Cynnal Annibyniaeth

Addasu Eich Cartref

Mae’n bosibl addasu eich cartref i’ch cynorthwyo chi i aros yn eich cartref yn ddiogel ac yn annibynnol. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu arweiniad o’r enw ENABLE i sefydliadau ei ddefnyddio fel system i’w ddilyn, sy’n dosbarthu addasiadau fel rhai bach, canolig a mawr.

 

Addasiadau Bach

Gallwch naill ai wneud cais am asesiad gan Therapydd Galwedigaethol neu hunan-atgyfeirio (a fydd yn lleihau amserau aros) at y sefydliad perthnasol, gan ddibynnu ar eich tenantiaeth.   

Tenantiaid yr Awdurdod Lleol 

Rydych chi’n gallu hunan-atgyfeirio at y Cyngor trwy’r Ganolfan Gyswllt ar gyfer yr addasiadau canlynol nad ydynt yn ddibynnol ar brawf modd ariannol:

 • Unrhyw ganllawiau mewnol
 • Hyd at 5m o ganllawiau metel galfanedig allanol (o fewn ffiniau’r eiddo)
 • Tapiau lifer
 • Sêff allweddi
 • Fflysh Toiled Padl

Perchnogion Tai a Thenantiaid Preifat

Gallwch hunangyfeirio at Gofal a Thrwsio i wneud cais am addasiadau a ariennir gan grant, ond efallai y bydd angen i chi dalu cost weinyddol:

 • Canllawiau mewnol ac allanol
 • Stepiau (pren neu concrid)
 • Sêff allweddi
 • Tapiau lifer
 • Sedd cawod
 • Ail-hongian drysau mewnol

Tenantiaid Cymdeithas Tai Cymdeithasol

Dylech gysylltu â’ch landlord yn uniongyrchol i wneud ymholiad am ba addasiadau y gall eu cwblhau heb yr angen am asesiad gan Therapydd Galwedigaethol

Mae modd i denantiaid ateb hunangyfeirio drwy eu gwefan yn yr adran Mân Addasiadau.

 

Addasiadau Canolig a Mawrth

Mae’r addasiadau hyn yn amrywio o rampiau, lifftiau grisiau, a chawodydd mynediad gwastad i newidiadau strwythurol mawr, a bydd angen asesiad gan Therapydd Galwedigaethol.

Os cytunir bod yr addasiadau’n briodol ac yn angenrheidiol, cyflwynir argymhelliad i’r sefydliad priodol, gan ddibynnu ar eich tenantiaeth, er mwyn gwneud cais am grant:

Tenantiaid yr Awdurdod Lleol, Perchnogion Tai neu Denantiaid Preifat

Bydd yr argymhelliad yn cael ei anfon at y tîm Tai’r Sector Preifat ac efallai y bydd angen cynnal prawf modd ariannol, a fydd yn asesu incwm, cynilion a chyfalaf. 

Tenantiaid Cymdeithas Tai Cymdeithasol

Bydd yr argymhelliad yn cael ei anfon at eich landlord, a fydd yn ystyried eich cais ac, ar ôl cytuno arno, yn gwneud cais am Grant Addasiadau Ffisegol

 

Trefnu Addasiadau Eich Hun

Os ydych chi’n ystyried neu’n dymuno trefnu addasiadau i’ch cartref eich hun, gallech fod chi’n gymwys ar gyfer gostyngiad TAW ar waith adeiladu penodol ac mae TAW i Adeiladwyr yn rhoi arweiniad y Llywodraeth, os yw’ch crefftwr yn ansicr ynghylch y broses.

Perchnogion Tai a Thenantiaid Preifat

Os oes gennych anabledd a’ch bod chi dros 60 oed, ond heb fod yn hyderus ynghylch trefnu’r gwaith eich hun, mae Gofal a Thrwsio yn cynnig gwasanaeth cymorth, o ddylunio i drefnu crefftwyr.

Tenantiaid yr Awdurdod Lleol

Bydd angen i chi gael cyngor a bydd angen i Gyngor Sir Penfro gytuno ar unrhyw welliannau i’ch cartref cyn i chi wneud unrhyw addasiadau rydych chi’n dymuno eu gwneud i’r eiddo.

Tenantiaid Cymdeithas Tai Cymdeithasol

Cysylltwch â’ch landlord i drafod eich anghenion.

 

ID: 4018, adolygwyd 27/04/2023