CYSAG

Cyflwyniad i CYSAG

Rôl a chyfansoddiad CYSAG

Pwrpas CYSAG yw cynghori'r awdurdod lleol ar faterion sy'n ymwneud ag addysg grefyddol ac addoli ar y cyd mewn ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth.

Cyfansoddiad CYSAG

Yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am gyfansoddiad CYSAG.

Mae tri grŵp yn rhan o CYSAG:

 1. Cynrychiolwyr enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill i adlewyrchu'n fras gryfder cyfathebol yr enwadau neu'r crefyddau hynny yn yr ardal.
 2. Cymdeithasau sy'n cynrychioli athrawon.
 3. Cynrychiolwyr awdurdodau lleol.

Gall CYSAG gyfethol aelodau ychwanegol heb bleidlais yn unol â'r cyfansoddiad.

Rôl CYSAG

Cynghori'r awdurdod ynghylch addysg grefyddol a chyd-addoli.

 • bodloni a monitro gofynion statudol
 • y ffordd orau o gyflwyno'r maes llafur cytunedig ar gyfer addysg grefyddol
 • dulliau addysgu
 • adnoddau i'w defyddio
 • hyffordi athrawon.

Gofyn i'r awdurdod lleol adolygu ei faes llafur cytunedig ar gyfer addysg grefyddol.

 • Gofyniad cyfreithiol i bob awdurdod lleol adolygu ei faes llafur cytunedig o fewn pum mlynedd o'r adolygiad diwethaf.
 • Bydd pob maes llafur cytûn yn 'adlewyrchu'r ffaith bod traddodiadau crefyddol Prydain, ar y cyfan, yn rhai Cristnogol ond bydd yn rhoi sylw i ddysgeidiaeth ac arferion y prif grefyddau eraill a gynrychiolir ym Mhrydain Fawr'.

Ystyried ceisiadau gan ysgolion ar gyfer dyfarniadau

 • Ceisiadau i gael eu heithrio o 'addoli Cristnogol ar y cyfan' yw dyfarniadau.

Ystyried cwynion am ddarpariaeth a chyflwyniad addysg grefyddol a chyd-addoli.

 • Chwarae rhan yn y broses gwynion statudol leol, lle caiff achosion eu cyfeirio i CYSAG gan yr awdurdod lleol.

Cyhoeddi adroddiad blynyddol am ei waith

 • Cyflwynir hwn i AdAS Llywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.

Cyfrifoldebau'r awdurdod lleol mewn perthynas â CYSAG

 • Sefydlu ac ariannu CYSAG.
 • Penodi aelodau CYSAG a'r Gynhadledd Maes Llafur Cytunedig.
 • Nodi a darparu'r cyngor a'r gefnogaeth y mae eu hangen ar CYSAG.
 • hysbysu CYSAG ynghylch materion sy'n berthnasol i addysg grefyddol a chyd-addoli.
 • Darparu gwybodaeth am arolygiadau ysgolion ac/neu adroddiadau hunanwerthuso.
 • Ymateb i gyngor a gynigir gan CYSAG.
 • Sefydlu a chynnal cynadleddau maes llafur cytunedig pan gofynnir amdanynt gan CYSAG.
 • Hysbysu'r Gweinidog Addysg pan cytunir ar faes llafur newydd.
 • Ystyried cwynion am gwricwlwm addysg grefyddol a chyd-addoli.

Acronymau

CYSAG (Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol)

CCYSAGC (Cymdeithas CYSAGau Cymru)

AdAS (Yr Adran Addysg a Sgiliau)

Estyn (Gwasanaeth Arolygu Ysgolion Cymru)

PYCAG (Y Panel Ymgynghorol Cenedlaethol ar gyfer Addysg Grefyddol)

 

 

 

ID: 9425, adolygwyd 13/12/2022