CynnigGofal Plant Cymru

Pwy sy'n gallu gwneud cais? Ydw i'n gymwys?

Pwy sy’n gymwys i dderbyn y Cynnig Gofal Plant?

Mae’r Cynnig Gofal Plant yn agored i unrhyw deulu sy’n byw yn Sir Benfro, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyster canlynol:

 • Mae eich plentyn yn 3-4 oed
 • Rydych yn byw yn Sir Benfro
 • Rhaid i rieni /cyplau sy'n cyd-fyw fod yn gweithio neu mewn addysg neu hyfforddiant mewn teulu dau riant, neu'r unig riant mewn teulu rhiant unigol
 • Rhaid i chi ennill isafswm wythnosol sydd gyfwerth ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol neu’r cyflog byw cenedlaethol
 • NEU fod yn derbyn budd-daliadau penodol, ar yr amod bod y rhiant arall yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd (gweler eithriadau isod)
 • Ennill llai nag uchafswm £100,000 y flwyddyn fesul rhiant

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyster uchod, byddwch yn gallu gwirio’ch cymhwyster a gwneud cais ar-lein am y Cynnig Gofal Plant i Gymru trwy gwblhau cais ar-lein.

Bydd rhieni mewn addysg neu hyfforddiant yn gymwys i gael y Cynnig o fis Medi 2022. Mae ceisiadau nawr ar agor i'r cyllid ddechrau ym mis Medi.

Gall rhiant mewn addysg neu hyfforddiant fod yn rhiant sydd naill ai:

 • wedi cofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig Addysg Uwch (AU) sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a gyflwynir drwy ddysgu o bell.
 • wedi cofrestru ar gwrs sy'n 10 wythnos o leiaf ac sy'n cael ei gyflwyno mewn Sefydliad Addysg Bellach (AB). Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a gyflwynir drwy ddysgu o bell.

Eithriadau i'r gofynion cymhwysedd

Bydd teuluoedd yn y sefyllfaoedd canlynol yn parhau bod yn gymwys manteisio'r cynnig:

Rhieni sydd i ffwrdd o'r gweithle neu wedi atal eu hastudiaethau dros dro ar absenoldeb salwch neu oherwydd absenoldeb rhiant. Gan gynnwys absenoldeb mamolaeth, absenoldeb rhiant a rennir statudol a thâl, ac absenoldeb mabwysiadu.

Pa fydd un rhiant yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd ac mae'r rhiant arall yn derbyn un o'r budd-daliadau canlynol:

 • Budd-dal analluogrwydd
 • Lwfans gofalwyr
 • Lwfans anabledd difrifol
 • Budd-dal analluogrwydd hirdymor
 • Lwfans cyflogaeth a chymorth
 • Credydau yswiriant gwladol ar sail analluogrwydd ar gyfer gwaith neu alluogrwydd cyfyngedig ar gyfer gwaith

Ni fydd rhiant sengl sy'n a theuluoedd lle mae'r ddau riant yn derbyn y budd-daliadau uchod yn gallu manteisio ar y cynnig.

Sylwer y bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llysrieni, a phartneriaid sy'n byw gyda rhiant i gyd fodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy'n byw yn yr aelwyd honno allu manteisio ar y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu 

Nid yw gwarchodaeth dros y plentyn yn gyfartal:

 • Bydd y rhiant sy'n brif warchodwr yn gymwys i fanteisio ar y cynnig os yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd

Mae'r warchodaeth dros y plentyn yn gyfartal:

 • Bydd rhaid enwebu un rhiant i fanteisio ar y cynnig fel y prif riant
 • Dim ond un rhiant y gall wneud cais am y plentyn hwnnw
ID: 7217, adolygwyd 29/09/2022