COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

CynnigGofal Plant Cymru

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Y Cynnig Gofal Plant yw 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant, yn cael ei ariannu gan y llywodraeth, i rieni cymwys plant o dair i bedair mlwydd oed, sydd mewn gwaith, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Mae’n cynnwys hyd at 20 awr o ofal plant yn cael ei ariannu gan y llywodraeth yn ystod amser tymor yn ychwanegol at y deg awr a ddarperir eisoes gan y Cyfnod Sylfaen bob wythnos. Yn ystod hyd at 9 wythnos o wyliau’r ysgol, bydd rhieni'n gallu cael hyd at 30 awr o ofal plant wedi ei gyllido. Gweler y tabl isod:

Dadansoddiad o oriau Cyfnod Sylfaen a Gofal Plant yn Sir Benfro:

Cynnig Gofal Plant Cymru:

Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen (oriau'r wythnos)

Oriau o Ofal Plant a gyllidir sydd ar gael

 

Amser Tymor

 

10 awr yr wythnos

 

20 awr yr wythnos

 

Gwyliau

 

0 awr yr wythnos

 

30 awr yr wythnos

Gall rhieni cymwys ddewis hyd at ddau leoliad gofal plant cofrestredig sy’n addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed hynny y tu mewn neu’r tu allan i'r sir, mewn cytundeb â’r darparwr a’r awdurdod lleol.

Bydd plant cymwys yn gallu cael y mynediad at y cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd tan y tymor yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn dechrau mewn addysg lawn amser.

Yn Sir Benfro, rydym yn cynnig 10 awr o Addysg Feithrin y Cyfnod Sylfaen ac felly gall plant cymwys dderbyn 20 awr yn ychwanegol o ofal plant yr wythnos, yn cael ei gyllido gan y Llywodraeth.

ID: 4621, adolygwyd 20/03/2019