Cynllunio er mwyn Gwella

Cynllun Corfforaethol 2018/19

Beth ydy ein Cynllun Corfforaethol?

Ein Cynllun Corfforaethol 2018-2019 ydy'n cynllun ar gyfer y dyfodol ac mae'n gosod allan sut fyddwn ni'n cynllunio ac yn rheoli gwasanaethau mewn modd mwy cynaliadwy. Mae'r Cynllun yn ofyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y Cynllun Corfforaethol ydy un o'r ffyrdd y byddwn yn cyflawni'r weledigaeth a gytunwyd gennym ni ym mis Gorffennaf 2016.  Gweithio gyda'n gilydd i wella bywyd yn Sir Benfro.  Mae hi hefyd yn un o'r ffyrdd y gwnawn ni gyflenwi Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro.  Cyhoeddwyd hwn ym mis Mai 2018.  Cyhoeddwyd asesiad ffyniant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro y llynedd ac fe drafododd Cynllun Corfforaethol 2017-2018 hwn yn drylwyr gan gynnwys gwybodaeth am dueddiadau.

Mae ein Cynllun Corfforaethol wedi'i strwythuro o amgylch ein chwech amcan Llesiant:

  1. Dal i wella canlyniadau addysg fel bod holl blant yn cyflawni ac yn cyfrannu mwy nag y meddylient y gallent.     
  2. Dal i newid sut fyddwn yn cyflenwi gofal cymdeithasol trwy hyrwyddo atal a dulliau iach o fyw i wella ffyniant.
  3. Cynnal yr amgylchedd iawn i fusnesau dyfu a chynorthwyo cyflogaeth sicr a chynaliadwy.
  4. Galluogi a hwyluso amrywiaeth o dai fforddiadwy a’r farchnad agored mewn cylchoedd trefol a gwledig
  5. Cymunedau hunangynhaliol, dyfeisgar a bywiog.
  6. Gwarchod ein hamgylchedd

Mae'r Cynllun yn dangos sut mae'n hamcanion llesiant yn cyfarfod â saith nod llesiant cenedlaethol y Ddeddf. Mae pob un o'n hamcanion yn cyfarfod ag o leiaf un o'r nodau llesiant cenedlaethol. Rydyn ni'n rhagweld y bydd ein hamcanion llesiant yn newid ac yn datblygu wrth i Gynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro esblygu.

Mae'r ddeddfwriaeth flaenorol, a elwir Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, yn parhau mewn grym ac rydym dan ddyletswydd i "wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus wrth arfer swyddogaethau". Ochr yn ochr â'n chwech amcan lles, mae ein Cynllun Corfforaethol yn gosod manylion ein rhaglen weddnewid.  Mae hon yn rhaglen uchelgeisiol i greu Cyngor effeithlon, cost-effeithiol a modern, lle mae’r canolbwynt ar gydweithio i wella bywydau pobl yn Sir Benfro.

Bob blwyddyn rydym yn anelu at wella ansawdd bywyd yn Sir Benfro drwy ddarparu gwasanaethau gwell ar gyfer ein cwsmeriaid a bob blwyddyn byddwn yn ymgynghori ag ystod eang o bobl ynghylch y meysydd y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt ar gyfer gwella.

Os hoffech drafod unrhyw faterion a grybwyllir yn y ddogfen hon byddwch cystal â chysylltu â:

Dan Shaw
Rheolwr Cynllunio Corfforaethol
Ffôn (01437) 775857
E-bost: policy@pembrokeshire.gov.uk

ID: 534, adolygwyd 01/06/2018