Cynnal a Chadw Ffyrdd

Glanhau Stydoedd

Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i gadw'r strydoedd, y ffyrdd a'r meysydd parcio yn lân a heb unrhyw ysgyrion, pethau dieithr a sbwriel, os oes modd yn y byd, yn unol â Deddf Gwarchod yr Amgylchedd 1990 a'r Cod Ymarfer ar gyfer Sbwriel a Gwastraff 1991. 

Mae’r gwaith o lanhau’r strydoedd yn cael ei wneud gyda llaw a gyda pheiriannau er mwyn rhoi gwasanaeth economaidd, effeithlon ac o safon uchel. 

Mae'n cael ei wneud gyda mynychder penodol mewn pedwar parth fel y mae'r Cod Ymarfer ar gyfer Sbwriel a Gwastraff  yn Neddf Gwarchod yr Amgylchedd yn eu diffinio.

Y pedwar parth y cyfeirir atynt yw -

  • Parth 1  -  Defnyddio ar raddfa uchel (mannau cyhoeddus prysur)
  • Parth 2  -  Defnyddio ar raddfa ganolig (mannau ‘pob dydd', sy'n cynnwys y rhan fwyaf o'r mannau hynny y bydd pobl ynddynt y rhan fwyaf o'r amser)
  • Parth 3  -  Defnyddio ar raddfa isel (mannau nad oes fawr ddim tramwyo arnynt nad ydynt yn effeithio ar fywydau'r rhan fwyaf o bobl y rhan fwyaf o'r amser)
  • Parth 4  -  Mannau ag amgylchiadau arbennig (sefyllfaoedd lle taw materion iechyd a diogelwch a rhesymoldeb ac ymarferoldeb yw'r ystyriaethau mwyaf blaenllaw pan fydd gwaith cynnal a chadw amgylcheddol yn cael ei wneud)

Eich cyswllt yw

Cyngor Sir Benfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

Ebost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

 

ID: 212, adolygwyd 22/09/2022