COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

CynnigGofal Plant Cymru

Pwy sy’n gallu gwneud cais? / Oes gennyf i hawl?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yn Sir Benfro cyn belled â’u bod yn cwrdd â’r meini prawf cymhwystra canlynol:

  • Mae eich plentyn yn 3-4 blwydd oed
  • Mae’n byw yn Sir Benfro
  • Rhaid i’r ddau riant / cyplau sy’n cyd-fyw fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu un rhiant.
  • Ennill yr hyn sy’n gyfwerth ag 16 awr o leiaf ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol.

Os ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf cymhwystra uchod, byddwch yn gallu gwirio eich cymhwystra a gwneud cais ar-lein am Gynnig Gofal Plant Cymru drwy gwblhau cais ar-lein.

Bydd ffurflenni cais ar gyfer darparwyr Gofal Plant ar gael ar-lein o’r 25ain o Chwefror 2019 a bydd ffurflenni cais i rieni ar gael o'r 11eg o Fawrth 2019.  

Bydd plant cymwys yn gallu cael mynediad at y cynnig o ddechrau’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd (gweler y dyddiadau isod) tan y tymor yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd, pan fyddant yn dechrau addysg lawn amser. 

Pa bryd gallaf wneud cais am y cynnig gofal plant?

Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd y cynnig yn cychwyn o ddiwrnod cyntaf tymor yr ysgol a bennwyd gan yr Awdurdod Lleol.

Ni fydd teuluoedd lle mae’r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau isod yn gallu cael mynediad at y cynnig:

  • Lwfans gofalwyr
  • Lwfans anabledd difrifol
  • Lwfans cyflogaeth a chymorth
  • Budd-dal analluogrwydd
  • Credydau yswiriant gwladol ar sail anallu i weithio neu allu cyfyngedig i weithio
  • Budd-dal analluogrwydd tymor hir

Lle mae un rhiant yn cwrdd â’r meini prawf cymhwystra ac mae’r rhiant arall yn derbyn un o’r budd-daliadau uchod, bydd y plentyn yn dal i allu cael mynediad at y cynnig.

Cwestiynau cyffredin i rieni

Sut bydd y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Hysbysiad Preifatrwydd Cynnig gofal plant i Gymru

ID: 4622, adolygwyd 30/05/2019