedau iach: Cymunedau a gefnogir gyda thai cynaliadwy ac addas; gwella gofal cymdeithasol
  • Cynyddu cynhyrchiant yr economi a mynd i'r afael â materion adfywiad
  • Diogelu ein hamgylchedd
  • Cymunedau hunangynhaliol a bywiog

Mae'r Cynllun yn dangos sut mae'n hamcanion llesiant yn cyfarfod â saith nod llesiant cenedlaethol y Ddeddf. Mae pob un o'n hamcanion yn cyfarfod ag o leiaf un o'r nodau llesiant cenedlaethol. Rydyn ni'n rhagweld y bydd ein hamcanion llesiant yn newid ac yn datblygu wrth i Gynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro esblygu.

Mae'r ddeddfwriaeth flaenorol, a elwir Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, yn parhau mewn grym ac rydym dan ddyletswydd i "wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus wrth arfer swyddogaethau". Ochr yn ochr â'n pum amcan lles, mae ein Cynllun Corfforaethol yn gosod manylion ein rhaglen weddnewid. Mae hon yn rhaglen pum mlynedd uchelgeisiol i wneud arbedion sylweddol fel nad ydy'n gwariant yn fwy na'r adnoddau sydd ar gael inni.

Bob blwyddyn rydym yn anelu at wella ansawdd bywyd yn Sir Benfro drwy ddarparu gwasanaethau gwell ar gyfer ein cwsmeriaid a bob blwyddyn byddwn yn ymgynghori ag ystod eang o bobl ynghylch y meysydd y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt ar gyfer gwella.

Os hoffech drafod unrhyw faterion a grybwyllir yn y ddogfen hon byddwch cystal â chysylltu â:

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
Ffôn (01437) 775857
E-bost: policy@pembrokeshire.gov.uk

ID: 534, adolygwyd 18/08/2017