COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnal Annibyniaeth

Cymorth Pellach gan Gyflenwyr Cyfleustodau

Mae cymorth i’w gael, yn rhedeg o anawsterau ariannol i anawsterau oherwydd gallu gwybyddol, synhwyraidd neu gorfforol ac mae’n cynnwys y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaethol ddi-dâl sy’n bwriadu cynorthwyo a chadw pobl agored i niwed yn ddiogel yn eu cartref eu hunain.

Darllen Mesuryddion

Os yw’n anodd i chi gael mynediad at, neu gymryd darlleniadau o, eich mesuryddion ynni, efallai y byddech yn dymuno ystyried gosod mesurydd clyfar, sydd â buddion ychwanegol ar gyfer cwsmeriaid rhagdalu.

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd ailosod trip-switsh neu newid ffiwsiau, gall trydanwr ail-leoli uned defnyddiwr heb orfod cysylltu â’ch darparwr.

Os ydych chi’n meddwl ei bod hi’n angenrheidiol symud eich mesurydd, dylech gysylltu â’ch darparwr ynni (h.y. enw’r cwmni ar eich bil) i ddechrau, i symud eich mesurydd nwy neu drydan, ac os ydych chi ar y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth, efallai y bydd eich cyflenwr yn symud y mesurydd am ddim. 

Fodd bynnag, efallai y bydd eich darparwr ynni yn eich cynghori y bydd symud eich mesurydd yn gofyn am drydanwr a/neu y bydd costau ymlaen llaw y bydd disgwyl i chi eu talu. 

Os na allwch gael mynediad at eich mesurydd neu’ch uned defnyddiwr oherwydd anabledd ac nad ydych yn gallu talu costau o’r fath, yna cyn i unrhyw waith ddechrau, cewch ofyn am asesiad Therapi Galwedigaethol a fydd yn ystyried eich anghenion ac opsiynau gwahanol. Yn ddibynnol ar eich tenantiaeth, gallai hyn gynnwys gwneud argymhelliad naill ai i dîm Tai’r Sector Preifat neu i’ch Landlord Tai Cymdeithasol am Grant Addasiadau Ffisegol.

Os ydych chi’n byw yn eich cartref eich hun neu gartref rhent preifat, ac mae gennych chi anabledd corfforol neu rydych chi’n hŷn na 65 oed, efallai y gall Gofal a Thrwsio eich cynorthwyo chi trwy drefnu i grefftwr lleol gynorthwyo i symud eich mesurydd neu uned defnyddiwr.


Darparwyr Ynni

I gael rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth sydd ar gael gan eich darparwr, gwelwch yr isod:

Nwy Prydain

British Gas Energy Trust yn helpu teuluoedd ac unigolion sy’n mynd trwy galedi ac sy’n cael trafferth gyda dyledion nwy a thrydan trwy ddyfarnu grantiau i glirio’r dyledion hynny.

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn darparu gwasanaethau hanfodol i gwsmeriaid diamddiffyn.

British Telecom

BT Help & Support ddewis o gyngor a ffeithlenni i’ch cefnogi chi gydag ystod o bynciau o dalu biliau i sut i ddefnyddio ffôn pan fo gennych nam ar y synhwyrau

Pecyn cost isel, hawdd ei ddeall yw BT Basic sy’n eich helpu chi i gadw mewn cysylltiad, hyd yn oed os ydy pethau ychydig yn dynn

Mae ein cynllun Protected Services Scheme wedi’i ddylunio i’ch diogelu chi os na allwch neu os na fyddwch yn talu’ch bil ffôn oherwydd amgylchiadau eithriadol, fel bod yn yr ysbyty.

Nod y BT Free Priority Fault Repair Scheme yw darparu gwasanaeth di-nam i bobl ddiamddiffyn, sy’n methu gadael y tŷ oherwydd salwch neu anabledd ac y mae’r ffôn yn llinell hollbwysig iddynt. Os oes gennych salwch cronig tymor hir neu anabledd difrifol, gallwch wneud cais. Mae BT yn gofyn bod eich cais yn cael ei gefnogi gan weithiwr meddygol.

Gall ein gwasanaeth 195 helpu os na allwch ddarllen neu ddal cyfeiriadur rhifau ffôn oherwydd ichi golli’ch golwg neu oherwydd anabledd arall er mwyn defnyddio gwasanaeth ymholiadau cyfeiriadur rhifau ffôn am ddim. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth os mai BT yw’ch cwmni ffôn neu beidio.

Gwasanaeth Dehongli SignVideo - Os ydych chi’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) a’ch bod yn gwsmer BT, gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio BSL a gwe-gamera.

Gall gwasanaeth cyfnewid Next Generation Text helpu os ydych chi ar y ffôn a’ch bod chi neu’ch galwr yn cael trafferth deall neu glywed eich gilydd.

 SSE

Mae ein Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn rhoi i chi fynediad i’n staff cyfeillgar yn y ganolfan alwadau, a all gynnig cyngor ar amrywiaeth o wasanaethau defnyddiol ac o fewn cyrraedd, heb gost ychwanegol i chi. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ffonio’n Careline yn uniongyrchol pryd bynnag y mae angen i chi siarad gyda ni am eich cyfrif.

Gwasanaeth Dehongli SignVideo – Mae hwn yn eich galluogi i siarad yn ddiogel am eich yswiriant nwy, trydan, ffôn a band eang neu foeler SSE gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL). Bydd Dehonglydd BSL yn trosglwyddo’ch galwad i ni, a fydd yn eich galluogi i drafod unrhyw beth yn ymwneud â’ch cyfrif.

Wales and West Utilities

Mae’r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn wasanaeth rhad ac am ddim a gynigir trwy’r diwydiant ynni ac mae ar gael i gefnogi Cwsmeriaid Blaenoriaeth gyda gwasanaethau ychwanegol mewn perthynas â’u hanghenion cyfathrebu, mynediad a diogelwch. Gyda’ch caniatâd chi, gallwn drosglwyddo’ch manylion i’r cwmnïau sy’n gyfrifol am ddanfon a chyflenwi trydan, nwy a dŵr i’ch cartref.

Cloi Falfiau Poptai (rhad ac am ddim) - Addas i gwsmeriaid sy’n methu gweithredu eu cwcer nwy yn ddiogel mwyach, fel pobl sy’n byw gyda chlefyd Alzheimer neu Ddementia, a allai fod mewn perygl o niweidio’u hunain a’u cartref trwy adael ymlaen nwy heb fflam neu drwy anghofio diffodd y pentan.

Western Power Distribution

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth – Gallwn roi rhif uniongyrchol i chi i’w ffonio os bydd toriad i’r pŵer er mwyn i chi allu cysylltu â ni’n syth; byddwn yn cytuno ar gyfrinair gyda chi cyn i ni ymweld â chi, er mwyn i chi deimlo’n ddiogel; byddwn yn darparu help arbenigol, os bydd angen, trwy mae'r Groes Goch Brydeinig.

 Dwr Cymru

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth – Gallwn ni eich helpu chi gyda’ch bil dŵr neu fesurydd dŵr, cynnig help ymarferol ac o bosibl cynnig gwasanaethau ychwanegol os oes gennym nam ar y golwg, nam ar y lleferydd, yn drwm eich clyw, yn oedrannus neu os oes gennych anableddau corfforol neu ddysg

Mae gan Cymorth i Dalu’ch Bil ffyrdd amrywiol o’ch cefnogi chi’n ariannol i dalu’ch bil.


Newid Cyflenwyr

Gwasanaeth cymharu a newid cyflenwr ar-lein neu dros y ffôn yw uSwitch sy’n helpu cymharu prisiau ar nwyddau a gwasanaethau fel cyfleustodau, a allai’ch helpu chi i arbed arian

Gallwch gael cyngor hefyd ar gyflenwyr gwasanaethau a newid eich cyflenwr ynni gan Ofgem neu Cyngor Ar Bopeth

ID: 2046, adolygwyd 24/08/2021