Cysylltiadau Cynllunio

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

Cyngor Sir Penfro yw'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar gyfer Sir Benfro. Mae hyn ar ben dyletswyddau'r Cyngor fel Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol.

Rydym yn cyflawni swyddogaeth statudol i sicrhau y caiff cynigion draenio ar gyfer pob datblygiad newydd sy'n cynnwys mwy nag un eiddo, neu lle mae goblygiadau draenio sy'n fwy na 100m2 ar gyfer yr ardal adeiladu, eu cynllunio a'u hadeiladu yn unol â'r safonau cenedlaethol ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.

Sefydlwyd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy er mwyn:

 • Darparu cyngor cyn gwneud cais i drafod cynigion draenio
 • Gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd lle bo goblygiadau draenio ar gyfer y gwaith adeiladu
 • Mabwysiadu a chynnal a chadw systemau cynaliadwy ar gyfer draenio dŵr daear yn unol ag Adran 17 o Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010
 • Mae pwerau arolygu a gorfodi gan y Corff Cymeradwyo Draenio Systemau Cynaliadwy hefyd

CCSDC (Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy)

Fe wnaeth Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, a ddaeth i rym ar y 7fed o Ionawr 2019, sefydlu Cyrff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (CCSDC) yn yr awdurdodau unedol yng Nghymru. Mae gan y cyrff hyn gyfrifoldeb statudol i werthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd, lle mae goblygiadau draenio i waith adeiladu, ac i fabwysiadu a chynnal cynlluniau SDCau, yn ddibynnol ar amodau ac esemptiadau.

Cyngor Sir Penfro yw'r Corff Cymeradwyo SDCau (CCSDC) ar gyfer Sir Benfro ochr yn ochr â'i ddyletswyddau fel yr Awdurdod Arweiniol ar gyfer Llifogydd Lleol (AALlLl).

Mae Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ei gwneud yn ofynnol bod draenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd yn cydymffurfio â’r Safonau Cenedlaethol gorfodol ar gyfer systemau draenio cynaliadwy (SDCau).

Offerynnau Statudol

Yn dilyn Cychwyn Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru yr Offerynnau Statudol ar y 15fed o Hydref 2018. Mae’r Offerynnau a gyhoeddwyd yn cynnwys:

1. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) 2018 

2. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) 2018

3. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gorchymyn Cymeradwyo a Mabwysiadu) 2018 

4. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Apeliadau) 2018

5. Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gorfodaeth) 2018

Amcan polisi Llywodraeth Cymru yw sicrhau systemau draenio cynaliadwy (SDCau) amlbwrpas, effeithiol mewn datblygiadau newydd, fydd yn cael eu cynnal a’u cadw drwy gydol oes y datblygiad y maent yn ei wasanaethu. 

Mae cymeradwyaeth Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (CCSDC) ar wahân i gymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl). Efallai y bydd yn ofynnol cael cymeradwyaeth CCSDC a’r ACLl ar gyfer gwaith adeiladu sy’n cwrdd â’r meini prawf uchod.

Mae'r Safonau SDCau statudol yn darparu fframwaith ar ffurf egwyddorion a safonau, ynghyd â chanllawiau ar gyfer sicrhau SDCau o ansawdd da, fydd yn sefyll prawf amser, ar ddatblygiadau newydd. 

Wrth ystyried cais am gymeradwyaeth, mae'n rhaid i'r CCSDC:

 • Ei ganiatáu, os bydd wedi'i fodloni bod y system ddraenio, os caiff ei hadeiladu fel y cynigir, yn cydymffurfio â'r Safonau SDCau Statudol.
 • Ei wrthod os na fydd wedi’i fodloni. 

Am fwy o wybodaeth: Mae Canllawiau Statudol Systemau Draenio Cynaliadwy i awdurdodau lleol, ar gyfer gweithredu Atodlen 3

 

Pam mae SDCau a CCSDC yn bwysig? 

Beth yw swyddogaeth y CCSDC?

Pryd fydd angen cymeradwyaeth CCSDC?

Pryd fydd dim angen cymeradwyaeth CCSDC?

Cymeradwyaeth CCSDC a Chynllunio

Beth ddylai ddylanwadu ar y broses ddylunio?

Cyn gwneud cais

Cais llawn

Cymeradwyo Amodau

Mabwysiadu SDC

Cynnal a Chadw i’r Dyfodol ac Ariannu

Apeliadau

Beth yw'r goblygiadau o ran cost i Ddatblygwyr?

Gorfodi

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Dulliau Talu

Cysylltu â’ch CCSDC

 

 

Pam mae SDCau a CCSDC yn bwysig?

Mae llifogydd dŵr wyneb yn creu bygythiad, sy’n cynyddu o hyd, i eiddo a chartrefi ac fe'i nodwyd fel un o'r tair prif ffynhonnell o berygl llifogydd ynghyd â moroedd ac afonydd.

Mae llifogydd oherwydd y newid yn yr hinsawdd, datblygiad trefol a gorlwytho’r systemau draenio dŵr wyneb sydd mewn bodolaeth, gan gynnwys carthffosydd dŵr wyneb/dŵr budr cyfunedig, yn risg sy’n cynyddu’n barhaus. Mae hyn wedi arwain at fwy o lygredd yn ein hafonydd, tirweddau naturiol gwael a dirywiad mewn bioamrywiaeth.

Mae’r systemau pibellau traddodiadol, sy'n casglu dŵr ffo oddi ar arwynebau a  balmantwyd yn galed megis toeau, ffyrdd a meysydd parcio, yn anghynaladwy ac maent wedi cyfrannu at gynnydd mewn perygl llifogydd a llygredd drwy:

 • Orlenwi yn ystod glawiad difrifol, gyda’r dŵr yn methu â gollwng i'r system ddraenio neu'n codi i'r wyneb drwy dyllau a rhigolau mewn mannau ar godiad tir is, gan achosi llifogydd lleol eithafol.
 • Cynyddu gollyngiadau dŵr wyneb i garthffosydd cyfunol ac i weithfeydd trin carthion yn y pen draw.
 • Cynyddu'r potensial i rwystrau rhannol neu gyflawn ffurfio o ganlyniad i waddodion, gweddillion neu bibellau wedi torri, na sylwir arnynt yn aml hyd nes y ceir glaw trwm, sy’n arwain at lifogydd mewn mannau yn uwch i fyny'r afon.
 • Darparu fawr ddim triniaeth i ddŵr wyneb ffo, yn arbennig oddi ar arwynebau caled, rhodfeydd a lonydd cerbydau, ac felly cario llygryddion i'r amgylchedd naturiol.
 • Cynyddu swm a chyflymder y dŵr wyneb sy'n cael ei ollwng i gwrs dŵr sy'n ei dderbyn ac felly cynyddu perygl llifogydd afonol.

Gellir rheoli'r risg o lifogydd dŵr wyneb yn effeithiol drwy ddefnyddio Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau).

Mae'r systemau hyn, sy’n cael gwared ar ddŵr wyneb mewn ffordd wahanol, wedi'u cynllunio i ddynwared draeniad naturiol er mwyn rheoli cyflymder llif a chyfaint y dŵr wyneb sy’n llifo oddi ar safle ac ansawdd y dŵr. Gellir cyflawni hyn drwy arafu, ymdreiddio ac atal ac felly helpu i leihau'r perygl o lifogydd. 

Gall nodweddion SDCau gynnwys defnyddio toeau gwyrdd, casgenni dŵr, pantiau, basnau cadw, pyllau teneuo a phalmentydd hydraidd.

Tybed ydych chi erioed wedi meddwl ble mae'r glaw yn mynd? 

Animeiddiad draenio cynaliadwy

 

Beth yw swyddogaeth y CCSDC?

Swyddogaeth statudol yw'r CCSDC, sy’n cael ei chyflawni gan yr awdurdod lleol gyda'r cyfrifoldeb i wneud y canlynol:

 •  Gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draenio ar gyfer datblygiadau newydd lle mae goblygiadau draenio i waith adeiladu,
 • Mabwysiadu a chynnal systemau draenio dŵr wyneb cynaliadwy yn unol ag Adran 17 o Atodlen 3 i’r Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr.
 • Mae gan y CCSDC hefyd bwerau arolygu a gorfodi ac
 • Mae'n defnyddio pwerau disgresiwn i gynnig cyngor anstatudol cyn i gais gael ei gyflwyno.

Pryd fydd angen cymeradwyaeth CCSDC?

Bydd angen i Gyngor Sir Penfro, fel y Corff Cymeradwyo SDCau (CCSDC) ar gyfer Sir Benfro, ac eithrio ar gyfer eiddo sengl a lle bydd gwaith adeiladu sydd â goblygiadau draenio o lai na 100m2 o ran arwynebedd, gymeradwyo systemau draenio dŵr wyneb cyn i unrhyw waith adeiladu gychwyn.

Rhaid i systemau draenio dŵr wyneb sy'n gwasanaethu datblygiadau newydd gael eu dylunio a'u hadeiladu yn unol â'r safonau draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd yn rhaid i Gyngor Sir Penfro, fel y Corff Cymeradwyo SDCau ar gyfer y Sir, gymeradwyo'r systemau hyn.  

Bydd angen cymeradwyaeth y CCSDC os cafodd y caniatâd cynllunio ei roi yn ddibynnol ar amod o ran mater a gadwyd yn ôl a bod cais am gymeradwyo'r mater a gadwyd yn ôl yn cael ei wneud ar ôl y 7fed o Ionawr 2020.

Pryd fydd dim angen cymeradwyaeth CCSDC?

Cynigir y bydd cefnffyrdd a thraffyrdd, sy'n cael eu rheoli gan Lywodraeth Cymru, prosiectau seilwaith o bwys cenedlaethol a rheilffyrdd a adeiledir yn cael eu heithrio o'r angen i gael eu cymeradwyo gan CCSDC.

Ni fydd angen cymeradwyaeth:

 • Ar gyfer anheddau unigol neu fathau eraill o adeiladwaith gydag arwynebedd adeiladu llai na 100m2 sydd â goblygiadau draenio.
 • Os nad oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich datblygiad a bod y safle adeiladu yn llai na 100m2
 • Os rhoddwyd caniatâd cynllunio cyn y 7fed o Ionawr 2019
 • Os bernir bod caniatâd cynllunio wedi cael ei roi (gyda neu heb amodau ynghylch mater a gadwyd yn ôl)
 • Os derbyniwyd cais dilys gan y cynllunwyr erbyn y 7fed o Ionawr 2019, ond ei fod heb gael ei benderfynu eto.

Cymeradwyaeth CCSDC a Chynllunio

Mae cymeradwyaeth CCSDC ar wahân i’r broses Gynllunio a bydd yn golygu cymeradwyaeth dechnegol i’r holl ddatblygiadau y mae’r meini prawf yn berthnasol iddynt. Bydd yn ofynnol i Geisiadau am gymeradwyaeth systemau draenio cynaliadwy (SDCau) ar ddatblygiadau newydd sy’n cwrdd â’r meini prawf gael eu gwneud i’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (CCSDC).

Beth ddylai ddylanwadu ar y broses ddylunio?

Dylid ystyried sut i gael gwared ar ddŵr wyneb yn ystod camau cyntaf dylunio’r safle gan y bydd hyn yn dylanwadu ar osodiad y ffyrdd, yr adeiladau a'r mannau agored.

Dylid cadw cyrsiau dŵr, ffosydd a nodweddion draenio eraill presennol, o fewn y safle a gerllaw, a'u hymgorffori yn y datblygiad a bydd hynny’n gymorth i ddarparu bioamrywiaeth, manteision amwynderau a dyluniad costeffeithiol.  

Dylai gosodiad safle fod yn gydnaws â'r dopograffeg a gofynion systemau rheoli dŵr wyneb presennol er mwyn rheoli a thrin dŵr wyneb ffo yn effeithiol tra'n gwella ansawdd y dŵr. 

Bydd angen i ddylunwyr y system ddraenio ddangos sut y mae eu cynigion draenio ar gyfer datblygiad newydd yn cydymffurfio â’r Safonau Cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru sy'n cynnwys nifer o egwyddorion a safonau dylunio system ddraenio.

Argymhellwn eich bod yn cyfeirio at Safonau Gweinidogol Anstatudol a CIRIA C753:  Llawlyfr y SDCau a Chanllawiau Statudol SDCau

Mae’r Safonau SDCau statudol yn cynnwys cyfres o egwyddorion, y mae’n rhaid eu cymhwyso i ddyluniad cynllun draenio dŵr wyneb er mwyn cael cymeradwyaeth y CCSDC.

S1 - Cyrchfan y dŵr ffo

S2 - Rheolaeth hydrolig

S3 - Ansawdd y dŵr 

S4 - Amwynder

S5 - Bioamrywiaeth

S6 - Adeiladu, gweithredu a chynnal a chadw

 

Cyn gwneud cais

Er nad yw'n orfodol, diben y gwasanaeth dewisol hwn, y codir tâl amdano, yw i’r datblygwr gael cyswllt cychwynnol â'r corff cymeradwyo SDCau i esbonio natur y datblygiad, ac iddynt hwy ddod â'r Safonau Cenedlaethol neu faterion sy'n peri pryder i sylw'r datblygwr ac felly leihau’r oedi cyn cael cymeradwyaeth Cynllunio, Rheoliadau Adeiladu a CCSDC.

Rhaid gwneud pob cais am gyngor cyn ymgeisio ar y ffurflen ymholi ragnodedig ar gyfer cyngor cyn ymgeisio. Ni fydd swyddogion mewn sefyllfa ar yr adeg hon i ddatrys problemau na dod i unrhyw gasgliadau terfynol ynglŷn â’r cynllun.

Fe'ch cynghorir hefyd i ymgysylltu'n fuan, ac yn uniongyrchol, â'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'r holl sefydliadau perthnasol eraill a allai fod â diddordeb yn eich cynnig ar gyfer system ddraenio gynaliadwy, gan gynnwys ymgyngoreion statudol y CCSDC a restrir isod: 

 • Ymgymerwr carthffosiaeth;
 • Cyfoeth Naturiol Cymru;
 • Awdurdod Priffyrdd; 
 • Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd;
 • Ardaloedd Draenio Mewnol (CNC).

Er nad oes amserlen wedi ei gosod ar gyfer y cyfnod cyn gwneud cais, mae’n hanfodol mabwysiadu cyfnod digonol o amser, fydd yn cwrdd ag unrhyw derfynau amser a osodir gan yr Awdurdod Cynllunio.

Gall y CCSDC godi tâl am sylwadau, trafodaethau, cyfarfodydd a chyfarfodydd safle cyn i gais gael ei wneud, fel y gwelir wrth ddilyn y ddolen: 

Darperir y ffurflen gais i gael cyngor cyn ymgeisio:

 

Cais llawn

Bydd yn rhaid cyflwyno gwybodaeth ddigonol i'r CCSDC i'n galluogi i ystyried y cynigion a rhoi cymeradwyaeth. Er nad oes amserlen ar gyfer dilysu Cais CCSDC, ar ôl derbyn yr holl ddogfennau a'r wybodaeth angenrheidiol, caiff y cais ei ddilysu a bydd angen y ffi yn llawn.

Wrth gyflwyno cais llawn i'r CCSDC i'w ddilysu rhaid amgáu'r canlynol:

 • Cynllun yn nodi'r safle adeiladu a hyd a lled y system ddraenio
 • Gwybodaeth am sut y bydd y gwaith adeiladu yn cydymffurfio â'r Safonau SDCau
 • Gwybodaeth y gofynnir amdani yn rhestr wirio’r ffurflen gais
 • Y ffi ymgeisio briodol

Ceir canllawiau ar gyfer cwblhau’r ffurflen gais lawn drwy glicio ar y ddolen gyswllt

Os bernir bod eich cais yn ddilys, caiff eich cyflwyniad ei asesu’n dechnegol gan y CCSDC. Unwaith y bydd Cais Llawn ar gyfer Cynllun SDC wedi cael ei dderbyn, bydd y CCSDC yn penderfynu arno yn unig ar sail y wybodaeth dechnegol ysgrifenedig a gwybodaeth arall a gyflwynwyd gyda’r cais llawn.

Yn unol â’r gofynion statudol, bydd y CCSDC yn eich hysbysu am ganlyniad ei asesiad technegol ar eich Cais Llawn ac efallai y caiff y Cais Llawn ei gymeradwyo yn ddibynnol ar amodau neu efallai y caiff ei wrthod, ac os felly hysbysir chi am y rhesymau am hynny.

Gellir cael mynediad at y Ffurflen Gais Lawn drwy:

 

Cymeradwyo Amodau

Mae'r ffurflen hon yn seiliedig ar y gofynion a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i'r unig ddiben o gyflwyno gwybodaeth i'r Corff Cymeradwyo SDCau (CCSDC), yn unol â'r ddeddfwriaeth y cyfeirir ati yn y Canllawiau ar gyfer Gwneud Ceisiadau am Gymeradwyaeth CCSDC ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy, ac elfennau perthnasol eraill o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth.

Ffurflen gais i gymeradwyo`r manylion sy`n ofynnol gan Amodau yn unol â Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Gweithdrefn Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) 2018

 

Mabwysiadu SDC

O dan Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, yn ddarostyngedig i amodau a osodir, rhaid i'r Awdurdod Lleol fabwysiadu SDC sy'n gwasanaethu 2 eiddo neu fwy.

Nid yw'r ddyletswydd i fabwysiadu SDC yn berthnasol os yw'r system yn gwasanaethu safle sy'n cael ei reoli gan un person neu gan ddau neu fwy o bersonau gyda'i gilydd, fel y diffinnir yn y rheoliadau.  

Dyma enghreifftiau nodweddiadol lle na fydd SDCau yn cael eui mabwysiadu:

 •  Tai annedd sengl
 • Ffyrdd/priffyrdd a gynhelir yn gyhoeddus
 • Swyddfeydd neu adeiladau masnachol
 • Ysbytai neu gyfleusterau meddygol eraill
 • Datblygiadau diwydiannol neu ystadau masnachol
 • Adeiladau preswyl â fflatiau lluosog.
 • Ysgolion neu gampws Prifysgol

Wrth fabwysiadu'r SDC, bydd y CCSDC yn cymryd cyfrifoldeb am y system gyfan (a all gynnwys nodweddion fel pibellau a storfeydd tanddaearol yn ogystal â nodweddion gwyrdd fel pantiau) hyd y pwynt lle mae llifau yn gadael y system naill ai i'w hailddefnyddio, neu i fynd i mewn i'r ddaear neu i gorff dŵr wyneb neu rwydwaith yr ymgymerwr carthffosiaeth.

Er mwyn i'r CCSDC ei mabwysiadu rhaid iddo fod yn fodlon bod y system ddraenio wedi ei hadeiladu yn unol â’r gymeradwyaeth gan gynnwys unrhyw amodau a bennwyd yn y gymeradwyaeth.

 

Cynnal a Chadw i’r Dyfodol ac Ariannu

Bydd y System Draenio Cynaliadwy yn cael ei mabwysiadu gan y CCSDC drwy gytundeb cyfreithiol pwrpasol, a fydd yn gofyn am symiau gohiriedig neu daliadau cynnal a chadw, fydd yn adlewyrchu'r cynllun cynnal/newydd a fydd yn ofynnol yn ystod oes y datblygiad.

Pan gaiff y system ddraenio ei mabwysiadu, y CCSDC sy'n gyfrifol yn y pen draw am sicrhau bod y system ddraenio'n cael ei chynnal a’i chadw yn unol â'r Safonau SDCau statudol.

 

Apeliadau

Darperir mecanwaith ffurfiol ar gyfer apelio yn erbyn penderfyniad CCSDC i Weinidogion Cymru yn yma 

Mae'r ddogfen hon hefyd yn cynnwys manylion llawn y weithdrefn ar gyfer apelio, gan gynnwys; sut y gellir gwneud apêl, y wybodaeth sydd i gael ei darparu, dyletswyddau'r CCSDC o ran darparu gwybodaeth, amserlen ar gyfer penderfynu apêl a'r dyletswyddau penodol i Weinidogion Cymru.

Dylid nodi nad yw gwneud apêl yn atal penderfyniad a rhaid i ddatblygwr sy'n apelio yn erbyn amod cymeradwyaeth beidio â dechrau adeiladu.  

 

Beth yw'r goblygiadau o ran cost i Ddatblygwyr?

Mae'r ffioedd yn berthnasol i geisiadau a wneir o'r 7fed o Ionawr 2019 ymlaen, ac maent yn seiliedig ar Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, Atodlen 3, Rheoliadau Draenio Cynaliadwy (Cais am Ffioedd Cymeradwyo) (Cymru) 2018.

Rhaid talu’r ffi ar amser cyflwyno’r cais. Os ydych yn ansicr ynghylch y ffi sy’n berthnasol, anfonwch e-bost i: CCSDC@pembrokeshire.gov.uk neu 

Maint y Datblygiad     

 • 0 i 0.99 ha - Wedi ei eithrio o Gymeradwyaeth CCSDC
 • 0.01 i 0.1 ha - £420
 • 0.1 i 0.5 ha - £420 + £70 y 0.1 ha neu ran o hynny
 • 0.5 i 1.0 ha - £700 plus £50 y 0.1 ha neu ran o hynny
 • 1.0 i 5.0 ha - £950 plus £20 y 0.1 ha neu ran o hynny
 • Mwy na 5.0 ha - £1750 y £10 per 0.1 ha neu ran o hynny, yn ddarostyngedig i uchafswm o £7500

Mae'r CCSDC i godi ffioedd gostyngol mewn amgylchiadau lle:

 • Gwneir dau gais neu fwy neu gynigion gwahanol o fewn un cais. Caiff y CCSDC godi'r ffi ymgeisio am y cynnig a fyddai'n denu'r ffi uchaf, ynghyd â hanner swm y ffi daladwy am bob un o'r ceisiadau sy'n weddill a/neu gynigion gwahanol. 
 • Mae'r ymgeisydd yn gyngor tref neu gymuned. Caiff y CCSDC godi ffi sy'n hanner swm y ffi ymgeisio.

Gellir cael mynediad at dablau ffioedd Cais Llawn

Gweld y ffioedd cyn ymgeisio

Mae'n bwysig nodi y gallai fod angen taliadau eraill yn ychwanegol at y ffi gwneud cais, megis ffioedd arolygu, bondiau dros dro a allai fod yn angenrheidiol i sicrhau'r gwaith adeiladu, ynghyd â chynllun cynnal a chadw wedi'i ariannu ar gyfer y system ddraenio. Bydd y costau hyn yn dibynnu ar natur a maint y gwaith, gyda'r ymgeisydd yn cael gwybod am y gofynion fel rhan o'r broses gymeradwyo. Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw agwedd ar y ffioedd, cysylltwch â thîm y CCSDC yn uniongyrchol.

 

Gorfodi

Bydd Cyngor Sir Penfro fel y CCSDC yn ystyried defnyddio pwerau gorfodi:

 • Os torrir y gymeradwyaeth neu'r broses gymeradwyo
 • Os dechreuir ar y gwaith adeiladu heb gymeradwyaeth
 • Os torrir amod cymeradwyo neu lle nad yw'r gwaith adeiladu yn cydymffurfio â'r cynigion a gymeradwywyd

Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol.

 

Ble gallaf gael rhagor o wybodaeth?

Gellwch gael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â'ch CCSDC (manylion isod)

Mae'r canlynol yn adnoddau defnyddiol am wybodaeth ynghylch Draenio Cynaliadwy.

 Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 Susdrain

SDCau Cymru

TAN15

Ciria

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

Canllawiau Statudol

Nodiadau Esboniadol

SAB ar gyfer adeiladau amaethyddol, gorchuddion ac iardiau glan

Dulliau Talu

Cysylltwch â’ch CCSDC am fanylion pellach.

 

Cysylltu â’ch CCSDC

Drwy’r post:

CCSDC

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymunedol

Isadran Seilwaith

Cyngor Sir Penfro

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP

 

Drwy e-bost: SAB@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 6391, adolygwyd 20/04/2023

Rhybudd Gwasanaethu

Rhoi Rhybudd ar gyfer eiddo y mae Cyngor Sir Penfro yn berchen arno

Os yw'ch cais cynllunio yn cynnwys tir sy'n berchen i Cyngor Sir Penfro, naill ai fel rhan o'r datblygiad neu er mwyn cael mynediad i'r datblygiad, yna'n gyfreithiol rhaid i chi hysbysu'r Cyngor. Dylid danfon  hysbysiadau at:

Helen McLeod-Baikie (Rheolwr Gwasanaethau Eiddo)
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1TP
E-bost: Propertyhelpdesk@pembrokeshire.gov.uk
01437 775874

Nodwch os gwelwch yn dda, os bydd caniatâd cynllunio'n cael ei roi, bydd dal yn rhaid i chi gael caniatâd ffurfiol gan y Rheolwr Gwasanaethau Eiddo naill ai er mwyn defnyddio tir y Cyngor fel rhan o'r datblygiad neu ar gyfer cael hawl tramwy dros dir y cyngor er mwyn cael mynediad i'ch datblygiad.  

ID: 2482, adolygwyd 08/06/2022

Manylion Cysylltu i wneud Cais

Cysylltwch â'r Tîm Cymorth Cynllunio os oes gennych ymholiadau cyffredinol:

Ffoniwch: 01437 764551

neu e-bostiwch: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddogion Cynllunio

Tîm y Gogledd

Ceri P Jones (Area Team Leader) 
E-bost: ceri.pjones@pembrokeshire.gov.uk

Sian Husband
E-bost: sian.husband@pembrokeshire.gov.uk

Dave Harries
E-bost: david.harries@pembrokeshire.gov.uk

Emma Gladstone
E-bost: emma.gladstone@pembrokeshire.gov.uk

 

Tîm y De

Rachel Elliott
E-bost: rachel.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Claire Jenkins 
E-bost: claire.jenkins@pembrokeshire.gov.uk

Leon Elms
E-bost: leon.elms@pembrokeshire.gov.uk

Emma Sprowell
E-bost: emma.sprowell@pembrokeshire.gov.uk

Alison Mattson 
E-bost: alison.mattson@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2491, adolygwyd 20/04/2023

Bio-amrywiaeth

Trevor Theobald - Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Trevor.Theobald@pembrokeshire.gov.uk  

 

Swyddog Cynllunio Ecoleg

Ffôn: 01437 764551
E-bost: ecology@pembrokeshire.gov.uk

 

Anthony Rogers - Swyddog Gweithredu Bioamrywiaeth 

Ffôn: 01437 764551
E-bost: anthony.rogers@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2512, adolygwyd 20/04/2023

Tir Comin

Jim Dunckley - Swyddog Tir Comin

Ffôn: 01437 764551
E-bost: commonland@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2514, adolygwyd 20/04/2023

Cyflogaeth a Chludiant

Bob Smith - Swyddog Cynllunio at y Dyfodol

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Bob.Smith@sir-benfro.gov.uk  

ID: 2515, adolygwyd 20/04/2023

Cynllunio a Thai

Sara Morris - Prif Swyddog Cynllunio

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Sara.morris2@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2516, adolygwyd 20/04/2023

Ardal Gadwraeth

Matt Pyart - Historic Building Conservation Officer

Ffôn: 01437 764551

ID: 2517, adolygwyd 20/04/2023

Materion Dylunio

Local Development Plan Team

Tel: 01437 764551
Email: ldpteam@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 2520, adolygwyd 20/04/2023

Mwynau a Gwastraff

Hugh Towns - Swyddog Cynllunio Mwynau a Gwastraff  

Regeneration and Leisure
Carmarthenshire County Council
Civic Offices, Crescent Road
Llandeilo
SA19 6HW

Ffôn: 01558 825373

ID: 2521, adolygwyd 20/04/2023

Hawliau Tramwy

Cyfreithiol Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Matt Cloud - Swyddog Map Swyddogol 
Map Swyddogol, Materion Cyfreithiol 
Ffôn: 01437 764551 
E-bost: Matt.Cloud@pembrokeshire.gov.uk

 

Swyddogion Mynediad Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Dekker Thomas - Swyddog Mynediad Ardal Cefn Gwlad 
Materion Gwellhad, Cynnal a Chadw Ffyrdd 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: Dekker.Thomas@Pembrokeshire.gov.uk

Sean Tilling - Swyddog Mynediad Ardal Cefn Gwlad 
Materion Gwellhad, Cynnal a Chadw Ffyrdd 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: Sean.Tilling@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2522, adolygwyd 20/04/2023

Cynllun Datblygu Lleol

Sara Morris - Rheolydd Cadwraeth a'r Cynllun Datblygu

Rhif Ffon - 01437 - 775367

E-bost - Sara.Morris2@pembrokeshire.gov.uk

 

Bob Smith - Prif Swyddog Cynllunio

Rhif Ffon - 01437 - 775364

E-mail - Bob.Smith@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2523, adolygwyd 20/04/2023

Materion Adwerthu

Sara Morris - Cynllunio at y Dyfodol

Ffôn: 01437 775367
E-bost: sara.morris2@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2524, adolygwyd 20/04/2023

Data'r Arolwg Ordnans

Adam Crocker

Ffôn: 01437 764551

E-bost: adam.crocker@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2525, adolygwyd 20/04/2023

Adeiladau Rhestredig

Historic Building Conservation Officer    
        

Ffôn: 01437 764551 
E-bost: histenv@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2526, adolygwyd 20/04/2023

Coed - Manylion Cysylltu

Richard Staden - Swyddog Tirwedd 

Ffôn: 01437 764551 
E-bost: Richard.Staden@Pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2527, adolygwyd 20/04/2023

Llungopïo - Cysylltiadau

Llungopïo / Mapiau Ordnans / Penderfyniadau Cynllunio  

Tîm Cefnogi Cynllunio

Ffôn: 01437 764551 
E-bost: planning.support.team@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 2528, adolygwyd 20/04/2023

Prif Ymatebion - Ceisiadau Cynllunio

Mike Harris
Pembrokeshire County Council
County Hall
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TP
 
Ffôn: 01437 775437
E-bost: Mike.Harris@Pembrokeshire.gov.uk
ID: 2529, adolygwyd 20/04/2023

Cysylltiadau Cynllunio

Cynllunio

1B Neuadd y Sir 
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551

E-bost: planning.support.team@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2480, adolygwyd 20/04/2023