Cysylltu Bywydau (Lleoli oedolion)

Manteision Dod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau

Mwynhau incwm sefydlog

Mae gofal Cysylltu Bywydau yn wasanaeth wedi'i hen sefydlu sy'n tyfu yn y DU ac mae awdurdodau lleol yn buddsoddi ynddo. Er na all gwasanaethau Cysylltu Bywydau warantu 'gwaith' parhaus, mae incwm Cysylltu Bywydau yn aml yn sefydlog iawn, yn debyg i faethu, ac mae llawer o ofalwyr Cysylltu Bywydau wedi derbyn taliad rheolaidd ar gyfer un neu fwy o unigolion sy'n byw gyda nhw neu'n ymweld â nhw'n rheolaidd am flynyddoedd lawer a hyd yn oed ddegawdau. Fel gydag unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol, mae gan bob unigolyn yr hawl i newid eu dewisiadau ar unrhyw adeg, sy'n golygu na ellir gwarantu incwm yn gontractiol, ond gall sefydlogrwydd incwm fod yn fwy na mathau eraill o waith cymorth.

Ennill wrth weithio gartref

Telir ffi wythnosol i ofalwyr Cysylltu Bywydau i gefnogi rhywun sy'n byw gyda nhw yn y tymor hir, yn ogystal â chyfraniad tuag at lety a chostau cartref, megis bwyd, trydan a dŵr.

Mae Gofalwyr Cysylltu Bywydau yn hunangyflogedig ac yn derbyn ffi, a delir yn fisol drwy'r Awdurdod Lleol. Mae'r ffioedd yn amrywio yn ôl y math o drefniant rydych chi'n ei gynnig (cymorth sesiynol, seibiannau byr neu drefniadau hirdymor), faint o bobl rydych chi'n eu cefnogi a pha lefel o gymorth rydych chi'n ei ddarparu.  Mae pobl sy'n darparu llety Tymor Hir a Seibiannau Byr fel arfer yn derbyn £450 yr wythnos (£64 y noson).  

Mae CThEM yn gwneud taliadau penodol yn ddi-dreth ar gyfer Gofalwyr Cysylltu Bywydau a all wneud gwahaniaeth ariannol.

Seibiannau Byr a Ddarperir ar gyfer Gofalwyr Hirdymor

Yn ogystal, mae Gofalwyr Cysylltu Bywydau sy'n darparu trefniadau hirdymor yn cael hyd at 28 noson o seibiant â thâl bob blwyddyn.

Sut yr ydym yn cefnogi ein gofalwyr Cysylltu Bywydau

Rydym yn cefnogi ein Gofalwyr Cysylltu Bywydau drwy roi eu Gweithiwr Cymorth Cysylltu Bywydau eu hunain iddynt a fydd yn cysylltu â nhw'n rheolaidd gan gynnwys ymweld â nhw gartref. Bydd y Gweithiwr cymorth yn rhoi cyngor ac arweiniad yn ogystal â chymorth ymarferol ac emosiynol. Ategir y cymorth hwn gan rwydwaith o staff Cysylltu Bywydau yn ogystal â gofalwyr Cysylltu Bywydau ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Yn ystod y nos ac ar benwythnosau, mae gan Ofalwyr Cysylltu Bywydau fynediad i'r Tîm Gwaith Cymdeithasol sydd ar ddyletswydd y tu allan i oriau.

Anogir Gofalwyr Cysylltu Bywydau i gymryd rhan mewn Grwpiau Cymorth i Ofalwyr Cysylltu Bywydau ac mae'n ofynnol iddynt fod yn aelod o Gymdeithas Genedlaethol Cysylltu Bywydau - Shared Lives Plus UK. Mae'r sefydliad hwn yn gallu cynnig yswiriant atebolrwydd personol, sy'n ofyniad pellach o gymeradwyaeth.


Dod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau 

Ebost:  recruitmentwwsl@pembrokeshire.gov.uk

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 8022, adolygwyd 16/01/2023