CynnigGofal Plant Cymru

Hawl gwyliau ysgol

Yn ystod gwyliau'r ysgol, os ydych yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant, bydd hawl gennych i 30 awr yr wythnos o ofal plant am hyd at 9 wythnos y flwyddyn.

Bydd darpariaeth wyliau yn cael ei neilltuo ar ddechrau pob tymor mae'r plentyn yn gymwys i gael yr arlwy. Byddwch yn cael eich dyrannu 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau fesul tymor. Gellir cario wythnosau gwyliau nas defnyddiwyd drosodd o un tymor i'r nesaf ac o un flwyddyn academaidd i'r llall, cyhyd â bod y rhiant a'r plentyn yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer y Cynnig.

Pan fo plentyn yn cael cynnig lle addysg llawn amser yn gynharach na'r mis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn bedair oed, mae'r plentyn hwnnw yn dal yn gymwys i dderbyn 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth gofal plant yn ystod y gwyliau, hyd at fis Medi ar ôl ei ben-blwydd yn bedair oed.

Sicrhewch eich bod yn cyfathrebu â'ch darparwr/darparwyr gofal plant pan hoffech ddefnyddio eich 9 wythnos o hawl gwyliau. Yna bydd eich darparwr yn hawlio am yr wythnosau gwyliau a ddewiswyd. 

Ni ddylai darparwyr nodi i rieni pa ran o’r 13 wythnos sy’n cael eu dynodi’n wythnosau gwyliau o dan y Cynnig. Y bwriad yw rhoi hyblygrwydd i rieni o ran sut maen nhw'n cael mynediad at eu darpariaeth gwyliau 9 wythnos.

Rydych yn gallu gweld faint o wythnosau gwyliau sydd wedi cael eu hawlio gan eich lleoliad gofal plant ar eich dangosfwrdd.

Mae yna 4 wythnos yn y flwyddyn sydd ddim yn cael eu hariannu gan y Ddarpariaeth. A dim ond yn ystod gwyliau ysgol mae modd cymryd y rhain. Os oes gennych chi Gytundeb â'ch lleoliad yn unig, mae'n debygol na fydd yn rhaid i chi ariannu unrhyw wythnosau eich hun, fodd bynnag os oes gennych Gytundeb gwyliau gyda'ch lleoliad, bydd angen i 4 wythnos o'r rhain gael eu hariannu gennych chi. Byddwch yn gallu cadw golwg ar yr hawliadau hyn y mae’r darparwr yn eu cyflwyno'n wythnosol. Bydd y darparwr yn hawlio 0 am yr wythnosau hyn a fydd yn golygu mai dyma'r wythnosau y bydd gofyn i chi eu hariannu'n llawn. Wrth i'r lleoliad gofal plant hawlio cyllid yr wythnosau gwyliau, bydd balans yr wythnosau gwyliau sy'n weddill yn lleihau. Mae hyn yn caniatáu ichi gadw golwg ar faint o wythnosau gwyliau sy'n weddill i chi.

 

ID: 7234, adolygwyd 14/02/2023