COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynnal Annibyniaeth

Diogelu eich cartref rhag lladron

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob ffenestr a drws cyn gadael y tŷ
 • Os ydych yn yr ardd neu i fyny’r grisiau, gwnewch yn siŵr bod drysau’r llawr gwaelod wedi eu cloi a bod gennych allwedd gyda chi er mwyn mynd i mewn ac allan ar frys
 • Gosodwch gloeon ar y ffenestri a chadwch yr allweddi mewn man diogel
 • Cadwch unrhyw offer ac ysgolion yn ddiogel dan glo
 • Gosodwch eich larwm lladron a’ch sticer gwarchod cymdogaeth mewn lle amlwg
 • Gosodwch arwydd i rybuddio ymwelwyr os oes gennych gi oherwydd bydd hyn yn helpu i gadw lladron draw
 • Cadwch eitemau gwerthfawr o’r golwg.  Peidiwch â gadael allweddi o dan y mat neu ar linyn drwy’r blwch llythyrau. Mae lladron yn disgwyl hyn.

Cysylltu â’r heddlu
Ffoniwch 101 mewn achosion nad ydynt yn rhai brys.

Ffoniwch 999 bob amser mewn argyfwng

Diogelwch rhag tân

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru’n darparu cyngor ynglŷn â diogelwch rhag tân yn eich cartref a gall gyflenwi a gosod larwm mwg yn rhad ac am ddim. Gall hefyd brofi eich blanced drydan i chi. Maent yn cynnig y cyngor canlynol ynglŷn â diogelwch yn y cartref i bobl hŷn neu bobl anabl:

Cynghorion i’r rhai sydd â nam ar eu clyw

 • Os os nam ar eich clyw, medrwch gael larwm mwg sy’n defnyddio golau strôb a phadiau dirgrynol.
 • Os oes tân yn amlygu, ac os yw’n anodd i chi alw 999 eich hun, gofynnwch i gymydog wneud hynny i chi.
 • Os oes gennych offer arbenigol, fel ffôn destun neu minicom, medrwch gysylltu â’r gwasanaethau brys ar 18000.

​​Cynghorion i’r rhai sydd â nam ar eu golwg

 • Gosodwch sticer lliw ar eich larwm mwg os ydych yn cael trafferth ei weld i’w brofi, neu gofynnwch i’ch Gwasanaeth Tân lleol a fedran nhw ddarparu un ar eich cyfer.
 • Archwiliwch lidiau trydan yn rheolaidd trwy eu cyffwrdd. Os ydynt wedi treulio neu os ydynt yn ddiffygiol, peidiwch â’u plygio i mewn na’u troi ymlaen. Os oes arogl llosgi’n amlygu pan fod offer trydanol ymlaen, diffoddwch yr offer a thynnwch y plwg ar unwaith. 

​​Cynghorion i bobl â phroblemau symudedd

 • Os yw’n anodd i chi brofi eich larwm, yna gofynnwch i rywun arall i’w brofi i chi.
 • Os ydych yn cael trafferth symud o gwmpas, ystyriwch osod intercom, a fydd yn eich galluogi i rybuddio rhywun arall yn y tŷ os oes argyfwng.
 • Gofalwch bod gennych fynediad hawdd at unrhyw gymhorthion symudedd sydd eu hangen arnoch, megis ffon.

Ffôn: 0800 169 1234 neu www.mawwfire.gov.uk

Mewn achos brys cofiwch ffonio 999 bob amser

Rhifau ffôn cysylltu mewn argyfwng
Cyngor Sir Penfro              01437 764551
Rhif ffôn y Cyngor am argyfyngau y tu mas i oriau gwaith           0345 601 5522

Llinell frys Dŵr
Gwybodaeth ynghylch gwasanaeth ac argyfyngau dŵr
0800 052 0130 (24 awr y dydd, 7 dydd yr wythnos)

Argyfyngau Nwy
Rhif Cyswllt Argyfwng Nwy: 0800 111 999

Argyfyngau Trydan
De a Gorllewin Cymru - 
Western Power Distribution: 0800 052 0400

LLINELL LLIFOGYDD
0345 988 1188 (gwasanaeth 24 awr) neu Type talk 0845 602 6340

Cymorth ar y we
www.environment-agency.gov.uk
www.nidirect.gov.uk/preparing-for-emergencies
www.gov.uk

Mae taflen o’r enw ‘Yn Barod i Ymateb’ ar gael hefyd gan y Cyngor yn yr Uned Cynllunio Rhag Argyfyngau.

Gallwch gysylltu â’r Uned Cynllunio Rhag Argyfyngau ar 01437 775586 neu e-bost emergency.planning.unit@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2042, adolygwyd 25/02/2020