CynnigGofal Plant Cymru

Hawl gwyliau

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg cyfnod sylfaen wedi’i ariannu i rieni sy’n gweithio a chyda phlant 3 - 4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd yr amser tymor yn cael ei ystyried fel 39 wythnos, gan olygu y bydd y 9 wythnos arall o’r cynnig yn cael ei ystyried fel amser tu allan i’r tymor neu ‘ddarpariaeth gwyliau’. Yn ystod y ddarpariaeth gwyliau 9 wythnos bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant yn unig bob wythnos.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 13 wythnos heb fod yn amser y tymor bydd yn cael eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi’r hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi, fel yr unigolyn hynny sy’n gorfod gweithio dros yr haf ac yn ystod gwyliau’r Nadolig. Fodd bynnag ni fydd rhieni yn gallu ‘ymestyn’ eu hawl ar draws wythnosau neu drosglwyddo unrhyw oriau heb eu gweithio ar draws wythnosau.

Bydd y ddarpariaeth adeg gwyliau’n cael ei ddyrannu ar ddechrau pob tymor y mae plentyn yn gymwys i gael y cynnig. Bydd plant yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau fesul tymor. Bydd modd cario ymlaen dyraniad heb ei ddefnyddio a’i ddefnyddio yn y tymor nesaf os yw’r plentyn yn gymwys i gael y cynnig o hyd. Bydd plant sy’n gymwys am un neu ddau dymor yn unig yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau ar ddechrau pob tymor, yn yr un modd â phob plentyn arall.

Hawl i 9 wythnos o wyliau (pro rata):

  • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor gyda’r hawl i 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor gyda’r hawl i 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor gyda’r hawl i 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.

Plant pedwar blwydd oed:

Lle mae plentyn yn cael cynnig lle Addysg llawn amser cyn y mis Medi yn dilyn ei bedwerydd pen-blwydd (e.e. y tymor ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd, neu’r tymor yn troi pedair oed), mae’r plentyn hwnnw’n dal yn gymwys i gael y 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau tan y mis Medi ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd.

Mae plant wedi’u geni yn nhymhorau’r hydref a’r gwanwyn o bosib yn gymwys i dderbyn y cynnig am fwy na blwyddyn. Mewn achosion o’r fath, ar ddechrau’r ail flwyddynbydd dyraniad newydd o ddarpariaeth gwyliau yn cael ei roi am weddill yr amser os ydyn nhw dal yn gymwys i dderbyn y cynnig.

Noder, unwaith y bydd plentyn yn cychwyn addysg llawn amser nid oes ganddynt yr hawl i’r cynnig gofal plant.

Gwneud cais am y cynnig:

Bydd angen gwneud cais am yr hawl gwyliau o leiaf 4 wythnos cyn y dyddiad y mae arnoch chi angen yr elfen gwyliau. Bydd y rhain yn cael eu gwirio o fewn y mis sy'n arwain at y gwyliau gan yr Uned Gofal Plant. Os yw'ch cais yn llwyddiannus, fe'ch hysbysir trwy e-bost.

ID: 7235, adolygwyd 29/09/2022