Cysylltu Bywydau (Lleoli oedolion)

Sut i ddod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau

Gallwch wneud cais i fod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau drwy e-bostio eich manylion i recruitmentwwsl@pembrokeshire.gov.uk

Bydd angen y canlynol: eich enw, eich cyfeiriad a'ch rhif ffôn a ble y clywsoch am ein cynllun.

Ar ôl i ni dderbyn eich cais, byddwn yn trefnu i ymweld â chi naill ai wyneb yn wyneb neu'n rhithwir.  Bydd angen i chi gwblhau asesiad er mwyn i ni gael darlun clir o bwy ydych chi. Cynhelir yr asesiad ar-lein felly bydd angen sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol arnoch i gwblhau hyn. Gall Gweithiwr Recriwtio a Hyfforddi eich cefnogi gyda hyn.   Mae'r asesiad yn cynnwys cyfuniad o wiriadau (gan gynnwys DBS), geirdaon ac ymweliadau cartref.

Wrth i'ch asesiad gael ei gynnal, byddwch yn derbyn hyfforddiant gorfodol cynhwysfawr, bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar y rôl.

Rhan olaf y broses yw i'ch cais gael ei asesu gan ein panel cymeradwyo annibynnol sy'n gwneud penderfyniad terfynol.

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, gallwn ddechrau'r broses baru a bydd ein tîm yn cysylltu â chi i drafod atgyfeiriadau posibl.


Dod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau 

Ebost:  recruitmentwwsl@pembrokeshire.gov.uk

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 8151, adolygwyd 16/12/2022