Cynnal yr Asesiad - Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Mater H

Ymgysylltu â'r gymuned a chymryd rhan ynddi

Dylai'r Awdurdod Lleol ymgynghori'n eang â phlant, eu teuluoedd a rhanddeiliaid eraill ynghylch eu barn ar ddarpariaeth chwarae. Dylai hefyd hyrwyddo'r broses o ymgysylltu â'r gymuned gyfan wrth ddarparu cymunedau sy'n croesawu cyfleoedd chwarae.

Statws RAG: Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol.

 

Meini prawf

 • Mae’r Awdurdod Lleol yn hyrwyddo cynlluniau i ymgysylltu â grwpiau perthnasol  wrth wella cyfleoedd chwarae i blant yn ei ardal

Statws RAG 2019

Gwyrdd: Bodlonwyd y meini prawf yn llawn

Statws RAG 2022

Gwyrdd: Bodlonwyd y meini prawf yn llawn

Tystiolaeth i ategu cryfderau

 • Mae’r ALl yn hyrwyddo’i ddigwyddiadau cymunedol megis Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles.

Camau Gweithredu a Nodir ar gyfer y Cynllun Gweithredu

 • Creu agenda i wthio gwerth chwarae’n rheolaidd.

 

Meini prawf

Mae'r Awdurdod Lleol yn hyrwyddo ymgysylltiad â'r gymuned drwy:

 • wneud lle addas ar gael i chwarae
 • trefnu digwyddiadau chwarae
 • agweddau cadarnhaol tuag at blant a chwarae
 • hyfforddiant ar bwysigrwydd chwarae.

Statws RAG 2019

Gwyrdd: Bodlonwyd y meini prawf yn llawn

Statws RAG 2022

Ambr: Bodlonwyd y meini prawf yn rhannol

Tystiolaeth i ategu cryfderau

 • Mae’r Swyddog Chwarae Strategol a Gweithredol yn cynnig hyfforddiant i grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr.
 • Mae nifer o ddigwyddiadau chwarae wedi bod yn cael eu cynnig dros y 2 flynedd ddiwethaf, i gyd yn rhad ac am ddim, diolch i LlC sydd wedi darparu cyllid ar gyfer y rhaglenni Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles.

Diffygion

 • Cafodd hyn ei atal trwy gydol y pandemig oherwydd cyfyngiadau. Bydd Diwrnod Chwarae Cenedlaethol yn cael ei adfer yn 2022.

Camau Gweithredu a Nodir ar gyfer y Cynllun Gweithredu

 • Adfer a threfnu dyddiadau trwy’r flwyddyn i gysylltu â phartneriaid megis y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.
 • Y Swyddog Chwarae Strategol a Gweithredol i ddiweddaru’r tudalennau Chwarae ar y we.
 • Y Swyddog Chwarae Strategol a Gweithredol i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel cyfrwng cyfathrebu rheolaidd.

Ymgysylltu â'r gymuned a chymryd rhan ynddi

Sut mae’r Awdurdod Lleol wedi defnyddio’n effeithiol y mecanweithiau sydd yn eu lle i hyrwyddo prosesau i annog plant i gymryd rhan ac i ymgynghori â theuluoedd mewn perthynas â chwarae?

Mae tudalen Chwarae Sir Benfro ar y cyfryngau cymdeithasol yn cael ei defnyddio’n eang i hyrwyddo’r holl weithgareddau chwarae a gynigir ledled y sir, gan gynnwys gweithgareddau a gynigir gan asiantaethau partneriaeth, gan annog pobl i ymwneud â gweithgareddau chwarae yn eu hardaloedd lleol.

Mae mentrau Haf o Hwyl a Gaeaf Llawn Lles LlC wedi galluogi Sir Benfro i ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau chwarae a chwaraeon ar gyfer pob grŵp oedran. Mae’r prosiectau hyn wedi bod yn hynod lwyddiannus gan alluogi plant a phobl ifanc i gael mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd yn rhad ac am ddim na fyddent yn cael eu cynnig iddynt fel arfer.

Mae’r mentrau hyn wedi galluogi plant, pobl ifanc a theuluoedd i ailgysylltu a chymdeithasu, a oedd yn eithriadol o fanteisiol ar ôl y cyfnodau clo blaenorol yr ydym wedi eu gweld ledled y DU sydd wedi cael effaith fawr ar hawliau plant a phobl ifanc i chwarae.

Rydym yn defnyddio’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i gyfleu cyfleoedd chwarae, yn ogystal â chylchlythyrau wythnosol i ysgolion, DEWIS, platfformau ar y cyfryngau cymdeithasol ac adrannau a gweithwyr proffesiynol perthnasol i’n cynorthwyo i hyrwyddo’r hyn sydd gennym i’w gynnig.

A wnaethoch chi wynebu unrhyw heriau?

Fe effeithiodd pandemig y coronafeirws ar gyfleoedd chwarae i blant a’r gallu i ddefnyddio mecanweithiau presennol yn effeithiol ar gyfer cyfranogiad plant ac ymgynghori wyneb yn wyneb ar gyfer chwarae.

 

ID: 9261, adolygwyd 03/11/2022