Datblygu Priffyrdd

Drwydded i osod, cadw a chynnal a chadw cyfarpar ar stryd

Nodyn: Ni ellir gwneud unrhyw waith nes bod yr ymgeisydd wedi derbyn caniatâd yr Awdurdod Priffyrdd

Cais am drwydded i osod, cadw a chynnal a chadw cyfarpar ar stryd (o dan Adran 50 ac Atodlen 3 Deddf ffyrdd newydd a Gwaith Stryd 1991)

Gwybodaeth SWL

Rhestr o Gontractwyr ar gyfer trwydded SWL 

Alan James & Sons 01239-698373 / rhif ffôn symudol – 07970-577798

DJM Services (Pembs) LTD 01437-731303 / rhif ffôn symudol – 07773-547704 (Darrell/Emma)

DKA Building & Groundworks Mr Darren Dalton – 07967-604952

Evan Pritchard 01437-769470

G.D. Harries 01834-86046

GJS Utilities 01646-692668 / rhif ffôn symudol – 07880-542523

James Belton rhif ffôn symudol – 07831-527007

K & G Sutton 01646-602419 / rhif ffôn symudol – 07768-844789

Malcom Virgo – Mr Malcolm Virgo 01646-602270 / rhif ffôn symudol – 07854-751326

Peter Williams Contracting rhif ffôn symudol – 07825-006166

Young Bros Ltd 01437-563259

Canllaw yn unig yw'r rhestr hon. Mae contractwyr eraill sy'n meddu ar y cymwysterau penodol i weithio o fewn y briffordd

Gwybodaeth SWL

Deddf Gwaith Ffordd a Stryd Newydd 1991 - Ffioedd trwydded ar gyfer gwaith stryd a ddaeth i rym o 1 Medi 1999

Graddfa ffioedd mewn perthynas â cheisiadau am Drwydded Gwaith Stryd i osod, cadw a chynnal cyfarpar yn y stryd yn unol ag Adran 50 ac Atodlen 3 Deddf Gwaith Ffordd a Stryd Newydd 1991.

I osod cyfarpar newydd mewn stryd:

 • I wasanaethu hyd at ddau adeilad: £504.00
 • I wasanaethu dau adeilad neu fwy: £54.00 (fesul adeilad ychwanegol)

I Atgyweirio/Adnewyddu/Cynnal a Chadw cyfarpar sydd eisoes yn bodoli mewn stryd

 • Lle na roddwyd Trwydded Gwaith Stryd o dan Adrannau 181 i 183 Deddf Priffyrdd 1980, y Cyfleustodau Cyhoeddus a Deddf Gwaith Stryd 1950 a / neu weithdrefn drwyddedu arall mewn perthynas â chyfarpar yn y stryd: £378.00
 • Mewn perthynas ag atgyweirio neu amnewid cyfarpar presennol lle mae Trwydded Gwaith Stryd Bresennol: £279.50
 • Gosod cyfarpar uwchben y ddaear h.y. hysbysfyrddau, arwyddion: £164.50

uchod yn berthnasol i'r 200 metr cyntaf o gloddio ar y briffordd. Pan fo'r cloddio yn fwy na 200 metr, bydd £229.50 arall yn cael ei godi am bob 200 metr neu ran ohono.

Diffiniadau

Ystyr 'Gwaith Stryd' yw gwaith o unrhyw un o'r mathau canlynol a gyflawnir ar stryd yn unol â hawl statudol neu Drwydded Gwaith Stryd

 • gosod cyfarpar, neu 
 • archwilio, cynnal, addasu, atgyweirio, newid neu adnewyddu cyfarpar, newid safle cyfarpar neu ei symud, neu waith sy'n ofynnol ar gyfer unrhyw waith o'r fath neu'n atodol iddo (gan gynnwys, yn benodol, chwalu neu agor y stryd, neu unrhyw garthffos, draen neu dwnnel oddi tani, neu dwnelu neu dyllu o dan y stryd). Ystyr 'cyfarpar' yw unrhyw strwythur ar gyfer lletya offer neu ar gyfer cael mynediad at gyfarpar. Mae hyn yn berthnasol i bibellau, dwythellau, ceblau, siambrau, gorchuddion a fframiau a chyfarpar eraill yn ogystal â llinellau a cheblau uwchben a chyfarpar arall ar neu uwchlaw'r ddaear gan gynnwys cypyrddau rhynggysylltiedig, ac ati. Ni fwriedir i'r disgrifiad ar gyfer cyfarpar a roddir uchod fod yn gynhwysfawr nac yn rhagnodol.

Nodiadau arweiniol ar gyfer dalwyr trwydded/Ymgeiswyr

O 1 Ionawr 1993 rhoddir pob Trwydded a gyflwynir ar gyfer gwaith stryd i berson(au) o dan ofynion Deddf Ffyrdd a Gwaith Stryd Newydd 1991 a byddant yn ddarostyngedig iddynt.

Adran 69 ac Atodlen 3

Cyn rhoi trwydded, rhaid i'r Awdurdod Stryd (sy'n golygu awdurdod priffyrdd yn achos y briffordd gynaliadwy, neu os nad yw'r stryd yn briffordd gynaliadwy, y rheolwyr stryd) Cyngor Sir Penfro, roi o leiaf 10 diwrnod rybudd i Ymgymerwyr ac eraill sy'n debygol o gael eu heffeithio gan y gwaith.

Adran 48

At ddibenion gwaith stryd, mae Dalwyr Trwydded bellach yn cael eu hystyried yn "ymgymerwyr", ac o'r herwydd mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r holl reoliadau a chodau ymarfer sydd wedi'u cynnwys yn y ddeddfwriaeth newydd.

Adran 65

Bydd angen i ddalwyr trwydded lofnodi, gwarchod a goleuo gwaith yn unol â'r Cod Ymarfer Diogelwch Gwaith Stryd a Gwaith Ffordd. Mae methu â chydymffurfio yn drosedd.

Adran 67

Mae gan ddalwyr trwydded hefyd ddyletswydd i fodloni'r gofynion cymwysterau ar gyfer goruchwylwyr a gweithwyr. O fis Awst 1994 rhaid i bob gwaith lle mae cloddio yn digwydd gael ei oruchwylio gan berson achrededig. Mae methu â chydymffurfio yn drosedd.

Adrannau 70, 71

Rhaid i ddalwyr trwydded gydymffurfio â Manyleb Pwyllgor Cyfleustodau'r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer Ailosod Agoriadau, a rhaid cwrdd â chyfnodau gwarant ar gyfer pob ailosodiad.

Adran 75

Bydd yr Awdurdod Stryd (Cyngor Sir Penfro) yn archwilio gwaith unigol yn unol â Chod Ymarfer Arolygiadau HAUC.

Adran 72

Os canfyddir bod unrhyw waith yn ddiffygiol, bydd yr Awdurdod Stryd yn galw'r weithdrefn ddiffygion briodol ac yn ailgodi costau'r Awdurdod Stryd wrth gywiro'r diffygion yn unol â'r gweithdrefnau a nodir yn y Cod Ymarfer ar gyfer Arolygiadau a Manyleb ar gyfer yr Ailosod Agoriadau mewn Priffyrdd. Bydd unrhyw ail gost yn cynnwys tri archwiliad diffygion ar £40 yr arolygiad, ynghyd â chostau unrhyw waith ymchwilio y gall yr Awdurdod Stryd fod wedi'i wneud.

Adrannau 79 a 66

Mae gan ddalwyr trwydded ddyletswydd i gynhyrchu cofnodion ar gyfer y cyfarpar y maent yn ei osod, mae rhwymedigaeth arnynt i offer ymgymerwyr eraill a allai gael eu heffeithio gan y gwaith, a rhaid iddynt osgoi oedi a rhwystrau diangen yn ystod y gwaith.

Atodlen. 3(5)(6)(7)

Rhaid i ddalwyr trwydded hysbysu'r Awdurdod Stryd am unrhyw newid perchnogaeth, neu ildio trwydded yn unol â'r amserlenni rhagnodedig.

Adran 58

Rhaid i'r daliwr trwydded gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddyd a roddir gan yr Awdurdod Stryd ynghylch amseriad gwaith, neu unrhyw gyfyngiad ar waith.

Atodlen 3 (8)

Rhaid i ddalwyr trwydded ddangos prawf o'u Hyswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus wrth wneud cais am drwydded.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Mr D M Owen, Rheolwr Gofal Stryd Ffôn: (01437) 775404 Ffacs: (01437) 768848

Termau a diffiniadau

Mae Adran 48 y Ddeddf yn nodi bod:

'Stryd' yn golygu’r holl neu unrhyw ran o unrhyw un o’r canlynol, p’un a yw’n dramwyfa ai peidio:

 • unrhyw briffordd, ffordd, lôn, troedffordd, lôn neu dramwyfa,
 • unrhyw sgwâr neu gwrt, ac
 • unrhyw dir a osodwyd fel ffordd p'un a yw am y tro yn cael ei ffurfio fel ffordd ai peidio.

Pan fydd stryd yn mynd dros bont neu drwy dwnnel, mae cyfeiriadau yn y rhan hon at y stryd yn cynnwys y bont neu'r twnnel hwnnw. Mae stryd nad yw'n briffordd gynaliadwy yn destun rhai eithriadau.

Ystyr 'Gwaith Stryd' yw gwaith o unrhyw un o'r mathau canlynol a gyflawnir ar stryd yn unol â hawl statudol neu Drwydded Gwaith Stryd:

 • gosod cyfarpar, neu 
 • archwilio, cynnal, addasu, atgyweirio, newid neu adnewyddu cyfarpar, newid lleoliad y cyfarpar neu ei symud,

neu waith sy'n ofynnol ar gyfer unrhyw waith neu'n atodol iddo, gan gynnwys, yn benodol, chwalu neu agor stryd, neu unrhyw garthffos, draen neu dwnnel oddi tani, neu dwnelu neu dyllu o dan y stryd.

Mae "ymgymerwr" mewn perthynas â gwaith stryd yn golygu'r person y mae'r hawl statudol berthnasol yn arferadwy ganddo, neu'r daliwr trwydded o dan y Drwydded Gwaith Stryd berthnasol, yn ôl fel y digwydd.

Mae adran 50 o'r Ddeddf yn nodi:

Gall yr Awdurdod Stryd roi trwydded ("Trwydded Gwaith Stryd") sy'n caniatáu i berson -

 • osod, neu gadw cyfarpar yn y stryd, ac
 • wedi hynny archwilio, cynnal, addasu, atgyweirio, newid neu adnewyddu'r cyfarpar, newid ei safle neu ei symud.

Ac i gyflawni at y dibenion hynny unrhyw waith sy'n ofynnol ar gyfer gwaith o'r fath neu'n atodol iddo (gan gynnwys, yn benodol, chwalu neu agor y stryd, neu unrhyw garthffos, draen neu dwnnel oddi tani, neu dwnelu neu dyllu o dan y stryd). Nid yw Trwydded Gwaith Stryd yn hepgor y daliwr trwydded rhag cael unrhyw gydsyniad, trwydded neu ganiatâd arall a allai fod yn ofynnol. Mae Atodlen 3 y Ddeddf yn nodi darpariaethau, atodi amodau a materion eraill mewn perthynas â dyfarnu trwydded.

Mae Adran 105 y Ddeddf yn nodi bod:

"cyfarpar" yn cynnwys unrhyw strwythur ar gyfer lletya offer neu ar gyfer cael mynediad at gyfarpar. Mae "mewn" yn y cyd-destun sy'n cyfeirio at weithiau, cyfarpar neu eiddo arall mewn stryd neu le arall yn cynnwys cyfeiriad at waith, cyfarpar neu eiddo arall oddi tano, ar ei draws, ar ei hyd neu arno.

Trywydded gwaith stryd

Rhaid i'r Daliwr Trwydded, p'un a yw'n adeiladwr bach neu'n ddatblygwr mawr, fod yn ymwybodol o'i rwymedigaethau o dan y Ddeddf mewn perthynas, er enghraifft, â:

 • Diogelwch, arwyddo, goleuo a gwarchod
 • Cymwysterau Gweithredwyr a Goruchwylwyr
 • Oedi a rhwystrau
 • Offer ymgymerwyr eraill a allai gael eu heffeithio
 • Ailosod
 • Cofnodion cyfarpar, ac
 • Anghenion pobl anabl

Dylai'r daliwr trwydded hefyd fod yn ymwybodol o'r cyfyngiadau sy'n berthnasol mewn perthynas â strydoedd sy'n ddarostyngedig i reolaethau arbennig a hysbysiadau Adran 58 perthnasol, ac y gall yr awdurdod stryd gyfarwyddo amseroedd gweithio. Bydd manylebau ailosod a chyfnodau gwarant yn union yr un fath ag ar gyfer unrhyw ymgymerwr gwaith stryd arall. Dylid gosod yr holl gyfarpar pryd bynnag y bo hynny'n bosibl yn unol â chyhoeddiad NJUG Rhif 7 (a gafwyd gan y National Joint Utilities Group, 30 Millbank, Llundain, SW1P 4RD).

Troseddau

Mae Deddf Ffyrdd a Gwaith Stryd Newydd 1991 yn creu nifer o droseddau mewn cysylltiad â chyflawni gwaith stryd gan ymgymerwyr a dalwyr thrwydded.

 1. Gwaith stryd heb awdurdod (Adran 51 (1)) 
 2. Methu â rhoi rhybudd ymlaen llaw o waith (Adran 54 (5))
 3. Methu â rhoi rhybudd o'r dyddiad cychwyn (Adran 55 (5))
 4. Torri cyfeiriad o ran amseru (Adran 56 (3))
 5. Methu â rhoi rhybudd o waith brys (Adran 57 (4))
 6. Torri cyfyngiad ar waith (Adran 58 (5))
 7. Methu â chydymffurfio â'r ddyletswydd i gydweithredu (Adran 60 (3))
 8. (Methu â chydymffurfio) (ymyrraeth) â mesurau diogelwch (Adran 65 (4) (6))
 9. Oedi neu rwystr diangen (Adran 66 (2) (4))
 10. Methu â sicrhau (goruchwyliaeth gan) (presenoldeb) person cymwys (Adran 67 (3)) 
 11. Methu â darparu cyfleusterau i awdurdod stryd (Adran 68 (2))
 12. Methu â rhoi cyfleusterau i bersonau eraill (Adran 69 (2))
 13. Methu â chydymffurfio â'r ddyletswydd i ailosod, ac ati (Adran 70 (5))
 14. Methu â chydymffurfio â dyletswyddau o ran manylebau, ac ati (Adran 71 (5))
 15. Methu â chydymffurfio â dyletswyddau o ran cofnodion lleoliad y cyfarpar (Adran 79 (4)) 
 16. Methu â chydymffurfio â'r gofynion o ran arddangos goleuadau (Adran 92 (2))

Rhestr o gyhoeddiadau

Deddf Priffyrdd 1980.

Deddf Gwaith Ffordd a Stryd Newydd 1991 (HMSO)

DGFfSN 1991 (Cychwyn Rhif 1) Gorchymyn 1991 1991 Rhif 2288 (C.70)

" " " (Cychwyn Rhif 3) Gorchymyn 1992 1992 Rhif 1686 (C.57)

" " " (Cychwyn Rhif 5 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) Gorchymyn

1992

1992 Rhif 2984 (C.88)

Gorchymyn Gwaith Stryd (Hysbysiadau) 1992. 1992 Rhif 3053

Rheoliadau Gwaith Stryd 1992 - Cymwysterau Goruchwylwyr a Gweithredwyr. 1992 Rhif 1687

" " " " - Ffioedd arolygiadau. 1992 Rhif 1688

" " " " - Ailosod. 1992 Rhif 1689

" " " " - Dyletswydd i gynnal a chadw cyfarpar. 1992 Rhif 1691

" " " " - Rhannu costau gwaith. 1992 Rhif 1690

" " " " - Cofrestrau, Hysbysiadau, Cyfeiriadu a Dynodiadau. 1992 Rhif 2985

Cod Ymarfer ar gyfer Ailosod Agoriadau mewn Priffyrdd.

Cod Ymarfer ar gyfer Arolygiadau.

Cod Ymarfer ar gyfer Cydlynu Gwaith Stryd.

Cod Ymarfer Diogelwch mewn Gwaith Stryd a Gwaith Ffyrdd a Phennod 8.

Cod Ymarfer ar gyfer Mesurau Angenrheidiol Lle Mae Gwaith Mawr (Gwaith Dargyfeiriol) yn Effeithio ar Gyfarpar.

Cymwysterau ar gyfer gwaith stryd

Y gofynion cyfreithiol

Mae Deddf Ffyrdd a Gwaith Stryd Newydd 1991 yn gosod dyletswydd ar ymgymerwyr i sicrhau bod gwaith sy'n cynnwys gosod, adnewyddu, cynnal a chadw ac archwilio cyfarpar tanddaearol mewn unrhyw stryd neu ffordd o dan reolaeth pobl gymwys. Er mwyn bodloni gofynion y Ddeddf, rhaid i ymgymerwyr drefnu bod gwaith sy'n cynnwys chwalu'r stryd o dan oruchwyliaeth unigolyn sydd â chymhwyster rhagnodedig fel 'goruchwyliwr'. Yn ogystal, p'un a yw'r stryd yn cael ei chwalu ai peidio, rhaid iddynt sicrhau bod unigolyn sydd â chymhwyster rhagnodedig fel 'gweithredwr hyfforddedig' yn bresennol ar y safle bob amser pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo.

Mae darpariaethau manwl sy'n cwmpasu'r system gymwysterau wedi'u cynnwys yn Rheoliadau Gwaith Stryd (Cymwysterau Goruchwylwyr a Gweithredwyr) 1992, a ddaeth i rym ar 5 Awst 1992. Mae'r rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol i ymgymerwyr gydymffurfio â'r ddyletswydd i ddarparu goruchwylwyr cymwys o fewn dwy flynedd i'r dyddiad uchod ac, yn achos gweithwyr hyfforddedig, cyn pen pum mlynedd.

Beth yw ystyr 'ymgymerwr'?

Mae ymgymerwr yn berson neu'n sefydliad sy'n gwneud gwaith o dan naill ai:

 • hawl statudol (fel y sefydliad Cyfleustod - teledu cebl, trydan, nwy, carthffosiaeth, dŵr, telathrebu ac ati) neu 
 • trwydded neu ganiatâd a roddwyd gan yr awdurdod gwaith stryd neu ffordd (megis unigolion a sefydliadau sy'n gosod carthffosydd, draeniau, cysylltiadau cyflenwi dŵr a chyfarpar arall at eu dibenion preifat eu hunain).

Gall ymgymerwyr wneud trefniadau i'r unigolion cymwys gael eu darparu gan gontractwyr neu asiantau sy'n gweithio ar eu rhan, ond yr ymgymerwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod gofynion y Ddeddf yn cael eu bodloni.

Beth yw cymhwyster rhagnodedig?

Mae Rheoliadau Gwaith Stryd (Cymwysterau Goruchwylwyr a Gweithredwyr) 1992 yn diffinio'r cymwysterau rhagnodedig ar gyfer gwahanol fathau a chyfuniadau o waith: Cymwysterau ar gyfer ‘goruchwylwyr'

 1. Monitro cloddio ar y briffordd
 2. Monitro cloddio, ôl-lenwi ac ailosod haenau adeiladu gyda deunyddiau bitwminaidd
 3. Monitro ailosod haenau adeiladu mewn deunyddiau bitwminaidd 
 4. Monitro ailosod slabiau concrit
 5. Monitro ailosod arwynebau modiwlaidd a throedffyrdd concrit
ID: 8079, adolygwyd 13/07/2022