CynnigGofal Plant Cymru

Beth ywr Cynnig Gofal Plant?

Mae’r gwasanaeth digidol Y Cynnig Gofal Plant newydd yn lansio dros yr Hydref. Os hoffech gael gofal plant a ariennir gan Gynnig Gofal Plant Cymru o fis Ionawr 2023 ymlaen, bydd angen i chi wneud cais trwy’r gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd: Cynnig Gofal Plant Cymru | Help Gyda Chostau Gofal Plant yng Nghymru 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu teuluoedd sy’n gweithio yng Nghymru.  Mae cynorthwyo teuluoedd trwy gynnig gofal plant hyblyg, fforddiadwy ac o ansawdd da yn cefnogi adfywiad economaidd, gall leihau pwysau ar incwm teuluol a helpu rhieni i gymryd rhan mewn gwaith, gan felly leihau risg teulu o dlodi.  Mae hefyd yn cefnogi lles plant trwy brofiadau cadarnhaol a chyfoethog o ran gofal plant.

Mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y llywodraeth a gofal plant ar gyfer rhieni plant 3 a 4 oed sy’n gweithio ac sy’n gymwys, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Mae’r Cynnig eisoes wedi helpu rhieni ledled Cymru i ddychwelyd i’r gwaith, cynyddu eu horiau neu weithio’n fwy hyblyg. Mae eraill yn achub ar gyfleoedd hyfforddi i ddatblygu eu sgiliau, newid eu swydd neu ddechrau eu busnes eu hunain hyd yn oed.

Y nod yw rhoi ychydig bach mwy o arian bob mis i rieni sy’n gweithio, i’w wario ar bethau sy’n bwysig i’w teulu. 

Beth bynnag mae’r Cynnig yn ei olygu i chi a’ch teulu, peidiwch â cholli eich rhan chi o gymorth y llywodraeth gyda gofal plant.

Bydd rhieni mewn addysg neu hyfforddiant yn gymwys i gael y Cynnig o fis Medi 2022. Mae ceisiadau nawr ar agor i'r cyllid ddechrau ym mis Medi.

ID: 7216, adolygwyd 02/11/2022