CynnigGofal Plant Cymru

Ffurflen gais rhiant/gwarcheidwad

Mae’r gwasanaeth digidol Y Cynnig Gofal Plant newydd yn lansio dros yr Hydref. Os hoffech gael gofal plant a ariennir gan Gynnig Gofal Plant Cymru o fis Ionawr 2023 ymlaen, bydd angen i chi wneud cais trwy’r gwasanaeth digidol cenedlaethol newydd: Cynnig Gofal Plant Cymru | Help Gyda Chostau Gofal Plant yng Nghymru

Cyngor Sir Ceredigion yw’r Awdurdod Gweithredu ar ran Sir Benfro ar gyfer y Cynnig Gofal Plant. Bydd angen i’r awdurdod cyflawni (Cyngor Sir Ceredigion) wirio cymhwyster pob ymgeisydd.

Er y bydd ymgeiswyr yn llofnodi ymwadiad i gadarnhau eu bod yn bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer cymhwyster, disgwylir bod pob cais yn cael ei gefnogi gan dystiolaeth ddogfennol o gymhwyster hefyd.

Isod, ceir rhestr wirio o’r dogfennau (copïau) sydd eu hangen i gefnogi’ch cais: 

  • Tystysgrif geni (fersiwn hir) neu tystysgrif geni (fersiwn fer) gyda phrawf o gyfrifoldeb rhiant
  • slipiau cyflog y rhiant am y 3 mis diwethaf (prawf o enillion) (Os ydych yn hunangyflogedig: copi o’ch ffurflen dreth hunanasesu ddiweddaraf (ffurflen  SA103 CThEM) neu os yw’n fusnes newydd (sefydlwyd o fewn y 12 mis diwethaf) ac nid oes gennych ffurflen dreth hunanasesu eto, bydd angen i chi ddarparu copi o’r llythyr gan CThEM yn cadarnhau eich rhif Cyfeirnod Unigryw’r Swyddfa Dreth (UTRN)
  • prawf o breswylfa (e.e. Datganiad diweddaraf Treth y Gyngor, cyfriflen banc, bil cyfleustodau)

Cyn dechrau eich cais, bydd angen y manylion canlynol wrth law arnoch hefyd:

  • Rhifau Yswiriant Gwladol yr holl rieni
  • Oriau a diwrnodau cytûn darparwyr gofal plant
  • Manylion cyswllt cyflogwyr, gan gynnwys: Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau â darparu tystiolaeth o’r dogfennau uchod, cysylltwch â:

Clic Ceredigion ar 01545 570881 neu anfonwch neges e-bost: clic@ceredigion.gov.uk

neu

Ffion Gibby ar e-bost: ffion.Gibby@pembrokeshire.gov.uk

Wedi i chi lenwi’ch cais ar-lein a chyflwyno’r holl dystiolaeth angenrheidiol, bydd eich cais yn cael ei phrosesu gan yr Uned Gofal Plant o fewn 10 diwrnod gwaith.  Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich hysbysu trwy’r e-bost.

Bydd oedi wrth gyflwyno tystiolaeth berthnasol neu fethiant i’w chyflwyno yn arwain at oedi yn y broses gwirio cymhwyster.

Ni allwch arbed eich cais, felly gwnewch yn siŵr fod gennych y dogfennau perthnasol cyn dechrau’r cais.

Canllaw Cam wrth Gam: i Rieni/gwarcheidwaid

Ffurflen gais i rhieni/gwarcheidwaid 

ID: 7237, adolygwyd 02/11/2022