COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

CynnigGofal Plant Cymru

Hawl gwyliau

Hawl gwyliau y Cynnig Gofal Plant yn ystod gwyliau'r ysgol

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn rhoi i rieni plant 3-4 blwydd oed, sydd mewn gwaith, 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yr wythnos sy’n cael ei ariannu, hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn. Mae’r elfen amser tymor yn cynnwys 39 wythnos, gyda’r 9 wythnos sy’n weddill o’r cynnig yn cael eu trin fel amser y tu allan i'r tymor neu ‘ddarpariaeth gwyliau’. Yn ystod y 9 wythnos hyn o ddarpariaeth gwyliau, bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant yn unig bob wythnos. Bydd rhieni yn dal i allu derbyn yr hawl gwyliau hyd y mis Medi ar ôl i’r plentyn droi 4 blwydd oed.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn pennu pa rai o’r 14 wythnos y tu allan i'r tymor sydd wedi eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn caniatáu hyblygrwydd i’r rhieni sydd mewn galwedigaethau gwahanol, megis y rheiny sy’n gorfod gweithio dros wyliau’r haf neu’r Nadolig. Fodd bynnag, ni fydd rhieni’n gallu ‘ymestyn’ eu hawliau ar draws wythnosau na throsglwyddo oriau nas defnyddiwyd ar draws wythnosau.

Dyrennir darpariaeth gwyliau ar ddechrau pob tymor y bydd y plentyn yn gymwys ar gyfer y cynnig. Dyrennir 3 wythnos y tymor o ddarpariaeth gwyliau i blant. Gellir cario unrhyw ddyraniad nas defnyddiwyd drosodd a’i ddefnyddio yn y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn dal yn gymwys i dderbyn y cynnig. Bydd plant nad ydynt yn gymwys i dderbyn y cynnig ond am un neu ddau dymor yn unig yn derbyn 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau ar ddechrau pob tymor, yn union fel y byddai unrhyw blentyn arall yn ei wneud.

Gwelwch yr hawl gwyliau 9 wythnos pro rata canlynol:

  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri tymor hawl i dderbyn 9 wythnos o ofal plant gwyliau yn ystod gwyliau'r ysgol.
  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor hawl i dderbyn 6 wythnos o ofal plant gwyliau yn ystod gwyliau'r ysgol.
  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor hawl i dderbyn 3 wythnos o ofal plant gwyliau yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gwneud cais am y cynnig:

Mae yna ffurflen gais ar wahân y mae angen ei chwblhau er mwyn hawlio’r hawl gwyliau.

Bydd angen cyflwyno ceisiadau am yr hawl gwyliau 4 wythnos o leiaf cyn y dyddiad y bydd arnoch angen yr hawl gwyliau.

Caiff y rhain eu harchwilio o fewn y mis yn arwain i fyny at y gwyliau gan yr Uned Gofal Plant. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, cewch eich hysbysu drwy’r e-bost.

Hysbysiad Pwysig - Cynnig Gofal Plant:


Os ydych wedi gwneud cais am y Cynnig Gofal Plant rhwng y dyddiadau [Mawrth 11eg – 25ain, 2019] ac nid ydych wedi derbyn unrhyw ohebiaeth ynglŷn â’ch cais, bydd angen i chi gwneud cais eto.

Bu problem dechnegol yn y cyfnod yma sydd wedi arwain at rai ceisiadau gwag i ddod trwyddo.

Rydym yn ymddiheuro am y mater hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01545 570881.

ID: 5035, adolygwyd 11/04/2019