COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

CynnigGofal Plant Cymru

Cadarnhau eich hawl a gwneud cais

Bydd angen i’r awdurdod sy’n darparu (Cyngor Sir Ceredigion) wirio cymhwystra pob ymgeisydd. Er y bydd yr ymgeiswyr yn llofnodi nodyn ymwrthodiad i gadarnhau eu bod yn cwrdd â’r meini prawf gofynnol ar gyfer cymhwystra, disgwylir y bydd tystiolaeth ddogfennol o gymhwystra i gefnogi pob cais. Isod ceir rhestr wirio o’r dogfennau (copïau) sydd eu hangen i gefnogi'ch cais:

Tystiolaeth sgan/ffotograff

(arbed yn fformat .pdf neu .jpeg)

 

 

tystysgrif geni’r plentyn

 

 

 

slipiau cyflog 3 mis diwethaf y rhiant (prawf o enillion)

 

 

Os ydych yn hunangyflogedig: copi o’ch ffurflen hunanasesu treth ddiweddaraf (ffurflen HMRC SA103) neu, os mai busnes newydd ydyw (wedi ei sefydlu yn y 12 mis diwethaf) ac os nad oes gennych ffurflen hunanasesu treth eto, bydd angen i chi gyflwyno copi o’r llythyr gan HMRC yn cadarnhau eich Cyfeirnod Treth Unigryw (UTRN).

 

 

prawf preswylio

 

(e.e. y Datganiad Treth Gyngor diweddaraf, cyfriflen banc, bil gwasanaeth, dogfen(nau) yswiriant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyn dechrau ar eich cais, bydd arnoch hefyd angen y manylion canlynol wrth law:

  • Rhifau Yswiriant Gwladol pob rhiant
  •  Oriau a diwrnodiau y cytunwyd arnynt gyda’r darparwr gofal plant
  • Manylion cyswllt cyflogwyr, yn cynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost 

Ble byddaf yn gallu dod o hyd i ddarparwr cofrestredig y Cynnig Gofal Plant?
Er mwyn dod o hyd i fanylion darparwyr gofal plant cofrestredig Arolygiaeth Gofal Cymru yn eich ardal chi, sydd wedi eu cofrestru i ddarparu’r Cynnig Gofal Plant, gwelwch yma

Os cewch unrhyw broblem o ran darparu tystiolaeth o’r dogfennau uchod cysylltwch, os gwelwch yn dda, â:

·         Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu anfonwch neges at clic@ceredigion.gov.uk.

·         Ffion Jones, Swyddog Gwybodaeth Gofal Plant Deg Awr ar Hugain ar 01437 776194 neu ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais ar-lein ac wedi cyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol, caiff eich cais ei brosesu gan yr Uned Gofal Plant o fewn 10 diwrnod gwaith. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch eich hysbysu drwy’r e-bost.

Bydd oedi cyn cyflwyno’r dystiolaeth berthnasol neu fethiant i gyflwyno yn achosi oedi yn y broses o wirio cymhwystra.

 

Cliciwch isod i ddechrau eich cais:

 

 

Ddechrau eich cais yma

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Gweithredu ar ran Sir Benfro ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda’r broses gofrestru, cysylltwch â Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu e-bost clic@ceredigion.gov.uk.

ID: 4623, adolygwyd 20/03/2019