Cynnal Annibyniaeth

Cadair Olwyn

Benthyciad hirdymor

Y Gwasanaeth Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (yn agor mewn tab newydd) sy'n gyfrifol am ddarparu cadeiriau olwyn yng Nghymru i'r rhai sydd â nam parhaol neu hirdymor. Os oes angen cadair olwyn arnoch ar gyfer defnydd hirdymor ac rydych yn bodloni meini prawf ALAS, dylech ofyn i weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy'n eich adnabod eisoes fel Meddyg Teulu, Nyrs Ardal, Therapydd Galwedigaethol neu Ffisiotherapydd eich atgyfeirio er mwyn lleihau unrhyw oedi.

Llogi/Prynu preifat

Os oes angen cadair olwyn arnoch am gyfnod byr neu os byddai'n well gennych brynu eich cadair olwyn eich hun at ddefnydd hirdymor, gallech ystyried naill ai benthyca, llogi neu brynu offer o siop leol (gweler enghreifftiau isod) neu chwilio am gyflenwr cenedlaethol.  

Mae'r dolenni canlynol yn agor mewn tab newydd:

Therapi Galwedigaethol meini prawf atgyfeirio

Os ydych yn ymwneud â'r tîm Therapi Galwedigaethol ar hyn o bryd neu wedi cael eich atgyfeirio atynt, gallwn asesu eich angen am gadair olwyn at ddefnydd hirdymor fel rhan o asesiad cyffredinol. Fodd bynnag, os mai dim ond cadair olwyn sydd ei hangen arnoch, cyfeiriwch at y wybodaeth uchod am arweiniad.

Teithio mewn car yn eich cadair olwyn

Nid yw pob cadair olwyn wedi eu dylunio na'u profi i’w defnyddio fel sedd mewn cerbyd, a dylech allu canfod os ydyw trwy holi’r gwneuthurwr neu ddarllen y llawlyfr cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr.

Fodd bynnag, os oes angen i chi deithio yn eich cadair olwyn heb fod yn siŵr a yw eich cadair olwynion yn addas, mae Cymdeithas Sefydliadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) yn cynnig Cynllun Pasport Cadeiriau Olwyn (yn agor mewn tab newydd) am ddim sy'n cynnwys:

  • Gwiriad i weld a yw eich cadair olwyn yn addas i chi gael eich cludo ynddi.
  • Gwiriad eich bod o fewn terfynau pwysau diogel ar gyfer rampiau, lifftiau, offer clymu ac ati
  • Canllawiau i ddangos sut y dylech chi a'ch cadair olwynion gael eich diogelu'n ddiogel o fewn cerbyd

 

ID: 3980, adolygwyd 01/05/2024