CynnigGofal Plant Cymru

Beth sydd wedi'i gynnwys yn y Cynnig? Sawl awr ydw i'n gymwys i'w gael o dan y Cynnig?

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru Llywodraeth Cymru yn golygu bod nifer o rieni plant rhwng 3 a 4 oed yn gallu cael help gyda chostau gofal plant.

Mae hyn yn golygu 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru i rieni sy'n gymwys. Mae'r 30 awr yn cynnwys o leiaf 10 awr o addysg gynnar yr wythnos ac uchafswm o 20 awr yr wythnos o ofal plant. 

Mae'r Cynnig ar gael am 48 wythnos o'r flwyddyn, sy'n golygu y gall eich helpu gyda chostau gofal plant ar gyfer rhai o wyliau'r ysgol.

Gall rhieni a gwarcheidwaid wneud cais am ofal plant ac addysg gynnar am hyd at 30 awr yr wythnos.

Mae 30 awr yn cynnwys:

  • o leiaf 10 awr o addysg gynnar yr wythnos
  • hyd at 20 awr yr wythnos o ofal plant

Mae faint o oriau sy'n cael eu hariannu gan ofal plant yn dibynnu ar nifer yr oriau o addysg gynnar, mae'ch plentyn yn mynychu wythnos.

 

Addysg Gynnar

Mae gan bob plentyn hawl i addysg gynnar (a elwid gynt yn Feithrinfa Cyfnod Sylfaen) o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. Mae pob awdurdod lleol yn darparu o leiaf 10 awr yr wythnos o addysg gynnar, gallai hyn fod mewn:

  • ysgol leol
  • cylch chwarae
  • meithrinfa ddydd
  • Cylch Meithrin

Yn ystod y tymor, bydd yr addysg gynnar hon yn rhan o 30 awr y Cynnig.

Yn ystod gwyliau'r ysgol pan nad oes addysg gynnar mae'r Cynnig yn darparu 30 awr yr wythnos o ofal plant am hyd at 9 wythnos o'r flwyddyn. 

 

Mae ysgolion yn Sir Benfro yn cynnig amrywiaeth o oriau a sesiynau gwahanol ar gyfer addysg gynnar rhan amser i blant 3 – 4 oed. Mae hyn yn amrywio o 10 awr yr wythnos i 15 awr yr wythnos.

Noder:  Os ydych yn bwriadu cael mynediad i elfen addysg gynnar y Cynnig, mae angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i'ch awdurdod lleol cyn i chi ddechrau cwblhau cytundeb Cynnig Gofal Plant Cymru ar y platfform digidol.

Mae'r cais hwn ar gyfer elfen gofal plant y Cynnig Gofal Plant yn unig (hyd at 20 awr). Mae rhagor o fanylion ynglŷn â sut i wneud cais am le addysg gynnar eich plentyn yn Sir Benfro.  

Os yw’r lle addysg hwnnw wedi cael ei gadarnhau yna mae gennych y manylion hynny wrth law wrth greu cytundeb gyda'ch darparwr. Bydd angen i chi wybod beth yw tref a chod post y lleoliad addysg.

Bydd nifer yr oriau o ofal plant wedi'i ariannu yn dibynnu ar nifer yr oriau o addysg gynnar yr wythnos y mae'ch plentyn yn ei dderbyn. Ni ddylai cyfanswm cyfun fod yn fwy na 30 awr.

Er enghraifft:

  • Os yw'ch plentyn yn derbyn 10 awr o addysg gynnar yr wythnos - Rydych yn gymwys am uchafswm o 20 awr o ofal plant wedi'i ariannu drwy'r Cynnig Gofal Plant.
  • Os yw'ch plentyn yn derbyn 15 awr o addysg gynnar yr wythnos - Rydych yn gymwys am uchafswm o 15 awr o ofal plant wedi'i ariannu drwy'r Cynnig Gofal Plant.

Noder:  Ni allwch gyfnewid oriau addysg am oriau gofal plant, nac oriau gofal plant am oriau addysg. Gallwch dalu am oriau ychwanegol o ofal plant eich hun yn seiliedig ar gontract preifat rhyngoch chi a'ch darparwr gofal plant.

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael addysg llawn amser yn eich awdurdod lleol:

  • ni fyddwch yn gymwys i gael y Cynnig Gofal Plant yn ystod y tymor
  • efallai y byddwch yn gymwys o hyd ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn ystod gwyliau ysgol, os ydynt yn 3 neu 4 oed.
ID: 7218, adolygwyd 29/03/2023