Cynnyrch Hylendid Amsugnol

Cynnyrch Hylendid Amsugnol - FAQ

Pam ydym ni’n ychwanegu gwasanaethau?

Mae gan Gymru un o’r cyfraddau ailgylchu uchaf yn y byd a’r gyfradd uchaf yn y DU o bell ffordd. Fodd bynnag, os ydym i gyrraedd targedau ailgylchu anodd Llywodraeth Cymru – ac osgoi dirwyon – mae angen i ni ailgylchu mwy fyth. Mae hynny’n golygu nid yn unig ailgylchu eitemau hawdd eu hailgylchu fel poteli gwydr, caniau diodydd, papur a cherdyn, ond pethau anoddach eu hailgylchu fel cewynnau babanod a gwastraff anymatal.
Rydym wedi cyflwyno’r cynllun hwn fel rhan o welliant ehangach o wasanaethau ailgylchu a gwastraff yn Sir Benfro a luniwyd i annog pobl i ailgylchu gymaint ag y gallant.

Pam ydych chi wedi creu’r gwasanaeth Cynhyrchion Hylendid Amsugnol (CHA)?

Nododd ein hadolygiad gwastraff fod gennym nifer sylweddol o gwsmeriaid ar draws y sir a allai elwa ar y casgliad hwn.
Gyda chyflwyno casgliadau gweddilliol bob tair wythnos ac uchafswm o 3 bag llwyd, bydd gwasanaeth gwastraff CHA wedi’i dargedu yn rhoi mwy o le i drigolion yn eu bagiau (anailgylchadwy) gweddilliol llwyd. 

Beth yw cost y gwasanaeth?

Nid yw’n costio dim i aelwydydd gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn yn Sir Benfro.

Pwy fydd â hawl i ddefnyddio’r gwasanaeth?

Gall aelwydydd gyda phlant mewn cewynnau, neu unigolion sy’n defnyddio cynhyrchion anymataliaeth, sy’n byw yn bennaf yn yr eiddo, gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth. Dim ond ar gyfer prif fan preswyl yr unigolion sy’n cynhyrchu’r deunydd y mae’r gwasanaeth ar gael.

Pa wastraff all gael ei wared drwy’r cynllun hwn?

Mae cewynnau babanod a sachau cewynnau, cynhyrchion anymatal h.y. padiau, padiau gwely a chadair, cynfasau gwely amsugnol un defnydd, menig plastig, ffedogau untro, bagiau cathetr a bagiau colostomi a stoma i gyd yn eitemau cymwys ar gyfer y gwasanaeth casglu hwn.

Gaf i gael gwared ar gynhyrchion hylendid merched drwy’r gwasanaeth hwn?

Na chewch. Dylech ddal i roi cynhyrchion hylendid merched (e.e. tyweli mislif, leininau a thamponau) yn eich sach gwastraff gweddilliol (llwyd) anailgylchadwy.

Gaf i gynnwys gwastraff sach weddilliol arall yn y sach cynnyrch hylendid amsugnol (CHA)?

Na chewch. Mae’r sach CHA ar gyfer gwastraff CHA yn unig, fel bod modd ei ailgylchu gan ddefnyddio proses benodol ar gyfer gwastraff CHA. Dylech dal i roi gwastraff heblaw CHA nad oes modd ei ailgylchu yn y sach gwastraff gweddilliol. Bydd cwsmeriaid cofrestredig sy’n defnyddio’r gwasanaeth i wared unrhyw beth heblaw i’r dibenion a fwriadwyd yn colli’r gwasanaeth.

Os dewisaf beidio â chofrestru ar gyfer y gwasanaeth cynnyrch hylendid amsugnol (CHA), a gaiff y gwastraff hwn fynd i’r sach weddilliol arferol i’w gasglu?

Gallwch ddefnyddio’ch bag gwastraff gweddilliol (llwyd) na ellir ei ailgylchu i gael gwared ar ddeunydd CHA, ond angen i hyn fod o fewn y cyfyngiad o 3 bag fesul casgliad bob tair wythnos, neu gellir mynd â’r deunydd yma i un o’n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu i’w waredu yn ycynhwysydd gwastraff cyffredinol. Fodd bynnag, byddem yn eich annog i gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Casglu CHA. Mae dau reswm dros hyn:

  • Mae modd ailgylchu holl CHA a gesglir fel hyn.
  • Bydd cadw gwastraff CHA ar wahân yn rhoi mwy o le i chi yn eich sach weddilliol ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Sut allaf i gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth?

Gallwch gogrestru ar gyfer y casgliad CHA ar Fy Nghyfrif.

Nid oes gennyf / nid wyf yn defnyddio’r rhyngrwyd. Sut allaf i gofrestru?

Y ffordd hawddaf o gofrestru yw ar-lein ond, os nad yw’r rhyngrwyd ar gael i chi, gallwch ffoniwch 01437 764551 i gofrestru,

A fyddaf i’n gorfod ailgofrestru bob blwyddyn?

Bydd angen i chi ailgofrestru ar ôl dwy flynedd. Byddwn yn eich atgoffa trwy e-bost pan fo’n bryd ailgofrestru.

Pa mor aml fydd casgliadau’n digwydd?

Bydd casgliadau’n digwydd bob pythefnos.

Faint o sachau gaf i?

Fe gewch gymaint o sachau CHA ag sydd eu hangen arnoch. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar nifer y sachau y gallwch eu gadael i’w casglu – ond eu bod y rhai cywir. Byddai’n well gennym i chi adael mwy o sachau sy’n ysgafnach, na llai o sachau trwm.

A fyddaf i’n gallu cael mwy o sachau os bydd angen a sut fyddaf i’n eu cael?

E-bostiwch wasteandrecycling@pembrokeshire.gov.uk  i ofyn am fagiau ychwanegol pan fydd eu hangen. Bydd y rhain yn cael ei dosbarthu gan griw casglu CHA ar eich diwrnod casglu.

A fydd y casgliad cynnyrch hylendid amsugnol (CHA) yn digwydd ar yr un diwrnod o’r wythnos â’m casgliadau gwastraff ac ailgylchu?

Efallai y bydd eich casgliad AHP yn ddiwrnod gwahanol i'ch casgliad gwastraff ac ailgylchu arferol. Bydd pawb sydd wedi cofrestru ar gyfer y casgliad AHP yn derbyn calendr yn dangos yr holl ddiwrnodau casglu. Bydd y wybodaeth hon hefyd ar gael ar-lein trwy ‘FyNghyfrif’. Mae hefyd ar gael drwy’r bot sgwrsio ‘Penfro’ ar ein gwefan.

Sut ddylwn i gyflwyno gwastraff CHA?

Dylech gyflwyno eich gwastraff yn y sachau CHA porffor a gewch, nid mewn sachau duon neu sachau eraill. Os dymunwch, gallwch ddodi’r sach CHA mewn bin neu gynhwysydd arall. Fe all hwn fod o unrhyw liw ond fe fydd cyfyngiadau ar faint a phwysau’r bin neu gynhwysydd i sicrhau bod ein gweithwyr gwastraff yn gallu eu gwagio’n rhwydd heb berygl anaf.

Os adawaf y sachau cynhyrchion hylendid amsugnol (CHA) i’w casglu mewn bin, a fydd yn cael ei gasglu?

Byddwn yn darparu sachau’n unig ar gyfer gwastraff CHA, ond gallwch ddodi’r sach mewn bin neu gynhwysydd arall i’w ddarparu gennych os dymunwch. Fe fydd cyfyngiadau ar faint a phwysau’r bin neu gynhwysydd i sicrhau bod ein gweithwyr gwastraff yn gallu eu gwagio’n rhwydd heb berygl anaf.

Nid wyf yn gallu gadael fy ngwastraff ar ymyl y palmant i’w gasglu. Allaf i gael cymorth?

Os oes gennych gasgliad gwastraff ac ailgylchu gyda chymorth, gallwch gofrestru am gasgliad gwastraff CHA gyda chymorth. Llenwch ffurflen yn www.sir-benfro.gov.uk/newidiadau-gwastraff

Rwy’n pryderu y bydd fy nghymdogion yn gallu dweud bod gennyf broblem anymatal os defnyddiaf y gwasanaeth hwn. Beth allaf i wneud?

Os ydych yn pryderu, gallwch ddodi’r sach gwastraff CHA mewn bin neu gynhwysydd arall (pa byddwch yn darparu) os dymunwch. Fe fydd cyfyngiadau ar faint a phwysau’r bin neu gynhwysydd i sicrhau bod ein gweithwyr gwastraff yn gallu eu gwagio’n rhwydd heb berygl anaf.

Rwy’n gwarchod fy wyrion ac wyresau sydd mewn cewynnau. Gaf i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth?

Byddem yn gofyn bod pobl yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth ym mhrif gyfeiriad y plentyn. Dim ond ar gyfer prif breswylfa’r unigolion y mae’r gwasanaeth hwn ar gael ac nid yw ar gael i aelwydydd nad ydynt yn brif breswylfa’r unigolyn sy’n cynhyrchu’r deunydd h.y. os yw wyrion ac wyresau’n cael eu gofalu yn rhan-amser yn yr eiddo.

Rwy’n warchodwr plant cofrestredig / rhedeg meithrinfa. Gaf i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth?

Oherwydd bod meithrinfeydd yn fusnesau, bydd hyn yn dod dan ein gwasanaethau gwastraff masnachol.

Beth fydd yn digwydd i’r deunydd a gasglwch?

Ar ôl eu casglu o gartrefi, bydd y sachau’n mynd i’w prosesu mewn gwaith yng Nghymru, fydd yn adennill yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy. Bydd y ffibrau cellwlos o gewynnau a CHA arall yn cael eu hailgylchu’n fyrddau ffibrau a phaneli acwstig, a bydd y plastigion yn cael eu hanfon i’w hailbrosesu ymhellach.

Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, sut all y Cyngor fforddio’r gwasanaeth newydd hwn?

Mae angen i ni ailgylchu gymaint ag y bo modd os ydym i gyrraedd targedau ailgylchu anodd Llywodraeth Cymru – ac osgoi dirwyon. Mae hynny’n golygu nid yn unig ailgylchu eitemau hawdd eu hailgylchu fel poteli gwydr, caniau diodydd, papur a cherdyn, ond pethau anoddach eu hailgylchu fel cewynnau babanod a gwastraff anymatal.
Mae’n ddrud cael gwared ar wastraff gweddilliol, anailgylchadwy ac, felly, gorau po fwyaf y gallwn ailgylchu.

 

ID: 5346, adolygwyd 07/06/2022