Cynnal yr Asesiad - Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Strategaeth Chwarae - Sir Benfro 2021-2024

Rhagair

'Mae gan bob plentyn yr hawl i chwarae'

Cymru yw'r wlad gyntaf i gyflwyno deddfwriaeth i gefnogi hawliau plant i chwarae drwy ei chanllawiau statudol, Cymru: Gwlad Gyfeillgar i Chwarae, a gyhoeddwyd ar 1 Gorffennaf 2014.

Beth yw chwarae?

Mae chwarae yn hawl plentyn ac mae wedi'i ymgorffori yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae hyn yn golygu bod hawl gan bob plentyn sy'n byw yng Nghymru i 'gymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a hamdden' (Erthygl 31 - CCUHP). Diffiniad poblogaidd ‘chwarae’ o fewn y proffesiwn yw bod chwarae wedi’i ‘ddewis yn rhydd, wedi’i gyfarwyddo’n bersonol, ac yn ymddygiad cynhenid sy’n ennyn diddordeb y plentyn’ (Hughes a King 1982). Yr awgrym allweddol yw bod plant yn dewis Beth maen nhw ei wneud, Sut maen nhw’n ei wneud, a Pham maen nhw’n ei wneud.

Cyflwyniad

Yn Sir Benfro, deallwn fod gan Chwarae ran hynod bwysig yn natblygiad plentyn, nid yn unig i’w ddatblygiad corfforol, ond i’w datblygiad cymdeithasol a gwybyddol hefyd. Mae plant a phobl ifanc yn chwarae mewn sawl ffordd wahanol ac ar lawer o wahanol adegau a llefydd. I blant a phobl ifanc, mae chwarae yn llawer mwy na dim ond ‘gollwng stêm’; dyna beth maen nhw eisiau ei wneud yn eu hamser eu hunain, am eu rhesymau eu hunain. Trwy chwarae, mae plant a phobl ifanc yn gallu archwilio’r byd o’u cwmpas a dysgu cymryd cyfrifoldeb am eu dewisiadau eu hunain.

Rydym am annog chwarae lle bynnag y bo modd, drwy ddarparu cyfleoedd wedi’u cynllunio’n dda a gwerth uchel a fydd yn denu a dal dychymyg pob oed, gan roi’r cyfle i bawb chwarae mewn ffyrdd newydd, cyffrous a mwy creadigol.

Pam strategaeth chwarae?

Mae’r Strategaeth Chwarae yn allweddol o ran sicrhau mai Sir Benfro yw’r lle gorau i blant a phobl ifanc gael eu magu. Mae chwarae yn un o gynhwysion hanfodol plentyndod hapus ac iach.

Hoffem fod yn ymatebol i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn ein sir, yn hytrach na chynllunio ardaloedd chwarae o amgylch gweithwyr proffesiynol.

Fel cyngor, mae angen i ni hefyd ystyried:

  • pa mor rhyngweithiol y gallwn fod, o ran darpariaeth chwarae a hyrwyddo;
  • os yw’r ddarpariaeth yn briodol;
  • sut y gellir cynllunio’r ehangu yn iawn;
  • sut y bydd gwaith cynnal a chadw'n cael ei ariannu; a
  • gweithio gyda mwy o bartneriaid, fel nad y cyngor yn unig sy'n darparu cyllid ac adnoddau. (Er enghraifft, Cynghorau Tref a Chymuned, y Comisiwn Coedwigaeth, darparwyr gweithgareddau masnachol, ysgolion, grwpiau cymunedol, y sector gwirfoddol a'r GIG.)

Mae Strategaeth Chwarae:

  • yn darparu fframwaith ar gyfer darpariaeth chwarae sydd wedi'i chynllunio ac sy’n briodol;
  • yn rhoi sylfeini llawer gwell ar gyfer penderfynu ar y defnydd gorau o le a chyllid; ac
  • yn helpu i sefydlu'r lefel gywir o gyfraniad sydd ei angen.

Mae'r strategaeth yn nodi mathau a maint y ddarpariaeth chwarae ledled Sir Benfro i ddarparu cyfleoedd hygyrch, cynhwysol a chwarae cyfartal.

Er mwyn galluogi cynllunio, datblygu a chyllid cynaliadwy hirdymor ar gyfer darpariaeth chwarae yn Sir Benfro, mae gan y strategaeth hon oes o dair blynedd rhwng 2021 a 2024

Pwrpas a Cwmpas y strategaeth chwarae

Ein gweledigaeth

Cefndir Sir Benfro

Ein themau allweddol

Sut y bydd y strategaeth yn cael ei chyflwyno

Atodiad un

ID: 9353, adolygwyd 07/12/2022