CynnigGofal Plant Cymru

Ffurflen gais i ddarparwyr gofal plant Sir Benfro

Cofrestru Darparwr Gofal Plant i gyflwyno'r Cynnig Gofal Plant i Gymru

Cyn belled ag eich bod wedi cofrestru gyda AGC (AGGCC gynt) neu'r corff cyfatebol yn Lloegr, gallech gael cyllid gan yr awdurdod lleol fel rhan o gynllun peilot ar gyfer y plant 3 a 4 oed sy'n manteisio ar y cynnig yn eich lleoliad chi.

Beth fydd y gyfradd tâl?

Bydd pob darparwr yn derbyn tâl o £5.00 yr awr am bob plentyn sy'n derbyn elfen gofal plant y cynnig.

Alla i godi tâl ychwanegol ar rieni?

Na allwch. Ni allwch godi cyfradd tâl ychwanegol fesul awr os ydych yn codi mwy na £5.00 yr awr fel rheol.

Alla i godi tâl ar gyfer bwyd a gweithgareddau ychwanegol?

Gallwch. Os oes angen, gallwch godi tâl ar rieni am elfennau ychwanegol, megis:

  • Bwyd
  • Cludiant
  • Gweithgareddau oddi ar y safle y gall fod angen talu amdanynt

Mae Llywodraeth Cymru yn enrhifo tâl ar gyfer bwyd fel y canlyn:

  • Pryd: £2.50
  • Byrbryd: 75p

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, ni ddylid codi mwy na:

  • £9.00 y dydd llawn (tua 10 awr) - Cynnwys 3 phryd a 2 fyrbryd
  • £5.75 y sesiwn hanner diwrnod (tua 5.5 awr) - Cynnwys 2 fryd ac 1 byrbryd
  • 75p y sesiwn lle mae byrbryd ond nad oes bryd

Sut bydda i'n cael fy nhalu?

Byddwch yn derbyn y taliad mewn ôl-daliad ar gyfer y mis blaenorol.  Er mwyn sicrhau hyn:

Bydd RHAID ichi gwblhau hawliadau misol o fewn y pedwar diwrnod gwaith cyntaf o bob mis

Bydd methu â chwblhau'r hawliadau ar amser yn golygu na fyddwch yn cael eich talu.

Sut ydw i'n cymryd rhan?

Er mwyn darparu’r cynnig, bydd rhaid i chi gwblhau'r ffurflen gofrestru wedi'i ddolennu isod.

Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r ffurflen

e-bostiwch gofalplant@ceredigion.gov.uk

neu ffion.jones@pembrokeshire.gov.uk 

Ffurflen gais i ddarparwyr gofal plant Sir Benfro

 

 

 

 

ID: 7240, adolygwyd 29/09/2022